Medicine Webmail Login   
เรียน บุคลากรคณะแพทย์ฯ
     ฝ่าย IT ขอความร่วมมือ ในการ update ข้อมูล e-mail medicine ของ บุคลากร โดยการระบุ รหัสบุคลากรและ e-mail medicine ใน * * * * web การยืนยันตัวตน รหัสบุคลากร- email (คลิ๊กที่นี่) * * * *
โดยภายใน 15 พ.ย. 2552 e-mail ที่ไม่ได้มีการยืนยันรหัสบุคลากร จะถูกลบจากระบบ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างบน Server medicine

ประกาศ
    ฝ่าย IT ไม่เคยส่ง Mail ถาม Username/Password ผู้ใช้งาน mail medicine หากมี mail ทำนองดังกล่าว โปรดอย่าตอบกลับและขอให้ลบทิ้งทันที

ฝ่าย IT (โทร 1951)
ข่าว / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
 ****ทุนส่งเสริมนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มาแล้ววววววววววววว**** : สา ( 15:28:08 2017-04-03 , 0)
 ศูนย์ประสานงานผุ้แทนสมาชิก สอ.มอ. -- นัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมใหญ่ประจำปี 2559 : นายจริงใจ ( 00:35:02 2017-03-27 , 2)
 ให้มารับหมวก จนท.พยาบาล : บนควน ( 16:15:29 2017-03-24 , 0)
 สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 : นายจริงใจ ( 15:11:59 2017-03-23 , 1)
 สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. แจ้งวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 : นายจริงใจ ( 22:19:12 2017-03-17 , 0)
 ยืนยันรายชื่อ รายชื่อผู้เข้าอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ รุ่นที่ 1 : งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม ( 11:46:53 2017-03-17 , 2)
 การจ่ายบัตรบุคลากร ญาติบุคลากร นักศึกษา และผู้ประกอบการใหม่ : บนควน ( 16:08:25 2017-03-08 , 2)
 สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. ความคืบหน้าต่อสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการนัดประชุมใหญ่ : นายจริงใจ ( 11:18:53 2017-03-07 , 1)
 การจ่ายบัตรบุคลากร ญาติบุคลากร นักศึกษา และผู้ประกอบการใหม่ : บนควน ( 11:44:19 2017-02-28 , 1)
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพและโทรศัพท์มือถือ (ฟรีค่าละทะเบียน) : งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม ( 10:41:33 2017-02-27 , 1)
 บ้านว่างให้เช่า : นิดหน่อย ( 08:14:25 2017-02-24 , 0)
 ***สีชมพู*** แจ้งกำหนดการกิจกรรม CSR ณ รร.วัดท่าหยีในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 : นายจริงใจ ( 18:32:01 2017-02-23 , 1)
 ประกาศ การกำจัดยุงในพื้นที่บริเวณอาคารที่พัก และอาคารโรงพยาบาลฯ คณะแพทยศาสตร์ : บนควน ( 09:27:54 2017-02-22 , 0)
 สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. ยังไม่สามารถกำหนดวันประชุมใหญ่ประจำปีได้ : นายจริงใจ ( 14:50:34 2017-02-06 , 0)
 ระบบเครือข่ายหอพัก ศรีตรัง ดาหลา : garnet ( 13:44:16 2017-01-31 , 1)