*** ประกาศ เลื่อนการจัดกิจกรรม กีฬาสีและแพทยศาสตร์สัมพันธ์ 2563 ***" /><b><font color="black">*** ประกาศ เลื่อนการจัดกิจกรรม กีฬาสีและแพทยศาสตร์สัมพันธ์ 2563 ***</font></b>

ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

*** ประกาศ เลื่อนการจัดกิจกรรม กีฬาสีและแพทยศาสตร์สัมพันธ์ 2563 ***
   เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19)
มีแนวโน้มการแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกัน ทางคณะฯ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรม
กีฬาสีและแพทยศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปี 2563 ออกไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง


Posted by : I-vOk.PR , Date : 2020-02-24 , Time : 16:53:18 , From IP : 172.29.2.222

ความคิดเห็นที่ : 1


   ตามที่คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานกีฬาสีและแพทยศาสตร์สัมพันธ์ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม Plogging run และวันที่ 7
มีนาคม 2563 งานกีฬาสี+งานเลี้ยงสังสรรค์ ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ เห็นควรเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปก่อน (หากมีกำหนดการใหม่จะ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและรูปแบบให้ทราบต่อไป)
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ชำระเงินผู้ติดตามขอให้นำใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริงเท่านั้น) ส่งมายังงานการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เพื่อจะได้ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินคืน

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน

งานการเจ้าหน้าที่/โทร. 1144


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2020-02-25 , Time : 09:21:45 , From IP : 172.29.2.225

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.003 seconds. <<<<<