ความคิดเห็นทั้งหมด : 16

การเบิกค่ารักษาพยาบาล ของบิดา


   ที่หน่วยรังสีวินิจฉัย หากต้องการเบิกค่ารักษาพยาบาลต้องแนบเอกสาร


1.ทะเบียนสมรส ของบิดา
2.ทะเบียนการรับรองบุตร
3.คำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
ถ้าไม่มีหลักฐานดังกล่าวเบิกไม่ใด้

ไม่ทราบว่าหน่วยงานอื่นเหมือนที่รังสีไหมครับ

ปัญหามีอยู่ว่า ถ้าบิดาอายุ 90 ปีแล้ว ผมหาทะเบียนสมรส ของบิดาได้อย่างไร
ส่วนข้อ 2 ขอได้ที่อำเภอ หรือไม่
เรียนท่านผู้รู้ ( จนท.กองคลัง) ช่วยกรุณาแนะนำด้วยครับ


Posted by : [บุคลากร , Date : 2006-03-20 , Time : 14:28:58 , From IP : 172.29.1.201

ความคิดเห็นที่ : 1


   ม่ายมี

Posted by : สส , Date : 2006-03-20 , Time : 15:05:04 , From IP : 172.29.3.253

ความคิดเห็นที่ : 2


   ลองถามหัวหน้างาน กรณีนี้ เป็นกรณีบิดาเป็นต่างด้าวหรือเปล่าครับ

Posted by : garnet , Date : 2006-03-20 , Time : 15:16:32 , From IP : 172.29.1.167

ความคิดเห็นที่ : 3


   น่าจะเป็นกรณีบิดาเป็นคนต่างด้าวค่ะ เพราะระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด

Posted by : อ.มอ. , Date : 2006-03-20 , Time : 15:40:52 , From IP : 172.29.1.115

ความคิดเห็นที่ : 4


   เรียน ผู้สงสัย

เนื่องจากมีประสบกับตัวเอง ทำให้เข้าใจในการขอเอกสารทั้ง 3 ข้อ
ข้อ 1 การขอจดทะเบียนสมรสของบิดา จะขอได้ไม่ยุ่งยาก เท่ากับการรับรองบุตรเพราะ เพียงแต่ท่านให้เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบเดินทางไปให้บิดาที่มีอายุมากแล้วจดทะเบียนที่บ้าน(กรณีที่บิดา-มารดามีชีวิตอยู่ ไม่ว่าจะคนต่างด้าวหรือไม่ถ้ามีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านก็จดทะเบียนสมรสได้) แต่เราต้องไปแจ้งความจำนงให้ข้อมูลเรียนร้อย เจ้าหน้าที่จะพิมพ์เอกสารไว้เรียบร้อย แล้วได้ทะเบียนสมรสตอนนั้นเลย (เอกสารที่เตรียมไป เช่นสำเนาบัตรประชาชนผู้แจ้ง สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา-มารดา และเงินค่าต้องเดินทางไปจดทะเบียนสมรส ซึ่งจะคำนวณจากการต้องเดินทางไปรับจดทะเบียนสมรส
ข้อ 2 บิดาจะต้องเดินทางไปจดรับรองบุตรทั้งหมดที่มีในครอบครัว (ที่บอกว่ายุ่งยากเพราะต้องให้พี่น้องทั้งหมดมาและบิดาต้องไปที่ว่าการจัดทำ
ข้อ 3 คำพิพากษาต้องถึงที่สุด ก็ดำเนินการร้องขอที่ศาล (ไม่รู้กี่วันจะทราบศาลมีงานมาก)

หากสงสัยโทรศัพท์ได้ที่ 1141 - 3 ยินดีให้ความร่วมมือตอบข้อซักถาม


Posted by : กนกวรรณ-งานการเจ้าหน้าที่ , Date : 2006-03-20 , Time : 17:42:51 , From IP : 172.29.2.106

ความคิดเห็นที่ : 5


   ทำใจเถอะครับ ผมพาลูกสาวมาฉีดวัคซีน ยังเบิกค่าเหยียบแผ่นดิน (50 บาท) ของโรงพยาบาลตัวเองไม่ได้เลย

Posted by : ธนพันธ์ ชูบุญ , E-mail : (cthanapa@yahoo.com) ,
Date : 2006-03-20 , Time : 18:18:09 , From IP : 172.29.7.100


ความคิดเห็นที่ : 6


   อ.ธนพันธ์พูดถูกต้อง ทำไมสิ่งที่จำเป็นถึงเบิกไม่ได้

Posted by : ทำไม , Date : 2006-03-20 , Time : 18:59:38 , From IP : 172.29.1.110

ความคิดเห็นที่ : 7


   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล น่าจะทำความเข้าใจกับหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อจะได้ยึดถือเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งคณะ (เคยประสบปัญญานี้มาเหมือนกัน แต่โชคดีที่เจอทะเบียนสมรสของพ่อแม่ และใบเกิดของตัวเอง)


Posted by : ร่วมด้วยช่วยกัน , Date : 2006-03-21 , Time : 10:02:52 , From IP : 172.29.4.145

ความคิดเห็นที่ : 8


   สงสันว่ามีมานานแล้วหรือเพิ่งมีคะ

Posted by : หห , Date : 2006-03-21 , Time : 12:14:50 , From IP : 172.29.7.60

ความคิดเห็นที่ : 9


   ผมว่างานคลังไร้สาระ ทำงานมาตั้งยี่สิบปีแล้วชื่อบิดา ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
งานทะเบียนราษฎร์ก็แจ้งชัดเจนแล้วว่าบิดาชื่ออะไร ถ้าชื่อ นาม สกุลบิดาเปลี่ยน
ไปก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมาสืบสาวเอา แต่นี่อยู่ๆก็ไม่มั่นใจขึ้นมาเฉยว่าเป็นพ่อเราจริง
หรือเปล่า ฝากผู้เกี่ยวข้องทบทวนหน่อยเถอะครับ


