What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563


3 ก.ค. 2563, 09:53 น.


ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการ
อัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ซื่อสัตย์  โปร่งใส  มีวินัย  ใส่ใจบริการ
ประจำเดือน  พฤษภาคม 2563
- ด้านความซื่อสัตย์ 
  พว.ยุพิน อภิสิทธิวงศ์ วิสัญญีพยาบาลชำนาญการพิเศษ
- ด้านความโปร่งใส
  พว.อนงค์ ชุมกูล  พยาบาลปฏิบัติการ หอผู้ป่วยเด็กแรกเกิด
- ด้านมีวินัย
  พว.ใหมมูน๊ะ สังขาว รักษาการหัวหน้าหอผู้ป่วย Post Cath
- ด้านใส่ใจบริการ
  พว.ณัฐรุจาฑ์ สุกแดง หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 12หัวข้อข่าวอื่นๆ
- ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)   
- การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564   
- อบรมหลักสูตรออนไลน์ Visualization and Modelling of Logitudinal Data   
- วิ่งสู้โควิด-19 กับครัวอิ่มอุ่น “Fight COVID-19 with Im Oun Kitchen”   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)  จำนวน 14 อัตรา   
- เตรียมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ในการขอรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)   
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดี   
- Mini Workshop ออกแบบผลงานนวัตกรรมด้วยโฟมยาง ในกิจกรรม “เปิดบ้านคุยเรื่องนวัตกรรม” Episode III   
- รายการ Live สาระ กับหมอ ม.อ.  EP.1 :- มนุษย์หมอผู้พิทักษ์อุ้งเชิงกราน   

 
เริ่ม : 03 ก.ค. 2563
สิ้นสุด : 31 ก.ค. 2563
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2020-07-03 09:53:26
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 132 ครั้ง