ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2562


   

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศผลการตัดสินรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล 2 ผลงานดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ รศ.ดร.จำนงค์ นพรัตน์ และทีม ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จากผลงาน เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยแอลฟาและบีตาธาลัสซีเมียก่อนคลอด” และผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Hematology ในฐานข้อมูล Web of Science

รางวัลทั่วไป ได้แก่ ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และทีม ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จากผลงาน เรื่อง “ชุดโครงการศึกษาแบบแผนการใช้และผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ใช้กระท่อมแบบพื้นบ้านเป็นประจำ”Posted by : apdu , E-mail : (spiyanat@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2020-03-04 , Time : 09:19:46 , From IP : 172.29.82.178


ความคิดเห็นที่ : 1
   ขอแสดงความยิน

Posted by : apdu , Date : 2020-03-04 , Time : 09:23:11 , From IP : 172.29.82.178

ความคิดเห็นที่ : 2
   รางวัลทั่วไป ได้แก่ ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และทีม ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จากผลงาน เรื่อง “ชุดโครงการศึกษาแบบแผนการใช้และผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ใช้กระท่อมแบบพื้นบ้านเป็นประจำ”

Posted by : apdu , Date : 2020-03-06 , Time : 16:32:14 , From IP : 172.29.91.169

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.004 seconds. <<<<<