ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ผลเลือกตั้ง สว.


    กระบี่

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 278764 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 179224 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 159926 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 14199 บัตร
บัตรเสีย 5099 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาย ภิญโญ สายนุ้ย 60030 คะแนน
หมายเลข 2 นาย แสงชัย วสุนธรา 54479 คะแนน
หมายเลข 3 นาย ฉลวย รอดเกิด 22521 คะแนน

กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 4181581 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 1736476 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 1541769 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 177283 บัตร
บัตรเสีย 17424 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 5 นางสาว รสนา โตสิตระกูล 758403 คะแนน
หมายเลข 29 นาย นิติพงษ์ ห่อนาค 222634 คะแนน
หมายเลข 6 นาย อนุสรณ์ ธรรมใจ 200579 คะแนน

กาญจนบุรี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 541043 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 282612 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 239890 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 30985 บัตร
บัตรเสีย 11737 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาย สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล 190517 คะแนน
หมายเลข 2 นาย เสนาะ ศิลาแรง 48619 คะแนน

กาฬสินธุ์

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 718517 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 388345 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 360412 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 18365 บัตร
บัตรเสีย 9568 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 7 นาย สิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล 144629 คะแนน
หมายเลข 4 นาย ประยงค์ โมคภา 105975 คะแนน
หมายเลข 2 นาย นิติลักษณ์ กาฬสินธุ์ 41264 คะแนน

กำแพงเพชร

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 483508 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 288871 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 261216 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 14740 บัตร
บัตรเสีย 12915 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 2 นาย กฤช อาทิตย์แก้ว 195895 คะแนน
หมายเลข 1 นาย อุดม วราหะ 29272 คะแนน
หมายเลข 6 นาย จรัญ อิสระบัณฑิตกุล 24488 คะแนน

ขอนแก่น

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 1293880 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 826559 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 755891 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 41801 บัตร
บัตรเสีย 28867 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 9 นาย ประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ 356800 คะแนน
หมายเลข 1 นาย จุลนพ ทองโสภิต 295236 คะแนน
หมายเลข 5 นาย สุพรรณ แก้วหลวง 21312 คะแนน

จันทบุรี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 372020 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 225390 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 201538 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 17684 บัตร
บัตรเสีย 6168 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 2 นาย มงคล ศรีคำแหง 120352 คะแนน
หมายเลข 1 นาย วีระ นามพระจันทร์ 71135 คะแนน
หมายเลข 3 นาย ดุรงค์ฤทธิ์ วิเศษะภูติ 9302 คะแนน

ฉะเชิงเทรา

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 484360 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 282326 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 257431 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 17312 บัตร
บัตรเสีย 7583 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 2 นาย นิคม ไวยรัชพานิช 92243 คะแนน
หมายเลข 3 พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี 84570 คะแนน
หมายเลข 4 นาย ทรงชัย รัตนสุบรรณ 66753 คะแนน

ชลบุรี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 890113 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 393477 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 329308 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 52357 บัตร
บัตรเสีย 11812 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาย สุรชัย ชัยตระกูลทอง 167375 คะแนน
หมายเลข 4 พล.ร.อ. สมภพ ภูริเดช 49866 คะแนน
หมายเลข 3 พล.ร.ต.หญิง ดารา บุรสิกพงศ์ 48574 คะแนน

ชัยนาท

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 248429 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 147485 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 132509 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9790 บัตร
บัตรเสีย 5186 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 7 นาง จิตร์ธนา ยิ่งทวีลาภา 38833 คะแนน
หมายเลข 1 นาย องอาจ หลำอุบล 31770 คะแนน
หมายเลข 4 นาง อารี คำสวัสดิ์ 28309 คะแนน

ชัยภูมิ

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 813816 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 445193 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 412954 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 18328 บัตร
บัตรเสีย 13911 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาง พรทิพย์ จันทร์รัตนปรีดา 256021 คะแนน
หมายเลข 3 นาย อภิรักษ์ ชัยวิรัตนะ 78952 คะแนน
หมายเลข 2 นาย นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์ 65389 คะแนน

