งานบุคคล
 • ใบแลกเปลี่ยนเวรผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ ฝ่ายบริการพยาบาล รพ.สงขลานครินทร์ (ผู้รับผิดชอบ : ทัศนีย์ เทพไชย)

 • แบบฟอร์สมัครเป็นสมาชิกพยาบาลพิเศษ (ผู้รับผิดชอบ : ทัศนีย์ เทพไชย)

 • แบบฟอร์สมัครเป็นสมาชิกการดูแลผู้ป่วยแทนญาติ (ผู้รับผิดชอบ : ทัศนีย์ เทพไชย)

 • รายการส่งเงินค่าพยาบาลพิเศษ (ผู้รับผิดชอบ : ทัศนีย์ เทพไชย)

 • รายการขอพยาบาลพิเศษ (ผู้รับผิดชอบ : ทัศนีย์ เทพไชย)

 • แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ - สกุล (ผู้รับผิดชอบ : ทัศนีย์ เทพไชย)

 • แบบบันทึกข้อความขอหนังสือรับรอง (ผู้รับผิดชอบ : ทิพย์ราตรี นวนสินธุ์)

 • แบบบันทึกขอเพิ่มวุฒิการศึกษา (ผู้รับผิดชอบ : ทิพย์ราตรี นวนสินธุ์)

 • แบบบันทึกขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบุตร (ผู้รับผิดชอบ : ทิพย์ราตรี นวนสินธุ์)

 • แบบฟอร์มรายงายการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง (ผู้รับผิดชอบ : ทิพย์ราตรี นวนสินธุ์)

 • รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (ผู้รับผิดชอบ : ทิพย์ราตรี นวนสินธุ์)

 • แบบฟอร์รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเงินรายได้คณะแพทย์ ตำแหน่งพยาบาล (ผู้รับผิดชอบ : ทิพย์ราตรี นวนสินธุ์)

 • เอกสารการปรับระดับพนักงานคณะแพทย์ (ผู้รับผิดชอบ : ทิพย์ราตรี นวนสินธุ์)

 • ขอใช้วันหยุดตามสิทธิ์ (ผู้รับผิดชอบ : ทิพย์ราตรี นวนสินธุ์)


 • กลับสู่หน้าแบบฟอร์ม