ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

******** ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 413(3/2563) *****


   ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 413(3/2563) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2020-05-19 , Time : 10:11:59 , From IP : ppp-124-122-40-36.revip2.asianet.co.th

ความคิดเห็นที่ : 1
   .

Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2020-05-19 , Time : 10:12:40 , From IP : ppp-124-122-40-36.revip2.asianet.co.th

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.004 seconds. <<<<<