ความคิดเห็นทั้งหมด : 6

เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรมประหยัดพลังงาน ขยายเวลาถึง 20 พย.52


   คณะกรรมการกำกับการใชสาธารณูปโภค อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
คณะเเพทยศาสตร์ ได้จัดให้มีกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล
เพื่อใช้ในงานบริการพยาบาล และโครงการหน่วยงานยอดประหยัดพลังงาน
โดยกำหนดประกาศผล ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2552 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานมาได้ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ โทร.1531
ชั้น 2 อาคารแพทยศาสตรศึกษาฯ โดยขยายเวลาส่งผลงานถึงวันศุกร์
ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

จึงเรียนมาเพื่อเชิญชวนส่งผลงาน และโปรดประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วไป

Posted by : ying/alumni , Date : 2009-11-11 , Time : 13:29:27 , From IP : 172.29.2.172

ความคิดเห็นที่ : 1


   การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล เพื่อใช้ในงานบริการพยาบาล

กติกา
1. สิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยวัสดุเหลือใช้ชนิดต่างๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ป่วย/แพทย์/พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานพยาบาล
2. ต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ขึ้นเอง
3. เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ หรือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่หน่วยงานกำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
4. สิ่งประดิษฐ์ที่เคยได้รับรางวัลมาแล้ว สามารถส่งเข้าประกวดได้หากเป็นเป็นไปตามกติกาข้างต้น
5. สามารถส่งในนามของหน่วยงานหรือบุคคลก็ได้

เงินรางวัล จำนวน 3 รางวัล เป็นเงินจำนวน 12,000 บาท
- รางวัลที่ 1 จำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
- รางวัลที่ 2 จำนวน 4,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
- รางวัลที่ 3 จำนวน 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

กำหนดการประกวด
ส่งผลงานได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าคณะเเพทย์ ชั้น 2 อาคารเเพทยศาสตรศึกษาฯ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ประกาศผลวันที่ 2 ธันวาคม 2552Posted by : ying/alumni , Date : 2009-11-11 , Time : 13:33:15 , From IP : 172.29.2.172

ความคิดเห็นที่ : 2


   โครงการหน่วยงานยอดประหยัดพลังงาน

กติกา
- เป็นโครงการที่สามารถปฏิบัติได้จริงในหน่วยงานต่างๆ ของคณะแพทย์ฯ
- มีตัวชี้วัดชัดเจนว่าสามารถทำให้มีการประหยัดพลังงานได้จริง
- ส่งโครงการในนามของหน่วยงานเท่านั้น
- เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร ขอสงวนสิทธิ์รับแบบฟอร์มทาง e-mail เท่านั้น

เงินรางวัล จำนวน 3 รางวัล เป็นเงินจำนวน 4,500 บาท
• รางวัลที่ 1 จำนวน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
• รางวัลที่ 2 จำนวน 1,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
• รางวัลที่ 3 จำนวน 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

กำหนดการประกวด
ส่งโครงการมาที่ e-mail: rsujirut@medicine.psu.ac.th ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ประกาศผลวันที่ 2 ธันวาคม 2552


Posted by : ying/alumni , Date : 2009-11-11 , Time : 13:36:09 , From IP : 172.29.2.172

ความคิดเห็นที่ : 3


   ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

กติกาการประกวด
• ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สื่อให้เห็นถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดพลังงาน การปลูกต้นไม้ การรีไซเคิล เป็นต้น
• ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดหนึ่งคนส่งได้ 3 ผลงาน โดยใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3 (30x42 ซม.) ใช้สีตามความถนัด (ไม่จำกัดเทคนิค)
• ให้ผู้ส่งผลงานต้องเขียนข้อความบรรยายด้านหลังภาพด้วยลายมือตนเอง และจะต้องมีลายมือชื่อคุณครูประจำชั้นหรือผู้ปกครองกำกับ
• ภาพที่ส่งจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งประกวดคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง มิใช่ผลงานที่เคยมีอยู่แล้วและไม่เคยไปประกวดหรือตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หากพบว่าเป็นผลงานที่คัดลอกจะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวด
• ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกใบสมัครให้จัดเจนและติดต่อได้สะดวก ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (สามารถขอรับได้ที่งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์)
• ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กลุ่มการแข่งขัน
กลุ่ม 1. ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1-3
กลุ่ม 2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
กลุ่ม 3. ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3
กลุ่ม 4. ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6

รางวัล จำนวน 8 รางวัล เป็นเงินจำนวน 12,000 บาท
รางวัลที่ 1 จำนวน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 จำนวน 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

กำหนดการประกวด
ส่งผลงานมาที่ งานประชาสัมพันธ์คณะเเพทยศาสตร์ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ประกาศผลวันที่ 2 ธันวาคม 2552Posted by : ying/alumni , Date : 2009-11-11 , Time : 13:38:55 , From IP : 172.29.2.172

ความคิดเห็นที่ : 4


   แบบฟอร์ม
การส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล เพื่อใช้ในงานบริการพยาบาล

1.ชื่อผลงาน
………………………………………………………………………………………………...

2. วัสดุ / วิธีการประดิษฐ์
………………………………………………………………………………………...................…………………………………………………………………………………………………………

3.วิธีการใช้งาน
………………………………………………………………………………………...................…………………………………………………………………………………………………………

4.ประโยชน์ต่อผู้ป่วย/แพทย์/พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานด้านงานพยาบาล
………………………………………………………………………………………...................…………………………………………………………………………………………………………

ชื่อผู้ส่งผลงาน.............................................หน่วยงาน...............................
โทรศัพท์................. e-mail...................................................................


Posted by : ying/alumni , Date : 2009-11-11 , Time : 13:43:04 , From IP : 172.29.2.172

ความคิดเห็นที่ : 5


   แบบฟอร์ม
โครงการหน่วยงานยอดประหยัด คณะแพทยศาสตร์

ชื่อโครงการ…………………………………………………

หน่วยงาน ............................................................................................
ผูประสานงาน....................................โทร.............e-mail……….........……

วัตถุประสงค์
………………………………………………….………………………………………….
………………………………………………………………………………………….….

วิธีดำเนินการ
…………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………….….

วิธีประเมินผล
…………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………….….

สรุป
………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………….

ส่งแบบฟอร์มมาที่ e-mail : rsujirut@medicine.psu.ac.th


Posted by : ying/alumni , Date : 2009-11-11 , Time : 13:46:03 , From IP : 172.29.2.172

ความคิดเห็นที่ : 6


   ใบสมัคร ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ชื่อ....................................สกุล....................................... ชื่อเล่น...............
อายุ........ปี วัน/เดือน/ปีเกิด....................................... เพศ......................
บิดาชื่อ............................................................ อาชีพ...............................
มารดาชื่อ......................................................... อาชีพ................................

สถานศึกษา......................................
ระดับการศึกษา
( ) ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1-3
( ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
( ) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3
( ) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6

สถานที่ติดต่อ
บ้านเลขที่................. หมู่ที่........... ซอย...............ถนน...............................ตำบล............ อำเภอ.....................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย์................
โทรศัพท์ติดต่อ...........................................

ลงชื่อผู้สมัคร.............................................................
(.............................................................)

ลงชื่อคุณครู/ผู้ปกครอง ...............................................
(.............................................................)

หมายเหตุ : ส่งทางไปรษณีย์ ถือวันตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ


Posted by : ying/alumni , Date : 2009-11-11 , Time : 13:50:52 , From IP : 172.29.2.172

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น