ชุมพร

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 347497 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 215180 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 194059 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 17339 บัตร
บัตรเสีย 3782 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 2 พล.ต. กลชัย สุวรรณบูรณ์ 122964 คะแนน
หมายเลข 1 นาย ฉัตรภากร จันทรมงคล 49725 คะแนน
หมายเลข 3 นาย อดิศักดิ์ พุ่มพัว 20943 คะแนน

เชียงราย

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 830597 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 551854 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 450164 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 57969 บัตร
บัตรเสีย 43721 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 5 นาง จิราวรรณ วัฒนศิริธร 214384 คะแนน
หมายเลข 7 นาย ปรีชา พัวนุกุลนนท์ 146834 คะแนน
หมายเลข 1 นาย อาสา เม่นแย้ม 37276 คะแนน

เชียงใหม่

นับคะแนนไปแล้ว 99.37%
จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 1174572 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 829031 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 685394 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 106331 บัตร
บัตรเสีย 37306 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาย ชูชัย เลิศพงศ์อดิศร 170384 คะแนน
หมายเลข 11 นาย สราวุฒิ แซ่เตี๋ยว 136527 คะแนน
หมายเลข 9 นาย สวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี 83554 คะแนน

ตรัง

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 419603 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 290016 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 271145 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 13481 บัตร
บัตรเสีย 5390 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 3 นาย วิเชียร คันฉ่อง 133663 คะแนน
หมายเลข 2 นาย ชวลา สัมพันธรัตน์ 111965 คะแนน
หมายเลข 1 นาย เรวัตตะ ฮุนพงษ์สิมานนท์ 14945 คะแนน

ตราด

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 153422 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 89276 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 82215 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5064 บัตร
บัตรเสีย 1997 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 4 นาย สุพจน์ เลียดประถม 44911 คะแนน
หมายเลข 3 นาย ชุมพล เลิศรัฐการ 22881 คะแนน
หมายเลข 1 นาย เอนก ทองย้อย 7394 คะแนน

ตาก

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 314023 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 202963 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 171595 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 16368 บัตร
บัตรเสีย 15000 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 3 นาย ชรินทร์ หาญสืบสาย 60958 คะแนน
หมายเลข 1 นาย จำลอง โสมาศรี 58067 คะแนน
หมายเลข 2 นาย วีระ จุฑาคุปต์ 22214 คะแนน

นครนายก

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 184063 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 112952 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 101259 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 8199 บัตร
บัตรเสีย 3494 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 3 นาย ธวัชชัย บุญมา 63408 คะแนน
หมายเลข 1 นาย พงษ์เดช วิบูลย์ธนสาร 28339 คะแนน
หมายเลข 2 นาย บุญส่ง วรวัฒน์ 5550 คะแนน

นครปฐม

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 615083 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 316648 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 253881 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 53885 บัตร
บัตรเสีย 8882 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 2 นาย สมชาติ พรรณพัฒน์ 142026 คะแนน
หมายเลข 1 นาย ธนาวัติ เขียวรุ้งเพชร 48106 คะแนน
หมายเลข 8 นาง อนงค์นารถ อัครสิทธิศักดิ์ 16198 คะแนน

นครพนม

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 495863 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 280169 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 259064 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 12462 บัตร
บัตรเสีย 8643 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 3 นาย วิทยา อินาลา 134105 คะแนน
หมายเลข 1 นาย พัชรินทร์ ณ นครพนม 71281 คะแนน
หมายเลข 2 นาย สุนทร จัตุชัย 52336 คะแนน

นครราชสีมา

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 1857345 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 1001155 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 889190 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 81511 บัตร
บัตรเสีย 30454 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาย สุเมธ ศรีพงษ์ 452974 คะแนน
หมายเลข 2 นาย อนุวัฒน์ คณาจันทร์ 251718 คะแนน
หมายเลข 7 นาย สุทธิชัย ลินดาวรรณ 54548 คะแนน

นครศรีธรรมราช

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 1076951 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 612114 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 550193 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 34919 บัตร
บัตรเสีย 27002 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 2 นาย สิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ 331050 คะแนน
หมายเลข 4 นาย สวัสดิ์ แกล้วทนงค์ 217635 คะแนน
หมายเลข 1 นาย ตรีพล เจาะจิตต์ 0 คะแนน

