อื่นๆ
 • แบบฟอร์ม บันทึกข้อความภายใน word pdf ( ผู้รับผิดชอบ : นวพร มหันตมรรค)

 • แบบฟอร์มใบเบิกถาวร/ทำชำรุด งานเวชภัณฑ์กลาง ( ผู้รับผิดชอบ : กันต์ฤทัย วงศ์วร)

 • ตารางการจัดรถยนต์ให้บริการ รับ-ส่งสนามบิน ( ผู้รับผิดชอบ : กันต์ฤทัย วงศ์วร)

 • ใบแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ( ผู้รับผิดชอบ : ธิดารัตน์ ผอมแก้ว)

 • แบบฟอร์มการขอเดินทางไปต่างประเทศแบบไม่ใช้วันราชการ ( ผู้รับผิดชอบ : สิริกานต์ อรัญดร)

 • หนังสือแสดงวามยินยอมรับการรักษาโดยการรับเลือด/หรือส่วนประกอบต่างๆของเลือด( ผู้รับผิดชอบ : ละม้าย สุวรรณ)

 • แบบฟอร์มการขอเพิ่มชื่อญาติสายตรงบุคลากรคณะแพทย( ผู้รับผิดชอบ : สิริกานต์ อรัญดร)

 • แบบฟอร์มขอใช้รถพยาบาล( ผู้รับผิดชอบ : ละม้าย สุวรรณ)

 • ใบรับรองแพทย์(ประกอบการพิจารณาให้ความชวยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุไม่สงบฯ)( ผู้รับผิดชอบ : ละม้าย สุวรรณ)

 • ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ในราชการและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร( ผู้รับผิดชอบ : ละม้าย สุวรรณ)

 • ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ในราชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร( ผู้รับผิดชอบ : ละม้าย สุวรรณ)

 • บันทึกข้อความขออนุมัติแก้ไขข้อมูลในโปรแกรมทางการพยาบาล( ผู้รับผิดชอบ : ธิดารัตน์ ผอมแก้ว)

 • แบบฟอร์มการส่งข้อมูลเพื่อบรรจุขึ้นเว็บไซด์ฝ่ายบริการพยาบาล( ผู้รับผิดชอบ : ธิดารัตน์ ผอมแก้ว)


 • กลับสู่หน้าแบบฟอร์ม