.....
ประวัติและความเป็นมา
วัตถุประสงค์และหน้าที่
ธรรมนูญองค์กรแพทย์
คณะกรรมการ
เรื่องน่ารู้
ข่าวองค์กรแพทย์.
.
แจ้งข่าว/ร้องเรียน

 

องค์กรแพทย์ต้นแบบ

ช่วยแพทย์ปกป้องสิทธิประโยชน์ของคนไข้

(คำโปรย )

“การจัดตั้งองค์กรแพทย์ 
เกิดขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครอง
แก่แพทย์ผู้ป่วยเองและสถาบัน
โดยมีธรรมนูญองค์กรแพทย์
เป็นกรอบในการดำเนินงาน”

(Lead)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงเรียนแพทย์ที่แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพบริการที่โด่ดเด่นเสมอมา ด้วยเป้าหมายสูงสุดที่ต้องการให้ “คุณภาพ คือชีวิตประจำวัน” (Quality is the way of life) ทำให้บุคลากรคิดสร้างสรรค์กิจกรรมและโครงสร้างต้นแบบขึ้นรองรับแนวคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง “องค์กรแพทย์” Medical Staff Organization เป็นหนึ่งในโครงสร้างคุณภาพที่มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล หน่วยงานหรือสถานบริการขนาดใหญ่หลายแห่ง ต่างมุ่งมั่นที่จะจัดตั้งองค์กรแพทย์แต่ก็ประสบปัญหาและอุปสรรคมากมาย วั นนี้เรามีโอกาสได้รับทราบแนวคิดและการดำเนินงาน “องค์กรแพทย์” แห่งแรกของประเทศไทย ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดทำ “ธรรมนูญองค์กรแพทย์” อันหัวใจหลักในการดำเนินงานขึ้น นับเป็นความก้าวหน้าและต้นแบบที่น่าติดตาม

รศ.พญ. พันธ์ทิพย์ สงวนเชื้อ ประธานคณะกรรมการจัดทำธรรมนูญองค์กรแพทย์ ของคณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งและโครงสร้างขององค์กรแพทย์ว่า

“องค์กรแพทย์” จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนพันธกิจและวิสัยทัศน์ ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อให้การจัดบริการทางการแพทย์เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเพื่อธำรงไว้ซึ่ง มาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อเป็นแบบอย่างที่จะหล่อหลอมบัณฑิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในอนาคต ขณะเดียวกันก็จะพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นธรรม

เพราะปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้สัมพันธภาพของผู้ป่วยและแพทย์ เป็นไปในรูปแบบของการซื้อขายบริการมากกว่าจะเป็นสัมพันธภาพของการนับถือ ยกย่อง อีกทั้งรัฐธรรมนูญใหม่ในเรื่องของสิทธิผู้ป่วยจะทำให้ผู้ป่วยมีการเรียกร้องสิทธิของตนเองมากขึ้น ผู้ป่วยมีความรู้มีการศึกษาที่สูงขึ้น สามารถจะหาข้อมูลต่างๆได้เองจากสื่อต่างๆ ดังนั้นการจัดตั้งองค์กรแพทย์จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองทั้งแก่แพทย์ ผู้ป่ว ยเองและสถาบัน โดยมีธรรมนูญองค์กรแพทย์เป็นกรอบในการดำเนินงาน มีแพทย์และทันตแพทย์ทุกท่านที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นสมาชิก มีคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์ที่มาจากทั้งการคัดเลือกและเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์ :

คณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แบ่งเป็น

1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 2 คน เป็นอดีตผู้บริหารของคณะระดับรองคณบดีขึ้นไป โดยกรรมการบริหารองค์กรแพทย์เป็นผู้คัดเลือก

2. กรรมการผู้แทนของฝ่ายบริหารโรงพยาบาล 1 คน

3. กรรมการโดยการเลือกตั้งจากหัวหน้าภควิชา (กำลังปฏิบัติหน้าที่จากอาจารย์แพทย์ 9 คน จากทันตแพทย์ 1 คน (มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี)

4. กรรมการผู้แทนจากแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน 2 คน กรรมการมีวาระในการทำงาน 2 ปี เมื่อครบ 1 ปีแรกจะจับฉลากออกไปกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ โดยการเลือกตั้ยกเว้นประธาน กรรมการคนเดิมอาจได้รับการเลือกเข้ามาใหม่ได้ แต่ดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

