การขออนุมัติหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์(CNEU)
  • บันทึกขัอความขอความร่วมมือในการขอ CNEU( ผู้รับผิดชอบ : สุนันต์ อนันตพงศ์)

  • ประกาศค่าธรรมเนียมการรับรอง CNEU ( ผู้รับผิดชอบ : สุนันต์ อนันตพงศ์)

  • แนวปฏิบัติในการขอ CNEU ( ผู้รับผิดชอบ : สุนันต์ อนันตพงศ์)

  • แบบฟอร์มการชำระเงิน( ผู้รับผิดชอบ : สุนันต์ อนันตพงศ์)

  • ตัวอย่างการเขียนการชำระค่า CNEU( ผู้รับผิดชอบ : สุนันต์ อนันตพงศ์)

  • ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร( ผู้รับผิดชอบ : สุนันต์ อนันตพงศ์)


  • กลับสู่หน้าแบบฟอร์ม