ความคิดเห็นทั้งหมด : 11

อาถรรพ์หมายเลข 4 ปีนี้คณะแพทย์ฯเราเลือกคนดี เบอร์ 4
   อาถรรพ์หมายเลข 4 ปีนี้คณะแพทย์ฯเลือกคนดี เบอร์ 4 ลักษมี สารบรรณ ผู้ลงสมัครหน้าใหม่ เข้าไปเป็นคณะกรรมการดําเนิ นการ สอ .มอ.
เขาจะเลือกตั้งกันวันไหน อย่างไร เบอร์ 4 ขอให้ข้อมูลเพื่อนสมาชิกเพื่อเตรียมตัวหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคนดีเข้าไปในทีมบริหาร หรือดำเนินการสหกรณ์ คร่าวๆตามประกาศของสอ .มอ. ดังนี้


Posted by : เบอร์ , Date : 2012-10-09 , Time : 21:46:11 , From IP : 172.29.5.155

ความคิดเห็นที่ : 1
   คณะกรรมการดําเนิ นการ สอ .มอ. ที่จะสรรหาและเสนอให ที่ประชุมใหญสามั ญ ประจําป2555 เลือกตั้ง จํานวน 9 คน

ลักษมี สารบรรณ สมัครเขตการสรรหาที่ 3 คณะแพทยศาสตร เบอร์ 4


Posted by : เบอร์ , Date : 2012-10-09 , Time : 21:52:04 , From IP : 172.29.5.155

ความคิดเห็นที่ : 2
   การออกเสี ยงสรรหากรรมการดําเนิ นการทั่วไป สมาชิ กมี สิ ทธิ ในการออกเสี ยงสรรหาผูสมั ครในเขตการสรรหาของตนเปนกรรมการดําเนิ นการได เพี ยงหนึ่งคน ในกรณี เขตการสรรหา ใดมีผูสมัครเทากับ หรือนอยกวาจํานวนกรรมการดําเนินการที่จะมี ได ให ถื อวาผู สมั ครนั้นได รั บการ สรรหาเปนกรรมการดําเนิ นการโดยไมตองมี การออกเสี ยงสรรหา ในกรณี เขตการสรรหาใดมี ผูสมัครเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะมีไดในการสรรหาคราวนั้น ให ผู ที่ได รั บคะแนนเสี ยงสูงสุด และ
คะแนนในลําดับรองถัดไปจนครบตามจํานวนกรรมการดําเนินการที่สรรหาในคราวนั้นเป นกรรมการดําเนินการ


Posted by : เบอร์ , Date : 2012-10-09 , Time : 21:55:04 , From IP : 172.29.5.155

ความคิดเห็นที่ : 3
   ****วันลงคะแนนสรรหา ใหลงคะแนนสรรหาใน วันศุกรที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ หนวยลงคะแนนสรรหาที่กําหนดไว
****วันลงคะแนนสรรหาลวงหนา สมาชิกที่ไมสามารถไปใชสิทธิ ลงคะแนนสรรหาในวันศุกรที่ 23พฤศจิกายน 2555 สามารถไปใชสิทธิสรรหาลวงหนาไดตั้งแต วันจันทรที่ 19 ถึงวันพุธที่ 21พฤศจิกายน 2555 ในวัน และเวลาราชการ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไว


Posted by : เบอร์ , Date : 2012-10-09 , Time : 21:58:34 , From IP : 172.29.5.155

ความคิดเห็นที่ : 4
   เขตการสรรหาที่ 3 สรรหาประธานกรรมการ 1 คน , กรรมการและเหรัญญิก 1 คนและ
กรรมการทั่วไปไมเกิน 2 คน (ลงคะแนนไดประเภทละหนึ่งคน)มี 1 หนวยลงคะแนนสรรหา