นครสวรรค์

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 791155 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 418563 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 364299 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 34880 บัตร
บัตรเสีย 19384 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาง อรพินท์ มั่นศิลป์ 196337 คะแนน
หมายเลข 7 รอ. จักรวาล ตั้งกากรณ์ 76621 คะแนน
หมายเลข 8 นาย เพิ่มศักดิ์ ศรวณีย์ 19610 คะแนน

นนทบุรี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 763574 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 358438 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 294902 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 54864 บัตร
บัตรเสีย 8672 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 ดร. ดิเรก ถึงฝั่ง 195830 คะแนน
หมายเลข 3 นาย กิตติชัย ปฏิภาณประเสริฐ 27059 คะแนน
หมายเลข 4 ดร. ยวด แก้วแดง 20093 คะแนน

นราธิวาส

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 455972 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 275784 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 228371 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 31336 บัตร
บัตรเสีย 16077 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 2 นาย มูหามะรอสดี บอตอ 118530 คะแนน
หมายเลข 1 นาย แวดือราแม แวดาโอะ 108637 คะแนน

น่าน

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 356897 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 240375 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 208698 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 19403 บัตร
บัตรเสีย 12274 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาย โสภณ ศรีมาเหล็ก 54445 คะแนน
หมายเลข 5 นาย อนนต์ ตันตระกูล 51583 คะแนน
หมายเลข 8 นาย สมชาย พันธุ์แก้ว 36485 คะแนน

บุรีรัมย์

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 1091063 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 536148 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 474573 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 37378 บัตร
บัตรเสีย 24197 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 2 นาย ทวีศักดิ์ คิดบรรจง 245548 คะแนน
หมายเลข 5 นาย พลกฤต เนาว์ประโคน 93863 คะแนน
หมายเลข 3 นาย ชาญณรงค์ เอี่ยมอิทธิฤทธิ์ 80965 คะแนน

ปทุมธานี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 653616 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 310259 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 261811 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 41848 บัตร
บัตรเสีย 6600 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาย ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ 134243 คะแนน
หมายเลข 3 นาง ศิรินาฎ หาญสวัสดิ์ 53571 คะแนน
หมายเลข 2 ร.อ. พิชิต รัตนเพชร 21698 คะแนน

ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 356124 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 197136 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 179532 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 13279 บัตร
บัตรเสีย 4325 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาย ธันว์ ออสุวรรณ 93213 คะแนน
หมายเลข 2 นาย ทิวา ศุภจรรยา 52128 คะแนน
หมายเลข 4 นาย สุชน อินทเสม 25794 คะแนน

ปราจีนบุรี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 319358 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 197377 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 176723 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 14566 บัตร
บัตรเสีย 6088 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาย สุรเดช จิรัฐิติเจริญ 118052 คะแนน
หมายเลข 2 นาย เอนก รัตนวงศ์ 27269 คะแนน
หมายเลข 3 นาย เกษม มกราภิรมย์ 20598 คะแนน

ปัตตานี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 403708 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 235573 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 200843 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 19767 บัตร
บัตรเสีย 14963 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 ผศ.ดร. วรวิทย์ บารู 101587 คะแนน
หมายเลข 3 นาย อับดุลรอนิ กาหะมะ 49667 คะแนน
หมายเลข 4 นาย เพิ่ม นิลรัตน์ 33660 คะแนน

พระนครศรีอยุธยา

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 559146 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 329811 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 279604 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 39001 บัตร
บัตรเสีย 11206 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 6 นางสาว เกศสิณี แขวัฒนะ 106881 คะแนน
หมายเลข 5 นางสาว สมจิตร ศิริเสนา 75225 คะแนน
หมายเลข 8 นาย วิโรจน์ นาคก้อน 25578 คะแนน

พะเยา

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 373672 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 248873 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 207096 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 30813 บัตร
บัตรเสีย 10964 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 2 พล.ท. พงศ์เอก อภิรักษ์โยธิน 93364 คะแนน
หมายเลข 1 นาย เสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์ 54241 คะแนน
หมายเลข 4 นาย ชัยวัฒน์ จันธิมา 25620 คะแนน

