โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ องค์กรจากภาครัฐแห่งแรกของประเทศไทย
คว้า “ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ” TQC

   

  ความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อการประกาศศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรระดับดีเยี่ยม
โดยคว้า“รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ” ( Thailand Quality Class - TQC ) ประจำปี 2550
ซึ่งองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้เป็นการการันตีได้ว่า
องค์กรมีความพร้อมในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรมาตรฐานโลกต่อไปในอนาคต

“รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ” ( Thailand Quality Class – TQC )
ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์(ม.อ.)
ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันนำพาองค์กรของเราไปสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
และรางวัลนี้จะเป็นกำลังใจให้กับเราทุกคนสร้างความมุ่งมั่น ในการพัฒนาองค์กร
ให้มีความพร้อมสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อก้าวไปสู่
“ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ” ( Thailand Quality Award - TQA ) ต่อไป

       

   
 
 
 
 
 

      เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ (ม.อ.)และหัวหน้างาน ร่วมพิธีรับมอบ “ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ” ( Thailand Quality Award - TQA )
และ“ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ” ( Thailand Quality Class - TQC ) ประจำปี 2550 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สำหรับในปีนี้ไม่มีองค์กรใดผ่านเกณฑ์รางวัล TQA และมีเพียง
2 องค์กรเท่านั้นที่ได้รับรางวัล TQC คือ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์(ม.อ.) และสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีรศ.นพ.กิตติ ลิ่มอภิชาติ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนขององค์กรขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้จาก นายสุวิทย์ คุณ กิตติ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธี และกล่าวยกย่อง
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ใจความตอนหนึ่งว่า

“…. ส่วนโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ยิ่งต้องขอชื่นชมเป็นพิเศษ เพราะเป็นองค์กรจากภาครัฐ ซึ่งผมได้ทราบว่าเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรแรกของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลนี้
ที่ต้องชื่นชมเป็นพิเศษก็เพราะว่าองค์กรภาครัฐนั้น โดยปกติจะมีข้อจำกัดค่อนข้างมากในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งในเรื่องบุคลากรงบประมาณ และกฎระเบียบต่างๆ แต่ท่าน
ก็มีความมุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรค นำองค์กรจนมาสู่ระดับนี้ได้ ต้องขอยกให้เป็นตัวอย่างขององค์กรภาครัฐทั่วประเทศ …”

สำหรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประสบความสำเร็จ คือ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานทั่วทั้งองค์กร การยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ
และมีวัฒนธรรมที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กล่าว