กำหนดการ
08.30-08.45 น.

ลงทะเบียน / ชมการแสดง/วีดิทัศน์

08.45-08.55 น.

พิธีเปิด โดย รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ คณบดีคณะแพทยศาสตร์

08.55-09.30 น.

มอบรางวัล บุคลากรคณะแพทยศาสตร์สร้างชื่อเสียง

09.30-10.30 น .

บรรยายพิเศษ เรื่อง Innovation Towards Excellence
นพ . สิทธิชัย พุทธิประเสริฐ
ที่ปรึกษาทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม

10.30-10.45 น . รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น.

นำเสนอผลงาน (6 เรื่อง)
•  เรื่อง ตามรอย reticulocyte count หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา
•  เรื่อง Ice ball ประคบตา หอผู้ป่วยตา
•  เรื่อง แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ( Ventilator Weaning Protocol) ใน
   หอผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ ในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ รพ.มอ. หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ
•  เรื่อง เครื่องปั่นผสมอาหารทางสายให้อาหาร งานโภชนาการ
•  เรื่อง Disposable paper caliper ห้องผ่าตัด
•  เรื่อง การเพิ่มอัตราการได้ผลตรวจโครโมโซมจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ไขกระดูก
   หน่วยมนุษยพันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

นำเสนอผลงาน (6 เรื่อง)
•  เรื่อง ประดิษฐ์หุ่นจำลองเพื่อฝึกใส่สายระบายทรวงอก ( Intercostal Chest Drainage : ICD)
   ภาควิชาศัลยศาสตร์
•  เรื่อง ผ้าหุ้ม BOHLER BRAUN FRAME สำหรับรองรับขาผู้ป่วยที่ดึงน้ำหนักผ่านกระดูก
   (Skeletal Traction) หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อหญิง
•  เรื่อง เครื่องขยายภาพสงขลานครินทร์ 1 คลินิกสายตาเลือนราง ภาควิชาจักษุวิทยา
•  เรื่อง โครงการประดิษฐ์หุ่นช่วยน้อง หอผู้ป่วยพิเศษเด็ก
•  เรื่อง โครงการอุปกรณ์จัดท่าผู้ป่วยในการทำแผล ( Supporting Palte) หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย1
•  เรื่อง Shampooing Delivery หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท

14.30-14.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.15 น.

เสวนา เรื่อง Innovation in my perspective (นวัตกรรมในมุมมองของข้าพเจ้า)
โดย นพ.สิทธิชัย พุทธิประเสริฐ, รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ และ รศ.นพ. กิตติ ลิ่มอภิชาต

16.15-16.30 น. มอบรางวัล / พิธีปิด
 

•  แจ้งชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานนำเสนอผลงานบุคลากรล่วงหน้า ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2551

•  สามารถสำรองที่นั่ง / แจ้งรายชื่อล่วงหน้าได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ติดต่อคุณ ปานจิต ชูศรี
   โทร. 0-7445-1141-2 (เบอร์ภายใน 1141, 1142)

•  ชมการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ได้ ณ ลานใต้อาคารเรียนรวมและหอสมุด
   ได้ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
•  ชมการประกวดรถสระผมของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ได้ ณ ลานใต้อาคารเรียนรวมและหอสมุด
   ได้ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 12.30-13.30 น.