ความคิดเห็นทั้งหมด : 14

ขั้นตอนขอข้อมูลผ่าน website สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เพื่อการวิจัย การเรียนการสอน ทำคู่มือ


   1. เปิด website คณะแพทย์ เลือกเมนูภาควิชา/หน่วยงาน เลือกโรงพยาบาล เลือกงานเวชระเบียน ดังรูปที่ 1

Posted by : โณดอทคอม , Date : 2012-08-12 , Time : 16:26:41 , From IP : 172.29.9.183

ความคิดเห็นที่ : 1




   (^_^)

Posted by : โณดอทคอม , Date : 2012-08-12 , Time : 16:28:34 , From IP : 172.29.9.183

ความคิดเห็นที่ : 2


   2.เลือกหัวข้อ สืบค้นข้อมูลผ่าน website
2.1 ถ้าเป็นบุคลากรให้คลิกเลือกสำหรับบุคลกร
2.2 ถ้าเป็นบุคคลภายนอกให้คลิก สำหรับบุคคลภายนอก (นิยามบุคคลภายนอกหมายถึงบุคลากรที่ไม่ใช่บุคลากรคณะแพทย์ หรือ ถ้าใช่แต่ไม่มีรหัสบุคลากรคณะแพทย์ ไม่มีเมล์และรหัสผ่านในระบบ medicine.psu.ac.th) ดังรูปที 2


Posted by : โณดอทคอม , Date : 2012-08-12 , Time : 16:37:13 , From IP : 172.29.9.183

ความคิดเห็นที่ : 3




   (^_^)

Posted by : โณดอทคอม , Date : 2012-08-12 , Time : 16:37:50 , From IP : 172.29.9.183

ความคิดเห็นที่ : 4


   3. ถ้าคลิกเลือก สำหรับบุคลากร จะต้องระบุตัวตน โดย login 3 ข้อดังต่อไปนี้
3.1 รหัสบุคลากร ของคณะแพทย์
3.2 ชื่อเมล์ (Username) ในระบบ xxxxxxx@medicine.psu.ac.th
3.3 ชื่อรหัสผ่าน ในระบบเดียวกัน
ดังรูปที่ 3 หากไม่มีคุณสมบัติ 3 ข้อ ที่กล่าวข้างต้น สามารถคลิกเลือกสืบค้น สำหรับบุคคลภายนอก (จะกล่าวอธิบายในหัวขัอถัดไป)
หมายเหตุ หากบุคลกรท่านใด ไม่มีเมล์ในระบบ Medicine สามารถของเมล์ได้ที่คุณสุรเชษฐ์ หนูแท้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเวชสารสนเทศ ชั้น 6 ตึกเฉลิมพระบารมี


Posted by : โณดอทคอม , Date : 2012-08-12 , Time : 16:49:08 , From IP : 172.29.9.183

ความคิดเห็นที่ : 5




   (^_^)

Posted by : โณดอทคอม , Date : 2012-08-12 , Time : 16:50:32 , From IP : 172.29.9.183

ความคิดเห็นที่ : 6


   4. หากระบุตัวตน ทั้ง 3 ข้อผ่าน จะขึ้นแบบฟอร์ม (ดังรูปที่ 4) ให้กรอกดังต่อไปนี้
4.1 วัตถุประสงค์
4.2 ประเภทข้อมูล
4.3 ช่วงหรือขอบเขตของข้อมูล
4.4 ระบุชื่อโรค หรือ ชื่อหัตถการ หรือ การจัดอันดับโรค สถิติโรค หรือ อื่นๆที่ต้องการอยากรู้ ภายใต้การรักษาพยาบาล ในรพ.สงขลานครินทร์
4.5 รายละเอียดขอมูลที่ต้องการ


Posted by : โณดอทคอม , Date : 2012-08-12 , Time : 16:57:23 , From IP : 172.29.9.183

