ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ประชาสัมพันธ์โครงการ Workshop analysis with R program
    ด้วย ศูนย์ MDCRI หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ร่วมกับ หน่วยอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิญปฎิบัติการเรื่อง Regression models with R program วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2563 ห้องประชุมชั้น 12/1 อาคารเฉลิมพระบารมี และโครงการอบรมเชิญปฎิบัติการเรื่อง Survival analysis with R program ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องกิตติ ลิ่มอภิชาติ อาคารเรียนรวม
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้แก่ อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวPosted by : APDU , E-mail : (prw.tarita@gmail.com) ,
Date : 2020-02-24 , Time : 15:57:03 , From IP : 172.29.8.211


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น