What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

การเสนอชื่อแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2563


11 ก.พ. 2563, 15:27 น.


การเสนอชื่อแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2563
ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 36
วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563
โดยมีวัตถุประสงค์และเกณฑ์การคัดเลือกดังเอกสารแนบ นี้
เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2563
แบบฟอร์มเสนอชื่อแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2563

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เสนอชื่อ กรุณาส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ปี 2563 จำนวน  1  ท่าน พร้อมผลงานดังกล่าวข้างต้น กลับคืนมายัง
นางสาวจันทร์รัตน์  ขอพุทธพรชัย เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายคัดเลือกแพทย์ตัวอย่างภาคใต้
หน่วยการศึกษาหลังปริญญา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0 – 7445 – 1542  โทรสาร  0 – 7445 - 1543  E-mail : kjantaru@medicine.psu.ac.th


ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563หัวข้อข่าวอื่นๆ
- ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)   
- การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบันและ 45 ปีภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564   
- รับสมัครผู้เข้าจำหน่ายอาหารประเภทอาหารอีสาน ในศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- งานแถลงข่าวโครงการ 1,000,000 กิโลเมตร VIRTUAL RUN เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ   
- โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ปี 2563   
- อบรมหลักสูตรออนไลน์ Visualization and Modelling of Logitudinal Data   
- สมัครคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์   
- วิ่งสู้โควิด-19 กับครัวอิ่มอุ่น “Fight COVID-19 with Im Oun Kitchen”   
- ขอเชิญร่วมบริจาคเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2563   
- งานเกษียณอายุราชการ 21 กันยายน 2563   
- งานเกษียณอายุราชการ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   

 
เริ่ม : 11 ก.พ. 2563
สิ้นสุด : 01 เม.ย. 2563
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2020-02-11 15:27:43
แก้ไข : 2020-03-16 11:01:15
เข้าชมทั้งหมด : 658 ครั้ง