ความคิดเห็นที่ : 7






   รูปที่ 4 และรูปที่ 5 ตัดกัน

Posted by : โณดอทคอม , Date : 2012-08-12 , Time : 16:58:37 , From IP : 172.29.9.183

ความคิดเห็นที่ : 8


   ถ้าทราบรหัสโรค ICD10 หรือรหัส หัตถการ ICD-9-CM ให้กรอกลงในช่องระบุชื่อโรค จะทำให้การสืบค้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว หากไม่ทราบ ผู้ใช้บริการสามารถค้นหา รหัส ICD10 หรือ รหัส หัตถการ ICD-9-CM ได้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ โดยคลิกที่ สืบค้นICD10 หรือ สืบค้นICD-9(รหัสผ่าตัด) ที่บนฟอร์มสืบค้นในรูปที่ 5(ด้านบน) เมือคลิกแล้ว จะเกิด รูปที่ 6 (ICD10 ค้นหารหัสโรคออนไลน์) และรูปที่ 7 (ICD9-CM ค้นหารหัสหัตถการหรือรหัสผ่าตัดออนไลน์) ตามลำดับ

Posted by : โณดอทคอม , Date : 2012-08-12 , Time : 17:22:52 , From IP : 172.29.9.183

ความคิดเห็นที่ : 9






   (^_^)

Posted by : โณดอทคอม , Date : 2012-08-12 , Time : 17:24:59 , From IP : 172.29.9.183

ความคิดเห็นที่ : 10


   ผู้สืบค้นข้อมูลผ่านwebsite สำหรับบุคคลภายนอก ดังรูปที่ 8

Posted by : โณดอทคอม , Date : 2012-08-12 , Time : 17:30:18 , From IP : 172.29.9.183

ความคิดเห็นที่ : 11




   (^_^)

Posted by : โณดอทคอม , Date : 2012-08-12 , Time : 17:31:21 , From IP : 172.29.9.183

ความคิดเห็นที่ : 12


   ผู้ใช้บริการสืบค้นข้อมูล จะต้องลงทะเบียนสืบค้นข้อมูล ตามแบบฟอร์มในรูปที่ 9 ทางด้านซ้าย เพื่อขอ username และ password เจ้าหน้าที่ จะดำเนินการ อนุมัติให้ username password ภายใน 1 วันทำการ ส่งผ่านทางเมล์ที่แจ้งไว้ เมื่อผู้ใช้บริการได้รับ username password ก็สามารถ login ระบบสืบค้นบุคคลภายนอก ตามฟอร์มในรูปที่ 9 ด้านขวา และทำตามขั้นตอนที่ 4 ดังที่กล่าวไว้ด้านบน

Posted by : โณดอทคอม , Date : 2012-08-12 , Time : 17:44:23 , From IP : 172.29.9.183

ความคิดเห็นที่ : 13




   สรุป สืบค้นข้อมูลผ่าน website
- สำหรับบุคลากร จะแล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ
- สำหรับบุคคลภายนอก จะแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ
ห่ากต้องการ ข้อมูลเร็วกว่าที่แจ้งไว้ กรุณา โทร. 1054 หน่วยเวชสถิติ งานเวชระเบียน พร้อมบอกเหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วน


ขอขอบคุณ คุณสุรเชษฐ์ หนูแท้ และโกเมนทร์ เรืองฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายเวชสารสนเทศ ที่ได้ทำ link ICD10 ICD-9-CM online หน้า website และ ทำหน้า login เพื่อกำหนดสิทธิตัวตน


Posted by : โณดอทคอม , Date : 2012-08-12 , Time : 17:53:23 , From IP : 172.29.9.183

ความคิดเห็นที่ : 14


   ดีมากเลยค่ะ

Posted by : ilookpair , Date : 2015-06-04 , Time : 16:25:30 , From IP : mx-ll-180.183.246-91.dynamic.3bb.co.th

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.008 seconds. <<<<<