พังงา

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 174636 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 106993 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 83352 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 17786 บัตร
บัตรเสีย 5855 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาย มานพน้อย วานิช 82926 คะแนน

พัทลุง

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 351983 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 254488 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 236784 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 12958 บัตร
บัตรเสีย 4746 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 3 นาย เจริญ ภักดีวานิช 122149 คะแนน
หมายเลข 2 นาง นาที รัชกิจประการ 78357 คะแนน
หมายเลข 1 นาย สุทธิชัย หนูนวล 11305 คะแนน

พิจิตร

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 411797 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 207901 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 173051 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 24377 บัตร
บัตรเสีย 10473 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาย บรรชา พงศ์อายุกูล 125650 คะแนน
หมายเลข 2 นาย สุภรณ์ พรธาดาวิทย์ 46113 คะแนน
หมายเลข 3 นางสาว ชาลิสา อยู่แก้ว 0 คะแนน

พิษณุโลก

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 625547 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 353572 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 294684 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 36063 บัตร
บัตรเสีย 22825 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นางสาว พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ 198097 คะแนน
หมายเลข 3 นาย สันติ ศิริสินเลิศ 59950 คะแนน
หมายเลข 5 นาง ยานี ทิพย์ประภา 36176 คะแนน

เพชรบุรี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 339888 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 220400 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 198676 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 15785 บัตร
บัตรเสีย 5939 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 2 นางสาว สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ 49048 คะแนน
หมายเลข 7 นางสาว จินดา กาญจน์กีรติ 35659 คะแนน
หมายเลข 6 ว่าที่ ร.อ. จิตร์ ศิรธรานนท์ 29024 คะแนน

เพชรบูรณ์

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 733835 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 366396 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 325238 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 26488 บัตร
บัตรเสีย 14670 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาง สมพร จูมั่น 186215 คะแนน
หมายเลข 4 นาย วิพากย์ โรจนแพทย์ 64156 คะแนน
หมายเลข 2 นาย มนัส เนียมประดิษฐ์ 54000 คะแนน

แพร่

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 363194 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 290480 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 274246 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10297 บัตร
บัตรเสีย 5937 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 2 นาย ขวัญชัย พนมขวัญ 180650 คะแนน
หมายเลข 1 นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล 80131 คะแนน
หมายเลข 3 นาย ไพบูลย์ สุกใส 12696 คะแนน

ภูเก็ต

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 219281 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 104339 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 85394 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 16357 บัตร
บัตรเสีย 2588 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาง ธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย 39375 คะแนน
หมายเลข 3 นาย เชิดชัย วงศ์เสรี 35470 คะแนน
หมายเลข 2 นาย อดิเรก เอ่งฉ้วน 9954 คะแนน

มหาสารคาม

นับคะแนนไปแล้ว 99.70 %
จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 689857 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 378986 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 354183 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 16551 บัตร
บัตรเสีย 8252 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาย ประวัติ ทองสมบูรณ์ 144054 คะแนน
หมายเลข 6 นาง วราภรณ์ ตปนียากร 58944 คะแนน
หมายเลข 9 นาย พรชัย สัจจพงษ์ 34878 คะแนน

มุกดาหาร

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 240091 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 146589 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 129512 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9048 บัตร
บัตรเสีย 8029 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 9 นาย จิตต์ มุกดาธนพงษ์ 44806 คะแนน
หมายเลข 10 นาย บุญฐิน ประทุมลี 24375 คะแนน
หมายเลข 4 นาย ฉลาด ทุ่นศิริ 17691 คะแนน

แม่ฮ่องสอน

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 143619 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 103352 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 78284 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 11060 บัตร
บัตรเสีย 14008 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 4 นาย บุญส่ง โควาวิสารัช 40187 คะแนน
หมายเลข 2 นาย อนันต์ วันไชยธนวงศ์ 37572 คะแนน
หมายเลข 3 ว่าที่ ร.ต. โชติปฐมพนต สังข์ภิรมย์ 82 คะแนน

ยโสธร

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 397573 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 216836 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 200061 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10902 บัตร
บัตรเสีย 5873 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาย ยุทธนา ยุพฤทธิ์ 87040 คะแนน
หมายเลข 5 นาย วินิจ บุญสูง 34806 คะแนน
หมายเลข 4 นาย ช้องธรรม ชายทวีป 23274 คะแนน

