ความคิดเห็นทั้งหมด : 7

A 43-YOM had respiratory distress after a 3-week illness.
   ชายอายุ 43 ปีถูกนำส่งห้องฉุกเฉินเนื่องจากหอบเหนื่อยมากหลังจากไม่สบายมา 3 สัปดาห์. เขามีประวัติของ alcoholism แต่ไม่มีโรคที่รุนแรงอื่นๆ.
He had a respiratory rate of 34 breaths per minute, a heart rate of 120 beats per minute, a blood pressure of 80/50 mm Hg, and oxygen saturation of 86% while breathing ambient air. On examination, breath sounds were absent on the right side.

1. รูป A คือรูปคอของผู้ป่วย พบความผิดปกติอะไรบ้าง


Posted by : cpantip , E-mail : (chpantip@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2010-07-13 , Time : 15:22:44 , From IP : 172.29.3.68


ความคิดเห็นที่ : 1
   2. รูป B คือ Chest radiography ของผู้ป่วยพบความผิดปกติอะไรบ้าง
3. การวินิจฉัยที่น่าจะเป็นมากที่สุดคืออะไร
4. จะ manage อย่างไรต่อไป


Posted by : cpantip , Date : 2010-07-13 , Time : 15:24:00 , From IP : 172.29.3.68

ความคิดเห็นที่ : 2


   1. คอของผู้ป่วย: JVP elevation up to mandible .

ปัญหาของผู้ป่วย
1. ชายอายุ 43 ปี, alcoholism
2. หอบเหนื่อยมากหลังจากไม่สบายมา 3 สัปดาห์.
3. Shock: BP 80/50 mm Hg, RR 34/min, HR 120/min, O2 sat 86% RA
4. JVP elevation up to mandible
5. breath sounds were absent on the right side.1.

Chest radiography: haziness of the whole right lung. Trachea+ mediastinum shift to the left.

คิดว่าผู้ป่วยมี massive right pleural effusion ทำให้มี mediastinal shift และ หัวใจและหลอดเลือด (SVC )ถูกกด --> venous return ลดลง --> BP 80/50
และ massive pleural effusion ทำให้เกิดหอบเหนื่อยและ hypoxia เขามีประวัติเจ็บป่วยมากนาน 3 สัปดาห์ อาจมี ยneumonia แล้วมี parapneumonic effusion หรือกลายเป็น empyema thoracis ไปแล้วก็ได้

Management: pleural tapping เพื่อการวินิจฉัยและรักษา (ค่อยๆ remove fluid ออกทีละน้อยๆ เพื่อป้องกัน reexpansion pulmonary edema)


Posted by : lara , Date : 2010-07-26 , Time : 15:07:28 , From IP : 172.29.3.68

ความคิดเห็นที่ : 3


   คุคุณหมอ lara ตอบถูกต้องแล้วค่ะ

On examination, his neck veins were grossly distended (รุป A) and breath sounds were absent on the right side.

Chest radiography revealed complete opacification of the right lung field (รูป B). The right side of the diaphragm was inverted and compressing the liver inferiorly, and the heart was hyperkinetic and severely compressed.


Posted by : cpantip , Date : 2010-07-27 , Time : 11:27:30 , From IP : 172.29.3.68

ความคิดเห็นที่ : 4
   Computed tomography showed a large collection of liquid in the right pleural space with a marked mediastinal shift and compression of the heart and great vessels toward the left side of the chest wall (รูป C).

Posted by : cpantip , Date : 2010-07-27 , Time : 11:30:21 , From IP : 172.29.3.68

ความคิดเห็นที่ : 5
   แพทย์ได้ใส่ 24-French chest tube ได้หนองออกมา 6 ลิตร และ heart rate ลดลงเป็น 90 beats per minute, blood pressure กลับเป็นปกติคือ 110/60 mm Hg, และ elevated jugular venous pressure หายไปทันที (รูป D).

เนื่องจากผู้ป่วยมี empyema thoracis ท่านจะเลือกใช้ยาปฏิชีวนะอะไร


Posted by : cpantip , Date : 2010-07-27 , Time : 11:31:55 , From IP : 172.29.3.68

ความคิดเห็นที่ : 6


   จาก paper ของรพ.ศรีนครินทร์ เชื้อก่อโรคของ empyema thoracis ในผู้ใหญ่ที่พบมากที่สุดเป็นเชื้อแกรมบวก คือ streptococci และ staphylococci ส่วนเชื้อแกรมลบที่พบบ่อยที่สุดคือ Burkholderia pseudomallei และยังพบเชื้อ anaerobic อีกด้วย

รายนี้เป็น alcoholism แต่ไม่มี DM, CKD หรือ thalassemia จึงยังไม่ให้ antibiotic ครอบคลุม melioidosis แต่จะต้องครอบคลุม Klebsiella pneumoniae เพราะเขามี alcoholism

ยาที่เลือกคือ ceftriaxone เพื่อครอบคลุมเชื้อแกรมบวกและแกรมลบดังกล่าว และ clindamycin หรือ metronidazole สำหรับเชื้อ anaerobic ค่ะ


Posted by : lara , Date : 2010-07-31 , Time : 09:53:17 , From IP : 172.29.3.68

ความคิดเห็นที่ : 7


   การเพาะเชื้อของหนองขึ้น Streptococcus anginosus และ S. constellatus ซึ่งเป็นเชื้อที่สัมพันธ์กับ aspiration pneumonia.
ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย ceftriaxone และ clindamycin. หลังจากได้รับ local fibrinolytic therapy และ thoracoscopy with decortication, เขาหายเป็นปกติ.

Reference: Györik S, Menafoglio A. Elevated Jugular Venous Pressure. NEJM 2006;355 (11): e10.


Posted by : cpantip , Date : 2010-09-06 , Time : 16:07:19 , From IP : 172.29.3.68

สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น