โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ องค์กรจากภาครัฐแห่งแรกของประเทศไทย
คว้า “ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ” TQC

      

    
 คำกล่าวแสดงความยินดี
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2550

ผมมีความยินดีและชื่นชมเป็นอันมาก ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับความร่วมมือจากผู้มีเกียรติหลายฝ่ายหลายท่าน จัดงาน
พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพขององค์กรไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล
โดยเป็นการสดุดี และยกย่ององค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีการปรับตัวและมีการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมเพื่อ
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งย่อมเป็นองค์กรที่มีความได้เปรียบ และสามารถยืนหยัดอยู่บนเวทีการค้าโลกได้อย่าง
เข้มแข็ง และหากประเทศของเรามีองค์กรที่มีลักษณะเช่นนี้มากขึ้นเท่าใด ก็ย่อมหมายถึงความสามารถทางการแข่งขัน
ของประเทศ ยิ่งได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้นเท่านั้น

การจัดงานเพื่อมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติขึ้น นอกจากจะสามารถส่งเสริมให้องค์กรของไทยมีความเป็นเลิศด้านบริหาร
จัดการทัดเทียมกับองค์กรชั้นนำระดับสากลและมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นแล้ว ก็ยังเป็นการกระตุ้นให้องค์กรต่างๆ
เหล่านั้น ได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการในระดับโลก เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของแต่ละองค์กรด้วย
ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จที่ส่งผลต่อการพัฒนา ทั้งในองค์กรและในระดับสังคมโดยส่วนรวมไปพร้อมๆกันด้วย

ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อทั้ง 2 องค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศในปี นี้ ซึ่งเป็นตัวอย่างขององค์กร
ที่มีความเพียรพยายาม และมีการบริหารจัดการที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ที่สำคัญทั้ง 2 องค์กร ต่างก็มีภารกิจที่สำคัญในระดับ
ประเทศ เช่น สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในด้านธุรกิจพลังงานของ
ประเทศซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ

ส่วนโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ยิ่งต้องขอชื่นชมเป็นพิเศษ เพราะเป็นองค์กรจากภาครัฐ ซึ่งผมได้ทราบว่าเป็นองค์กรภาครัฐ
องค์กรแรกของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลนี้ ที่ต้องชื่นชมเป็นพิเศษก็เพราะว่าองค์กรภาครัฐนั้นโดยปกติจะมีข้อจำกัดค่อน
ข้างมากในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งในเรื่องบุคลากร งบประมาณ และกฎระเบียบต่างๆ แต่ท่านก็มีความมุ่งมั่นฟันฝ่า
อุปสรรค นำองค์กรจนมาสู่ระดับนี้ได้ ต้องขอยกให้เป็นตัวอย่างขององค์กรภาครัฐทั่วประเทศ

ยิ่งเมื่อสักครู่ผมได้ชมเรื่องราวของทั้ง 2 องค์กรที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ทำให้ได้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจรวมถึงวิสัยทัศน์ที่ก้าว
ไกลของผู้บริหาร ที่เป็นแนวทางให้พนักงาน บุคลากรต่างๆ ได้ นำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการงานของตน และปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการให้บริการโดยไม่ย่อ ท้อ จนกระทั่งก้าวมาสู่ความสำเร็จเป็นที่ยกย่องในค่ำคืนวันนี้ ซึ่งถือว่ามี
ความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง   
 
 
 
 
 
 

การที่ในปีนี้ไม่มีองค์กรที่ได้รางวัลคุณภาพแห่งชาตินั้น มีนัยสำคัญประการหนึ่งว่า คณะกรรมการให้รางวัลนี้ด้วยวิจารณญาณ ตามหลักเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้ในมาตรฐานโลก อย่างต่ำมีถึง 7 ข้อเพราะฉะนั้นนี่
คือความยาก ความลำบาก และที่จริงนี่คือความยิ่งใหญ่ของรางวัล ขอให้ท่านภูมิใจว่า เมื่อมาถึงขั้นที่ท่านได้รับรางวัลเช่นนี้ท่านได้รับการยอมรับแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิสัยทัศน์การสร้างนวัตกรรม ภาวะผู้นำ
การนำเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ การรู้จักประสานงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ และการมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นท่านได้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นเลิศในทุกด้านประกอบกัน จึงเป็นเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่ง การให้รางวัลเช่นนี้
ก็น่าเชื่อว่า เศรษฐกิจของประเทศในด้านอื่นๆจะได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานโลก

ผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า รัฐบาลเห็นความสำคัญของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และเห็นประโยชน์ของรางวัลในการเพิ่มผลิตภาพและเพื่อประกาศเกียรติคุณให้องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสูงสุดซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลกได้อย่างนี้ประสิทธิภาพและผมขอขอบคุณคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผู้ตรวจประเมินที่ได้ทุ่มเทเวลาในการตรวจ
ประเมินโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งนับวันจะหาได้ยากขึ้นเรื่อยๆ ท่านกำลังทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศอย่างมหาศาล ผมต้องขอบคุณสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่พยายามผลักดันให้เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพและประสิทธิภาพขององค์กรในประเทศไทย

และสุดท้าย ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ มีความสุขและมีความเจริญก้าวหน้าในทุกสิ่ง อันพึงปรารถนา
ทุกประการโดยทั่วกัน และมีพลังกาย พลังใจ พลังปัญญาอันเข้มแข็งที่จะผลักดันองค์กรให้พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ขอบคุณ