หน้าที่ในการดำเนินงานองค์กรแพทย์ :

  1. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
  2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ สนับสนุนแก่องค์กรสูงสุดของโรงพยาบาลและคณะ
  3. ตลอดจนทีมผู้บริหาร ติดตามความต่อเนื่องของการดำเนินนโยบายที่เป็นภารกิจสำคัญ

  4. ประสานงานกับองค์กรวิชาชีพภายในโรงพยาบาล ภาควิชา หน่วยงาน และสมาชิก
  5. ประสานงานและร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  6. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน
  7. ส่งเสริมความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม ดูแลสวัสดิภาพในหมู่สมาชิกให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข
  8. ดูแลพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย
  9. ทบทวน แก้ไข กฎ กติกา และธรรมนูญองค์กรแพทย์เพื่อเสนอต่อกรรมการประจำคณะ

คณะอนุกรรมการ 4 ชุด

เพื่อให้ครอบคลุมหน้าที่ที่กล่าวมาแล้ว ได้มีแบ่งการดำเนินงานเป็นคณะอนุกรรมการ 4 ชุด คือ

คณะอนุกรรมการมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Credential & Ethics Subcommittee) ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและกลั่นกรองแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล พิจารณาปัญหา มาตรฐานและ

1. จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้แพทย์ปฏิบัติตามกฎ กติกาที่กำหนดไว้ และรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ป่วยและญาติ ในกรณีที่มีปัญหาทางมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน (Medical Record Audit subcommittee) ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ กำหนดมาตรฐาน ประเมินและพัฒนาคุณภาพในการบันทึกเวชระเบียน และเป็นที่ปรึกษาของโรงพยาบาลในเรื่องคุณภาพเวชระเบียน

3. คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วย (Peer Review Subcommittee) ทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของอาจารย์แพทย์ทุกด้าน พิจารณา เสนอแนะแนวทางการฝึกอบรม พัฒนาเพิ่มเติม ส นับสนุนการทำงานเป็นทีมร่วมกับวิชาชีพอื่น พัฒนา Practice guideline และสร้าง Patient care team ส่งเสริมการประกันและรับรองคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ รับเรื่องร้องเรียนจากทีมงานในกรณีที่มีปัญหาจากมาตรฐานและจรรยาบรรณในการดูแลรักษาผู้ป่วย

4. คณะอนุกรรมการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและดูแลสวัสดิภาพของสมาชิก (Medical Staff Welfare Subcommittee) มีหน้าที่ในการพิทักษ์สิทธิ ผลประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคีของสมาชิก พิจารณาแน วทางป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ รับฟังปัญหา และคำร้องเรียนจากสมาชิก ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านสวัสดิภาพของสมาชิก

ธรรมนูญองค์กรแพทย์ :

นพ.ประเสริฐ วศินานุกร ประธานองค์กรแพทย์คนแรก และคณะกรรมการจัดทำธรรมนูญองค์กรแพทย์ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดและการจัดทำธรรมนูญองค์กรแพทย์ (Bylaw) ว่า

“ในต่างประเทศ องค์กรแพทย์ถือเป็นโครงสร้างที่สำคัญมาก ทุกโรงพยาบาลจะมีองค์กรแพทย์ภายในโรงพยาบาล และจะมีการร่างกฎระเบียบปฏิบัติที่แพทย์ทุกคนในโรงพยาบาลนั้นสามารถปฏิบัติได้โดยไม่เกิ ดความยากลำบาก โดยระเบียบทั้งหมดนี้ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับเป็นหลัก

องค์กรแพทย์แต่ละแห่ง จะมีกฎระเบียบปฏิบัติเพื่อใช้ภายในองค์กรนั้นเพียงองค์กรเดียว กฎระเบียบของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อาจจะเอาไปประยุกต์ดัดแปลงใช้ที่โรงพยาบาลอื่นได้ แต่ก็ต้องให้แพท ย์ในโรงพยาบาลนั้นรับรู้ว่าสามารถทำตาม ธรรมนูญองค์กรแพทย์นี้ได้หรือไม่