Posted by : งงจริงๆ , Date : 2006-03-21 , Time : 15:31:45 , From IP : 172.29.1.134

ความคิดเห็นที่ : 10


   ใช้กับทุกคนที่อยู่ในคณะแพทย์ครับที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลบิดา
ไม่ใช่เฉพาะต่างด้าว สอบถามจากงานคลังแล้วครับ


Posted by : เหนื่อย , Date : 2006-03-22 , Time : 08:53:25 , From IP : 172.29.1.106

ความคิดเห็นที่ : 11


   งานคลังน่าจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยบ้างนะให้เขียนใบเบิกบ้าซ้ำซากเหมือนเดิม

Posted by : บ้า , Date : 2006-03-22 , Time : 15:18:30 , From IP : 172.29.1.110

ความคิดเห็นที่ : 12


   ระเบียบที่งานคลังใช้ในการตรวจสอบหลักฐาน เป็นระเบียบกระทรวงการคลัง
ถ้าสงสัยในระเบียบขั้นตอนไหนให้หาอ่านได้จากภาควิชา/หน่วยงานของท่าน
ถ้ายังไม่หายสงสัยให้สอบถามการเบิกจ่ายที่งานคลัง

ขอบคุณ


Posted by : ... , Date : 2006-03-22 , Time : 16:01:40 , From IP : 172.29.2.123

ความคิดเห็นที่ : 13


   การเบิกค่ารักษาพยาบาลของบิดา ให้ถือปฏิบัติจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ตาม กค0417/ว129 ลว.30/3/48 และหนังสือที่อ้างถึงของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร0901/0692 ลว.19/5/47 สรุปดังนี้ "กรมบัญชีกลางได้วางแนวปฏิบัติให้ชัดเจนว่า คำว่า "บิดา" ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 นั้นต้องเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยให้ตรวจสอบจาก (1)ทะเบียนสมรสกับสูติบัตร ในกรณีที่บิดามารดาสมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือจดทะเบียนสมรสกันภายหลังที่มีบุตร (2)ทะเบียนการรับรองบุตร ในกรณีที่บิดาจดทะเบียนว่าเป็นบุตร หรือ (3)คำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา ดังนั้น แม้จะมีหลักฐานอื่น เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน หรือการใช้นามสกุลเดียวกันกับบิดามาตั้งแต่เกิดอันแสดงว่าเป็นบิดาโดยกำเนิด ก็ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับบิดาตามพระราชกฏษฎีดังกล่าว
ดังนี้ทุกภาควิชา/หน่วยงาน หรือส่วนราชการในประเทศที่ใช้ระเบียบนี้ต้องถือปฏิบัติเหมือนกันหมด(ไม่ใช่เฉพาะต่างด้าว) สำหรับภาควิชา/หน่วยงานที่รับมอบอำนาจให้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ผู้เกี่ยวข้องก็ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนนำเสนอผุ้มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายเช่นกัน
สำหรับความเห็นที่ว่า "ต้องเขียนใบเบิกซ่ำซากเหมือนเดิม" หากประสงค์จะแก้ไขขอให้คุณไปติดต่อแก้ไขกฎระเบียบที่กระทรวงการคลัง


Posted by : งานคลัง , Date : 2006-03-23 , Time : 13:54:55 , From IP : 172.29.2.123

ความคิดเห็นที่ : 14


   เรียนคุณบ้า ทำงานกับราชการก็ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบของส่วนราชการอยู่แล้ว ถ้าหากจะบ้าคุณบ้าก็บ้ากว่าแน่นอน ถ้าคุณบ้าไม่บ้าก็ลาออกไปซิจะได้ไม่บ้าไง

Posted by : เข้าใจซะเถอะ , Date : 2006-03-23 , Time : 14:01:52 , From IP : 172.29.2.123

ความคิดเห็นที่ : 15


   ถ้าบิดามารดามีอายุมากแล้ว แต่มิได้จดทะเบียนสมรสกัน มารดาเสียชีวิตแล้ว

เหลือแต่บิดาคนเดียว ถือว่าเป็นหม้าย ทำใมยังเบิกต้นสังกัดมิได้ ต้องทำเรื่อง

เบิกทุกเดือน จะทำอย่างไร จะต้องจ่ายเงินก่อน และไปทำเรื่องเบิกทีหลัง จะ

ต้องทำเรื่องเบิกไปจนกว่าบิดาจะเสียชีวิตหรือ ช่วยตอบด้วยคะ เป็นข้าราชการ

ครู


Posted by : ครูอ้วน , Date : 2007-02-15 , Time : 18:24:11 , From IP : 203.113.80.139

ความคิดเห็นที่ : 16


   ถ้าบิดามารดามีอายุมากแล้ว แต่มิได้จดทะเบียนสมรสกัน มารดาเสียชีวิตแล้ว

เหลือแต่บิดาคนเดียว ถือว่าเป็นหม้าย ทำใมยังเบิกต้นสังกัดมิได้ ต้องทำเรื่อง

เบิกทุกเดือน จะทำอย่างไร จะต้องจ่ายเงินก่อน และไปทำเรื่องเบิกทีหลัง จะ

ต้องทำเรื่องเบิกไปจนกว่าบิดาจะเสียชีวิตหรือ ช่วยตอบด้วยคะ เป็นข้าราชการ

ครู


Posted by : ครูอ้วน , Date : 2007-02-15 , Time : 18:24:54 , From IP : 203.113.80.139

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น