ยะลา

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 298018 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 174497 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 130014 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 32227 บัตร
บัตรเสีย 12256 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาย ต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ 58369 คะแนน
หมายเลข 2 นาย ระเด่น สะมะแอ 57080 คะแนน
หมายเลข 3 นาง เบกำยาน ปาทาน 13639 คะแนน

ร้อยเอ็ด

นับคะแนนไปแล้ว 99.96 %
จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 960155 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 505986 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 473851 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 20392 บัตร
บัตรเสีย 11743 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 3 นาย จตุรงค์ ธีระกนก 234251 คะแนน
หมายเลข 4 นาง บุญเพ็ง โวท 75913 คะแนน
หมายเลข 5 นาย ณรงค์ โพธิจักร 51874 คะแนน

ระนอง

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 112693 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 71021 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 64461 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4918 บัตร
บัตรเสีย 1642 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 7 นาย พรพจน์ กังวาล 19797 คะแนน
หมายเลข 8 นาย เสรี เจริญผล 9746 คะแนน
หมายเลข 6 นาย กัณตภณ ผกากาญจน์ 9246 คะแนน

ระยอง

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 410827 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 222376 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 195975 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 21686 บัตร
บัตรเสีย 4715 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาย สาย กังกเวคิน 80929 คะแนน
หมายเลข 2 นาย บุญชู ใจสุข 54245 คะแนน
หมายเลข 3 นาง กิมห่อ ลี้เซ่งเฮง 53415 คะแนน

ราชบุรี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 607856 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 349958 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 294306 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 41587 บัตร
บัตรเสีย 14065 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาย เกชา ศักดิ์สมบูรณ์ 167444 คะแนน
หมายเลข 2 นาง นิษา โพธิเวชสกุล 65805 คะแนน
หมายเลข 4 นาย ทศพล แก้วทิมา 37356 คะแนน

ลพบุรี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 552989 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 302764 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 264162 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 24004 บัตร
บัตรเสีย 14598 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาย วรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ 170414 คะแนน
หมายเลข 2 พล.ท. ทวนทอง อินทรทัต 93339 คะแนน

ลำปาง

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 575911 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 405463 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 352759 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 34584 บัตร
บัตรเสีย 18120 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาย พีระ มานะทัศน์ 214453 คะแนน
หมายเลข 5 นาย อรรณพ วงศ์วิชัย 65483 คะแนน
หมายเลข 3 นาย สุรจิต ปัญญาศิริกุล 28942 คะแนน

ลำพูน

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 311955 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 249305 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 215924 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 22736 บัตร
บัตรเสีย 10645 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 5 นาย สมศักดิ์ บุญเปลื้อง 85420 คะแนน
หมายเลข 3 นาย ประสิทธิ์ จันทกลาง 51518 คะแนน
หมายเลข 2 นาย วีนัส ม่านมุงศิลป์ 24007 คะแนน

เลย

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 451559 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 293152 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 266164 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 17304 บัตร
บัตรเสีย 9684 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 3 พล.ต.ต. องอาจ สุวรรณสิงห์ 114293 คะแนน
หมายเลข 2 นาง สุกัลยา เร่งสมบูรณ์สุข 88776 คะแนน
หมายเลข 5 นาย เจน ไชยสงเมือง 16279 คะแนน

ศรีสะเกษ

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 940814 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 560742 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 487601 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 39519 บัตร
บัตรเสีย 33622 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาย จิตติพจน์ วิริยะโรจน์ 281438 คะแนน
หมายเลข 5 นาย มาโนช มหาสุวีระชัย 98501 คะแนน
หมายเลข 2 นาย เวียงชัย ศรีวิพัฒน์ 81531 คะแนน

สกลนคร

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 779583 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 436140 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 402746 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 23943 บัตร
บัตรเสีย 9451 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 14 นาย ประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์ 117940 คะแนน
หมายเลข 2 นาย วีระ ชูสถาน 115337 คะแนน
หมายเลข 12 นาย สรศักดิ์ เจริญไชย 61986 คะแนน

