แบบฟอร์มวิจัย
แบบฟอร์ม/เอกสารวิจัยก่อนเสนองานวิจัยเพื่อรับจริยธรรม (EC)(ผู้รับผิดชอบ: เจรจา กูลเกื้อ)
- แบบฟอร์มสำหรับโครงการ วิจัยด้านคลินิหรือการทดลอง และชีวการแพทย์ (Biomedical Study)(ผู้รับผิดชอบ: เจรจา กูลเกื้อ)
- แบบฟอร์มสำหรับ โครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ (Social Behavioral Study )(ผู้รับผิดชอบ: เจรจา กูลเกื้อ)
แบบฟอร์มวิจัยหลังผ่านการรับรองจริยธรรม (EC)(ผู้รับผิดชอบ: เจรจา กูลเกื้อ)

กลับสู่หน้าแบบฟอร์ม