ธรรมนูญองค์กรแพทย์นี้ไม่ใช่กฎหมาย แต่เป็นระเบียบปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของคนไข้ ในต่างประเทศ โรงพยาบาลไหนไม่มีธรรมนูญองค์กรแพทย์ ในการปฏิบัติงาน ก็ถือว่าโรงพยาบาลไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การที่โร งพยาบาลสงขลานครินทร์จะมี HA ธรรมนูญองค์กรแพทย์จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องจัดทำขึ้น”

ธรรมนูญฯสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับแนวทางปฏิบัติ :

นพ.ประเสริฐ กล่าวว่า “ธรรมนูญองค์กรแพทย์ของเรา คิดริเริ่มโดยอดีตคณบดี ผมและอาจารย์อีก 2-3 ท่าน ได้ช่วยกันสร้างโดยใช้ธรรมนูญองค์กรแพทย์ของต่างประเทศมาศึกษาและปรับให้เหมาะกับองค ์กร ธรรมนูญองค์กรแพทย์ที่ร่างขึ้นนี้ จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็ได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับแนวทางปฏิบัติของเรา นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า เรามีคณะกรรมการบริหารขององค์กรแพทย์ที่มาจากการเลือกตั้ง 9 ท่าน (จากจำนวนอาจารย์แพทย์ 150 ท่าน แพทย์ใช้ทุ น / แพทย์ประจำบ้านอีกประมาณ 200 ท่าน) ส่วนกรรมการที่เหลือ 3 ท่าน จะมาจากการแต่งตั้งจากหัวหน้าภาควิชา ซึ่งโดยมากจะเป็นหัวหน้าภาควิชาอาวุโส และผมได้รับเลือกในเป็นประธานองค์กรแพทย์คนแรกมีวาระ 2 ปี ส่วนกรรมการจะถูกจับฉลากออกหลังจาก 1 ปี เหตุผลที่ในระย ะแรกกำหนดให้มีการเปลี่ยนประธานและกรรมการค่อนข้างเร็ว ก็เพราะว่าเราต้องการให้คนส่วนมากได้มีโอกาสเข้ามาศึกษารายละเอียดของธรรมนูญองค์กรแพทย์นี้”

“การเลือกประธานอนุกรรมการทั้ง 4 กลุ่ม จะต้องเลือกจากกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งขององค์กรแพทย์ จากนั้นอนุกรรมการต่างๆ จะหาอนุกรรมการย่อยอีกกลุ่มละ 10 -12 คน (แล้วแต่ภาควิชา) นั่น คือจะมีอาจารย์ของคณะแพทย์ฯประมาณ 40 ท่านเข้ามาร่วมเป็นอนุกรรมการ ตรงจุดนี้จะเห็นว่า อาจารย์ของคณะแพทย์ฯทั้งหมดซึ่งมีประมาณ 150 ท่าน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุง พิจารณากฎระเบียบปฏิบัติต่างๆถึงประมาณ 23 - 30% ของอาจารย ์แพทย์ทั้งหมด นับว่าองค์กรแพทย์ของเราเป็นองค์กรที่ค่อนข้างใหญ่และมีคนรับรู้ค่อนข้างมาก”

ช่วยเหลือแพทย์ปกป้องคนไข้ :

“ องค์กรแพทย์ ช่วยเหลือแพทย์ปกป้องคนไข้ โดยเฉพาะแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านซึ่งเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญกับองค์กรแพทย์มาก เนื่องจากพวกเขาเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดคนไข้มากที่สุด เ พราะฉะนั้นผลประโยชน์ของคนไข้จะได้จากแพทย์ใช้ทุนค่อนข้างมาก หากแพทย์ใช้ทุนรู้ระเบียบ วิธีการและปฏิบัติตามธรรมนูญองค์กรแพทย์คนไข้ก็จะได้รับการดูแลที่ดี นักศึกษาแพทย์เองก็จะได้เห็นตัวอย่างที่ดี เห็นมาตรฐานในการดูแลคนไข้ที่ดี ผมคิดว่าองค์กรแพทย์ที่เรา ตั้งขึ้นและธรรมนูญองค์กรแพทย์ที่เรามีอยู่ เอื้ออำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยทั้งมาตรฐานการดูแลรักษาและจริยธรรมแห่งวิชาชีพแพทย์”

ทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับแพทยสภาหรือไม่ ?

