What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับคัดเลือก ประจำปี 2563


14 ก.ค. 2563, 09:55 น.


ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับคัดเลือก ประจำปี 2563
- อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  รศ.นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

- บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  กลุ่มสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับปฏิบัติการ
  ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน
  คุณกนิษฐา คงแก้ว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาลชำนาญงาน
  หน่วยผู้ป่วยนอก 2 (ฝ่ายบริการพยาบาล)

- ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาแต่งหนังสือ
  ผลงาน โรคของหูชั้นกลาง
  ผศ.พญ.วิราภรณ์ อัจฉริยะเสถียร ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
  ผศ.พญ.ยุวติยา ปลอดภัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยาหัวข้อข่าวอื่นๆ
- ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)   
- การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564   
- อบรมหลักสูตรออนไลน์ Visualization and Modelling of Logitudinal Data   
- วิ่งสู้โควิด-19 กับครัวอิ่มอุ่น “Fight COVID-19 with Im Oun Kitchen”   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)  จำนวน 14 อัตรา   
- เตรียมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ในการขอรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)   
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดี   
- Mini Workshop ออกแบบผลงานนวัตกรรมด้วยโฟมยาง ในกิจกรรม “เปิดบ้านคุยเรื่องนวัตกรรม” Episode III   
- รายการ Live สาระ กับหมอ ม.อ.  EP.1 :- มนุษย์หมอผู้พิทักษ์อุ้งเชิงกราน   

 
เริ่ม : 14 ก.ค. 2563
สิ้นสุด : 31 ก.ค. 2563
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2020-07-14 09:55:57
แก้ไข : 2020-07-14 10:42:44
เข้าชมทั้งหมด : 128 ครั้ง