Medicine Webmail Login   
เรียน บุคลากรคณะแพทย์ฯ
     ฝ่าย IT ขอความร่วมมือ ในการ update ข้อมูล e-mail medicine ของ บุคลากร โดยการระบุ รหัสบุคลากรและ e-mail medicine ใน * * * * web การยืนยันตัวตน รหัสบุคลากร- email (คลิ๊กที่นี่) * * * *
โดยภายใน 15 พ.ย. 2552 e-mail ที่ไม่ได้มีการยืนยันรหัสบุคลากร จะถูกลบจากระบบ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างบน Server medicine

ประกาศ
    ฝ่าย IT ไม่เคยส่ง Mail ถาม Username/Password ผู้ใช้งาน mail medicine หากมี mail ทำนองดังกล่าว โปรดอย่าตอบกลับและขอให้ลบทิ้งทันที

ฝ่าย IT (โทร 1951)
ข่าว / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
 ประกาศ การกำจัดยุงในพื้นที่บริเวณอาคารที่พัก และอาคารโรงพยาบาลฯ คณะแพทยศาสตร์ : บนควน ( 10:21:48 2016-07-01 , 1)
 การใช้ที่จอดรถยนต์สำหรับสมาชิกในรอบ 1 กค. 59- 30 มิย. 60 : บนควน ( 15:41:45 2016-06-30 , 0)
 ประกาศ ซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผน รปภ. เมืองหาดใหญ่ : บนควน ( 14:52:24 2016-06-28 , 0)
 เรียนเชิญร่วมทำบุญงานศพ บิดาของนส.วันดี คงทวี และ นส. สาธิตา คงทวี : บนควน ( 15:29:38 2016-06-20 , 0)
 ขอเชิญเข้าอบรม เรื่อง"อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีกับการพลิกโฉมวงการแพทย์" (Internet of Things and Disruptive Technology in Medicine : Innovation ( 14:12:06 2016-06-15 , 0)
 ประชาสัมพันธ์จากชมรมมุสลิม คณะแพทยศาสตร์ : bjira ( 03:12:09 2016-06-13 , 0)
 โครงการอบรมเชิงสัมมนา เรื่อง “อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีกับการพลิกโฉมวงการแพทย์ (Internet of Things & Disruptive Technology in Med : Innovation ( 11:43:12 2016-06-08 , 0)
 การเข้า-ออกเขตที่พักคณะแพทยศาสตร์ : บนควน ( 13:35:08 2016-06-07 , 0)
 การเข้า-ออกอาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ : บนควน ( 13:32:10 2016-06-07 , 0)
 ชมรมพุทธศาสน์++ประชาสัมพันธ์++โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 : นายจริงใจ ( 16:21:20 2016-06-06 , 0)