“ไม่ซ้ำซ้อน องค์กรแพทย์เป็นองค์กรที่ดูแลกันภายใน องค์กรแพทย์สามารถรับเรื่องร้องเรียนในกรณีมีปัญหาจากผู้ป่วยได้โดยตรง มีหน้าที่ช่วยสอดส่องดูแลเหมือนกับเป็นผู้ช่วยของแพทยสภาม ากกว่า แพทยสภาจะไม่รู้รายละเอียดกฎเกณฑ์ของเราดีเท่ากับคนที่นี่เอง คณะกรรมการองค์กรแพทย์ของเราย่อมจะรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย ด้านจริยธรรม สภาวะแวดล้อมของเราดีกว่าแพทยสภา ในกรณีที่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น เราสามารถชี้แจงกับแพทยสภาได้ค่อนข้างจะด ี หากเวลาผู้ป่วยมีปัญหาก็สามารถร้องเรียนกับคณะกรรมการองค์กรแพทย์ที่นี่ได้เลย หรือถ้าไม่พอใจในคำตอบจากคณะกรรมการ ก็อาจจะไปร้องเรียนกับแพทยสภาอีกครั้งหนึ่งก็ได้” นพ.ประเสริฐกล่าว

สิ่งที่ได้จากองค์กรแพทย์ :

“นอกจากมีระเบียบปฏิบัติที่ทำให้แพทย์ทุกคนในโรงพยาบาลมีแนวปฏิบัติที่ไปในทิศทางเดียวกัน อยู่ในระดับใกล้เคียงกันเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลแล้ว ก็ยังเป็นการประก ันกับผู้ป่วยด้วยว่า ผู้ป่วยจะได้รับการปกป้องจากองค์กรแพทย์ เราจะไม่ปล่อยให้แพทย์ทำอะไรที่ผิดจริยธรรมหรือให้การดูแลคนไข้ที่ไม่ได้มาตรฐาน อนุกรรมการแต่ละกลุ่มก็จะมีวิธีการดำเนินการของตน เช่น อนุกรรมการจริยธรรมจะศึกษาย้อนหลังว่า ตั้งแต่เปิดโรงพยาบาลมา มีเรื่องร้องเรียนด้านใดบ้าง และจะวางแนวทางป้องกันแก้ไขอย่างไร อนุกรรมการประกันคุณภาพมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วย จะพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานในการดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วโลกว่ามีเกณฑ์มาตรฐานใดบ้างที่เหมาะสมกับที่นี่ เป็นต้น

หลังจากที่ดำเนินการ สิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมคือ อาจารย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้านเริ่มมีการตื่นตัว และเริ่มมีการศึกษาว่า ธรรมนูญองค์กรแพทย์ข้อใดบ้างที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมหรือนำมาพิจ ารณาแก้ไขใหม่ ก็มีเรื่องสะท้อนจากอาจารย์หลายๆท่าน ส่วนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆก็ดำเนินไปเรื่อยๆและจะมีการประชุมทุก 2 เดือน ซึ่งทุกคนก็จะนำความก้าวหน้ามาให้คณะกรรมการทราบ”

ความมุ่งหวังในฐานะประธานองค์กรแพทย์ :

“ผมพยายามกระตุ้นให้อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ทุกท่านเข้าใจว่า ธรรมนูญองค์กรแพทย์คืออะไร มีแนวปฏิบัติอะไรบ้างที่คิดว่าเป็นมาตรฐานซึ่งจะต้องทำให้สำเร็จภายใน 6 เดือ นหรือ1 ปี และในช่วง 6 เดือน - 1 ปีนี้ เราจะพิจารณาธรรมนูญองค์กรแพทย์ว่า ควรมีส่วนไหนปรับปรุงแก้ไขบ้าง ส่วนการดำเนินการอื่นๆก็ต้องขึ้นกับคณะอนุกรรมการแต่ละกลุ่มว่าจะมีความพร้อมแค่ไหน ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็กำหนดเป้าหมายภายใน 2 ปีแล้วว่าจะทำอะไรกันบ้าง เป้าหมายระยะสั้น คือ นำเรื่องที่เป็นปัญหาของผู้ป่วยมาดูแลพิจารณา และดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก พร้อมทั้งพิจารณาทบทวนอัตราเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วยในปัจจุบันและหาทางแก้ไข สำหรับเป้าหมายในระยะยาว ถ้าทุกคนเข้าใจหลักการขององค์กรแพทย์ ผมคิดว ่าคุณภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยจะต้องดีขึ้น

