ความคิดเห็นทั้งหมด : 6

กิจกรรมชมรม


   *-*

Posted by : ชมรมรักษ์สุขภาพตามวิถีตะวันออก , Date : 2013-05-29 , Time : 20:11:33 , From IP : 113.53.44.223

ความคิดเห็นที่ : 1
   ^_^

Posted by : ชมรมรักษ์สุขภาพตามวิถีตะวันออก , Date : 2013-05-29 , Time : 20:12:37 , From IP : 113.53.44.223

ความคิดเห็นที่ : 2


   ชมรมฯ จะจัดโครงการฝึกโยคะ (หลักสูตร 6 สัปดาห์) ให้กับผู้สนใจที่ยังไม่มีพื้นฐานมาก่อน โดยจะจัดระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.-25 ก.ค.

ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่เสาร์ที่ 15 มิ.ย. และร่วมฝึกโยคะ วัน พุธ พฤหัสและศุกร์ รวม 20 ครั้ง โดยจะมีการวัดผลก่อนหลังPosted by : ชมรมรักษ์สุขภาพตามวิถีตะวันออก , Date : 2013-05-29 , Time : 20:17:43 , From IP : 113.53.44.223

ความคิดเห็นที่ : 3
   *-*

Posted by : ชมรมรักษ์สุขภาพตามวิถีตะวันออก , Date : 2013-05-29 , Time : 20:21:52 , From IP : 113.53.44.223

ความคิดเห็นที่ : 4


   ประวัติวิทยากร

คุณฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ปดพ (นานาชาติ)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์ด้านโยคะ

- วุฒิบัติครูโยคะ สถาบันโยคะไกลวัลยธรรม ประเทศอินเดีย

- ครูโยคะ สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน กทม

- ธรรมชาติบ าบัด รัฐเคเรลล่า ประเทศอินเดีย

- วัฒนธรรมและปรัชญาอินเดีย มหาวิทยาลัยปูเณ่ ประเทศอินเดียPosted by : ชมรมรักษ์สุขภาพตามวิถีตะวันออก , Date : 2013-05-29 , Time : 20:28:53 , From IP : 113.53.44.223

ความคิดเห็นที่ : 5


   ผลงานวิทยากร

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

Rakpanusit T,Hatthakit, U.,& Kasetsomboon, P (2004) The Effects of Yoga on Hypertensive Persons in Thailand Oral presentation The 2nd International Arts in Healing Conference Florida Atlantic University USA.


Rakpanusit, T,Hatthakit, U.,& Kasetsomboon, P (2005) Effects of Yoga Program on Blood Pressure and Stress Levels of Hypertensive Persons in Thailand. Oral presentation The International Conference Health Promotion : Evidence Practice and Policy in Chiang Mai Thailand


Rakpanusit, T., Hatthakit, U., Boonyasopun, U. (2010, April 7-9). Living Healthy Life through Yoga of Yogi Masters: An Ethnographic Study. Oral presentation at The 2010 International Nursing Conference “Diversity and Dynamic of Nursing Science and Art”. Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket, Thailand.


Rakpanusit, T., Hatthakit, U., Boonyasopun, U., Bagga, A. (2012, March 21-22). Moving through Menopausal Transition with Yogic Way of Living: Experiences of Thai Yogi Masters. Oral presentation at 3rd International Nursing Conference “ Bringing Current Research into Nursing Practice for Improving Quality of Care” Bandung, West Java, Indonesia


Rakpanusit, T., Hatthakit, U., Boonyasopun, U. (2013, January 10-12). Living Healthy Life through Yoga of Yoga masters: A qualitative Inquiry. Oral presentation at “The 1st Annual PSU Phuket International Conference 2012.” Prince of Songkla University Phuket, Thailand.


 ผลงานวิชาการ

Ruth, McCaffrey., Rakpanusit, T., Hatthakit, U., & Kasetsoboon, P.(2005) The Effects of Yoga on Hypertensive Persons in Thailand. Holistic Nursing Practice, July-August, 173-180.
Posted by : ชมรมรักษ์สุขภาพตามวิถีตะวันออก , Date : 2013-05-29 , Time : 20:32:44 , From IP : 113.53.44.223

ความคิดเห็นที่ : 6


   กำหนดการ

วันที่ 15 มิถุนายน 2556

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 10.00 น. บรรยาย เรื่อง แนวคิดและวิถีโยคะ
วิทยากร คุณวฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์

เวลา 10.00 -10.45 น. สาธิตท่าอาสนะพื้นฐาน ปราณายามะ มุทรา
พันธะ กิริยา

เวลา 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45-12.00 น. ฝึกปฏิบัติอาสนะและปราณายามะ

เวลา 12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30 น. ฝึกปฏิบัติท่าอาสนะพื้นฐาน

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45 – 16.00 น. ฝึกสมาธิและการผ่อนคลายอย่างลึก

วันที่ 16 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2556 ฝึกปฏิบัติโยคะ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง


Posted by : ชมรมรักษ์สุขภาพตามวิถีตะวันออก , Date : 2013-05-29 , Time : 20:39:43 , From IP : 113.53.44.223

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น