สงขลา

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 924308 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 553553 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 485231 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 48527 บัตร
บัตรเสีย 19795 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาย ประเสริฐ ชิตพงศ์ 234180 คะแนน
หมายเลข 5 นาย ก่อซี อุเซ่ง 101235 คะแนน
หมายเลข 8 นาย เกียรติ เจริญวิริภาพ 45919 คะแนน

สตูล

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 192083 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 127962 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 116646 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7328 บัตร
บัตรเสีย 3988 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาย สุริยา ปันจอร์ 84179 คะแนน
หมายเลข 2 นาย สันติศักดิ์ ศิริศักดิ์ 31837 คะแนน

สมุทรปราการ

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 822253 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 330888 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 264568 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 51291 บัตร
บัตรเสีย 15029 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 9 นาย สุโข วุฑฒิโชติ 78940 คะแนน
หมายเลข 2 นาง พักตร์พริ้ง ลิมปิชาติ 46236 คะแนน
หมายเลข 6 นาย นิกูล เพชรบดี 36855 คะแนน

สมุทรสงคราม

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 149215 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 86096 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 78951 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5019 บัตร
บัตรเสีย 2126 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 2 นาย สุรจิต ชิรเวทย์ 57406 คะแนน
หมายเลข 1 นาง สุกานดา ปานะสุทธะ 11828 คะแนน
หมายเลข 4 นาย วีระพงษ์ สาริขา 6124 คะแนน

สมุทรสาคร

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 337778 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 183723 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 156611 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 21329 บัตร
บัตรเสีย 5783 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาย สุวิศว์ เมฆเสรีกุล 68094 คะแนน
หมายเลข 3 นาย ประดิษฐ สุโชคชัยกุล 44136 คะแนน
หมายเลข 2 นาย ธนาชัย ไหลงาม 11595 คะแนน

สระแก้ว

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 377521 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 213833 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 198793 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 8957 บัตร
บัตรเสีย 6083 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 2 นาย พายัพ ทองชื่น 99507 คะแนน
หมายเลข 1 พล.ท. อิสระ วัชรประทีป 98576 คะแนน

สระบุรี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 433076 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 302851 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 264099 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 28181 บัตร
บัตรเสีย 10571 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 4 นาย จรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง 99039 คะแนน
หมายเลข 8 นาย สมพร เชาวรินทร์ 69507 คะแนน
หมายเลข 13 นาง สมพิศ แบบแผน 20195 คะแนน

สิงห์บุรี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 140122 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 105493 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 96112 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6456 บัตร
บัตรเสีย 2925 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 3 นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร 48360 คะแนน
หมายเลข 1 นาย วิชัย เทียนถาวร 23988 คะแนน
หมายเลข 2 นาย กมล สุขคะสมบัติ 20340 คะแนน

สุโขทัย

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 439088 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 254936 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 227926 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 17116 บัตร
บัตรเสีย 9894 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาง สุอำภา คชไกร 96585 คะแนน
หมายเลข 2 นาย มงคล เดชภิรัตนมงคล 86362 คะแนน
หมายเลข 6 นาง พรพรรณ ดิลกวัฒนา 20955 คะแนน

สุพรรณบุรี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 627976 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 344394 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 293150 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 37605 บัตร
บัตรเสีย 13639 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาย ประสิทธิ์ โพธสุธน 180354 คะแนน
หมายเลข 2 นาย อิสระ บุญญาอรุณเนตร 52521 คะแนน
หมายเลข 4 นาย ละเอียด สนธิกุล 32319 คะแนน

สุราษฎร์ธานี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 688950 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 405517 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 369574 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 27839 บัตร
บัตรเสีย 8104 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 พล.ต.ท. มาโนช ไกรวงศ์ 168324 คะแนน
หมายเลข 2 พล.ต.ต. ภูวดล กระแสอินทร์ 137488 คะแนน
หมายเลข 4 นาย ประชุม เจนเจริญวงศ์ 47159 คะแนน

สุรินทร์

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 911685 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 502348 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 461622 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 15895 บัตร
บัตรเสีย 24831 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาย อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ 291366 คะแนน
หมายเลข 3 นาย ปราโมทย์ สุจินพรัหม 153802 คะแนน
หมายเลข 4 นาย ประสิทธิ์ มากวงศ์ 14588 คะแนน