Posted by : เบอร์ , Date : 2012-10-09 , Time : 22:00:31 , From IP : 172.29.5.155

ความคิดเห็นที่ : 5
   ขอปฏิบัติ และขอห ามในการสรรหากรรมการ

Posted by : เบอร์ , Date : 2012-10-09 , Time : 22:02:21 , From IP : 172.29.5.155

ความคิดเห็นที่ : 6
   ขอปฏิบัติ และขอห ามในการสรรหากรรมการ

Posted by : เบอร์ , Date : 2012-10-09 , Time : 22:03:52 , From IP : 172.29.5.155

ความคิดเห็นที่ : 7
   การลงคะแนนสรรหาในบัตรลงคะแนน

Posted by : เบอร์ , Date : 2012-10-09 , Time : 22:05:50 , From IP : 172.29.5.155

ความคิดเห็นที่ : 8
   การลงคะแนนสรรหาลวงหนา

Posted by : เบอร์ , Date : 2012-10-09 , Time : 22:08:53 , From IP : 172.29.5.155

ความคิดเห็นที่ : 9


   ทั้งหมดเป็นข้อมูลสำหรับหมู่มวลสมาชิกทุกคนได้เตรียมตัวศึกษาผู้เข้าสมัครเป็นกรรมการทุกคน และโปรดพิจารณาเลือกคนดีเข้าไปเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอ.มอ.
และโปรดพิจารณาทางเลือกใหม่ สำหรับผู้สมัครหน้าใหม่
ลักษมี สารบรรณ เบอร์ 4

***** หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก 3 ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
*****เป็นคนดีของคณะแพทย์ฯ_ • เป็นข้าราชการดีเด่นคณะแพทยศาสตร์ ปี 2555
*****มีความรู้
-จบ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต(พยาบาลและผดุงครรภ์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลังสงขลานครินทร์
*****มีความสามารถหลากหลายและเป็นที่ยอมรับ

• เป็นอดีตผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาลด้านพัฒนาระบบสารสนเทศฝ่ายบริการพยาบาล 2545-2550
• เป็นเลขานุการและคณะกรรมการ OPD Committee ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือคณะกรรมการประสานงานพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก
• เป็นคณะกรรมการบริหารจัดระบบบริการคลินิกนอกเวลาราชการทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยประเภทการผ่าตัดและการทำหัตถการนอกเวลาราชการระบบพิเศษ ( PSU MEDICINE PRIVATE I ) 2552-2555
• คณะกรรมการLean โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นผู้ให้คำแนะนำ/คำปรึกษาโครงการ lean (lean facilitator) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ Lean Thinking in Healthcare พัฒนาคู่มือการทำWorkshop Lean Simulation, จัดWorkshop Lean Simulation ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
• กรรมการ PCT อายุรศาสตร์ และ PCT กุมารเวชศาสตร์
• เป็นกรรมการประสานความเข้าใจผู้รับบริการของโรงพยาบาล 2550-2555
• บริหารเงินประกันสังคมของหน่วยงานในรูปแบบของกรรมการ
• วิทยากร Lean ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ปี 2552-ปัจจุบัน
• เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม กิจกรรมการสังเกตการณ์ที่คลินิกผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน และER ของนศพ ปี 2- 4 วิชา บทนำเวชศาสตร์คลินิก 1-2 ปี 2545-ปัจจุบัน
• เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม การศึกษาครอบครัวอย่างต่อเนื่อง (Continuous Family Study,CFS ) ของนศพ. ปี 2-3 ปี 2545-ปัจจุบัน
• เป็นที่ปรึกษาHACC ภาคใต้ ปี 2552-ปัจจุบัน
• เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจเครื่องมือวิจัย/คัดเลือกผลงาน ต่างๆ
• เป็นวิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการที่ประทับใจกับผู้รับบริการ(ESB) ของฝ่ายบริการพยาบาล จัดอบรมให้กับบุคลากรทั้งภายในคณะแพทยศาสตร์ และภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2546-ปัจจุบัน


Posted by : เบอร์ , Date : 2012-10-09 , Time : 22:29:16 , From IP : 172.29.5.155

ความคิดเห็นที่ : 10
   444444

Posted by : เบอร์ , Date : 2012-10-10 , Time : 01:21:16 , From IP : 172.29.5.155

ความคิดเห็นที่ : 11
   "เรา" หมายถึงหมู่มวลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จะได้มากกว่า การฝาก ถอน ผ่อน กู้ เงินของหมู่มวลสมาชิก
เราสามารถอยู่ได้อย่างสบายใจ เมื่อเลือกใช้เบอร์ 4 เข้าไปทำงาน


Posted by : ลักษมี , Date : 2012-10-11 , Time : 01:16:48 , From IP : 172.29.5.155

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น