นอกจากนี้ องค์กรแพทย์ในต่างประเทศมีกรรมการหลายกลุ่มมาก แต่เรายังมีแค่ 4 กลุ่ม แต่ในอนาคตคิดว่าน่าจะมีการขยาย โดยจะต้องมีอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นมา 4 กลุ่มนี้เป็นพื้นฐาน ก่อนอื่น ต้องศึกษาสภาพปัญหาของที่นี่ แล้วตั้งอนุกรรมการขึ้นมาป้องกันและแก้ไขติดตามไป ในการแก้ปัญหา เราดูความรุนแรงหรือขอบเขตของเรื่อง ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องใช้การติดตามข้อมูลก็ต้องใช้เวลา บางเรื่องเป็นเรื่องร้ายแรงที่ต้องการคำตอบด่วน ก็ต้องรีบทำให้เสร็จ เพื่อ ให้ทุกฝ่ายไม่มีความเครียด เรื่องที่ผู้ป่วยร้องเรียนจะพยายามให้คำตอบแก่ญาติให้ได้ภายใน 7 วัน ถ้าปัญหากระทบมวลชน สังคมในลักษณะรุนแรง คำตอบต้องออกมาเร็ว แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องกลายเป็นนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติต้องใช้เวลานาน ศึกษาหลายเดือน”

“องค์กรแพทย์” : ตรวจสอบไม่ใช่จับผิด

“คำว่า “จับผิด” เป็นตัวสำคัญ ผมคิดว่าหลายๆคนโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็มักจะคิดในลักษณะนั้น จริงๆแล้วผลประโยชน์ที่ได้จากธรรมนูญองค์กรแพทย์ไม่ได้อยู่ท ี่แพทย์ แต่ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 จะอยู่ที่ผู้ป่วย อยากให้ทุกคนคิดว่าองค์กรนี้มีหน้าที่เหมือนเป็นกระจกให้เราทุกคนได้สะท้อนดูตนเอง แต่งตัวเองให้ดูเรียบร้อยดูสวยขึ้น ซึ่งจะทำให้ภาพรวมทั้งหมดขององค์กรดีขึ้น อยากให้มองว่าเป็นกระจกที่สะท้อนตัวเอง อย่าไป มองว่าเป็นการจับผิด เป็นตำรวจ อัยการ หรือผู้พิพากษา น่าจะถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่มีคนคอยดูแลเรา เราจะได้ไม่ทำผิดหรือทำอะไรที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ผมคิดว่าถ้าแพทย์สามารถคิดได้อย่างนี้ ประโยชน์ของการมีองค์กรแพทย์ก็จะไปสู่คนไข้มากขึ้น”

นพ.ประเสริฐ กล่าวฝากไปถึงแพทย์ทั่วไปว่า “อย่าคิดว่าองค์กรแพทย์เป็นองค์กรที่คอยจับผิดแพทย์ จริงๆแล้วองค์กรนี้มีหน้าที่ป้องกันสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก เพราะถ้าแพทย์มอง ถึงตัวผู้ป่วยเป็นหลักผู้ป่วยจะได้ประโยชน์ การที่มีองค์กรแพทย์ตั้งเกณฑ์มาตรฐานภายในโรงพยาบาล ตัวแพทย์เองก็จะได้มีความสบายใจ ก็ขอให้แพทย์แต่ละโรงพยาบาลพิจารณาดูมาตรฐานในโรงพยาบาลของตน และปฏิบัติตามมาตรฐานที่มีอยู่โดยให้ทุกคนปฏิบัติเหมือนกันหมด สิ่งที ่ได้จะเกิดกับคนไข้ คนไข้ที่เข้ามาก็จะมีความมั่นใจว่าได้รับการรักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐานและจริยธรรมที่โรงพยาบาลนั้นสามารถให้ได้ คนไข้ก็น่าจะพอใจ ไม่ต้องทำตามโรงพยาบาลดีเลิศอื่นๆ”

 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
15  ถนนกาญจนวนิช  ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110

 

Copyright 2002  Faculty of Medicine,
Prince of Songkla University.

 or comments to: Webmaster