หนองคาย

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 594074 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 337282 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 311825 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 16011 บัตร
บัตรเสีย 9446 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 พล.ต.ต. ขจร สัยวัตร์ 126402 คะแนน
หมายเลข 5 นาง สิริรัฐ ชูกลิ่น 66470 คะแนน
หมายเลข 2 นางสาว อมรรัตน์ สกุลมีฤทธิ์ 49599 คะแนน

หนองบัวลำภู

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 347485 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 182897 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 171053 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6627 บัตร
บัตรเสีย 5217 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 2 นาย รักพงษ์ อุบล 86598 คะแนน
หมายเลข 1 นาง จุรีลักษณ์ รัตนประทีปพร 58482 คะแนน
หมายเลข 3 นาย กิตติ ยศภา 25636 คะแนน

อ่างทอง

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 214097 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 121816 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 111429 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7648 บัตร
บัตรเสีย 2739 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 2 พล.ต.อ. โกวิท ภักดีภูมิ 47628 คะแนน
หมายเลข 1 นาย ธีระยุทธ์ รสโอชา 38349 คะแนน
หมายเลข 3 นาย สุรพร สรณารักษ์ 17343 คะแนน

อำนาจเจริญ

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 264450 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 160545 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 150010 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6876 บัตร
บัตรเสีย 3659 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 5 นาย บวรศักดิ์ คณาเสน 60932 คะแนน
หมายเลข 6 นาย วัฒนา เงินหมื่น 53513 คะแนน
หมายเลข 2 นาย สุชาติ สูงเรือง 15298 คะแนน

อุดรธานี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 1047532 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 573590 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 527819 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 30434 บัตร
บัตรเสีย 15337 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 พล.ต.ท. พิชัย สุนทรสัจบูลย์ 266878 คะแนน
หมายเลข 3 นาย อนุชา หงษ์ทอง 118716 คะแนน
หมายเลข 4 นาง ดาวศิริ อยู่ประเสริฐ 58598 คะแนน

อุตรดิตถ์

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 351428 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 219910 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 204136 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10470 บัตร
บัตรเสีย 5304 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 1 นาง นฤมล ศิริวัฒน์ 146664 คะแนน
หมายเลข 2 นาย นายโปรย สมบัติ 20222 คะแนน
หมายเลข 3 พล.ท. จำลอง โพธิ์ทอง 19789 คะแนน

อุทัยธานี

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 243667 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 139188 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 127948 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7550 บัตร
บัตรเสีย 3690 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 2 นาย สิงห์ชัย ทุ่งทอง 61240 คะแนน
หมายเลข 6 นาย สมชัย อำภา 31806 คะแนน
หมายเลข 1 นาย บรรเทา ทองคำดี 13110 คะแนน

อุบลราชธานี

นับคะแนนไปแล้ว 99.36 %
จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 1223878 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 706538 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 602463 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 55294 บัตร
บัตรเสีย 48781 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 11 นาย ถนอม ส่งเสริม 116689 คะแนน
หมายเลข 7 นาย เรืองยศ โภคกุลกานนท์ 112497 คะแนน
หมายเลข 6 นาย ยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง 107305 คะแนน


Posted by : panda , Date : 2008-03-02 , Time : 22:26:33 , From IP : 172.29.9.215

ความคิดเห็นที่ : 1


    ร้อยเอ็ด

นับคะแนนไปแล้ว 99.96 %
จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 960155 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 505986 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 473851 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 20392 บัตร
บัตรเสีย 11743 บัตร

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 3 นาย จตุรงค์ ธีระกนก 234251 คะแนน
หมายเลข 4 นาง บุญเพ็ง โวท 75913 คะแนน
หมายเลข 5 นาย ณรงค์ โพธิจักร 51874 คะแนน


น.พ.จตุรงค์ ธีระกนก
แพทย์ ม.อ.รุ่น ๑ หมายเลข ๑ รหัส ๑๖๒๕๐๐๑


Posted by : Dr.Pan , Date : 2008-03-03 , Time : 11:46:32 , From IP : 203.147.36.34

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น