• คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล

 • ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

 • ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

 • ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

 • ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

 • ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีฉุกเฉินตามคำสั่งแพทย์

 • ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเป็นผู้ป่วยนอก

 • บันทึกข้อความขอรับรองลูกจ้างปฏิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร์ เพื่อยกเว้นค่ารักษาเฉพาะตัว

 • บันทึกข้อความขอรับรองการมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล/ลดหย่อนส่วนเกินสิทธิ์

 • แบบฟอร์มตารางเวร

 • ใบรับรองเข้ารับการรักษาผู้ป่วยนอก

 • ใบแลกเวร

 • ใบสมัครทำงานล่วงเวลา

 • ใบรับรองการเจ็บป่วยกรณีจำเป็นต้องรักษาเกินกว่า 13 วัน

 • แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ประจำเดือน


 • กลับสู่หน้าแบบฟอร์ม