What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

Journal of Health Science and Medical Research (JHSMR) ได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus 


6 ก.พ. 2563, 14:55 น.


   วารสารJournal of Health Science and Medical Research (JHSMR) เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การดำเนินการและสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์   ได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563     โดยฐานข้อมูล Scopus เป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ที่มีเกณฑ์วัดคุณภาพวารสารเช่น วารสารควรเป็นภาษาอังกฤษ  มีบทความมาจากหลากหลายสถาบัน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  มีการพิจารณาในด้านคุณภาพผลงานวิชาการ คือ ตีพิมพ์ตรงเวลา  การรับบทความตีพิมพ์ต้องเป็นระบบ submit ผ่านเว็บไซต์ (e-journal)  อีกทั้งการประเมินบทความใช้ระบบ (Peer Review) ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  มีการประเมินแบบ “double blind” รวมถึงพิจารณาจำนวนครั้งที่บทความในวารสารนั้นๆ ได้รับการอ้างอิงโดยบทความอื่นที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus เป็นต้น   โดยนักวิจัยทั่วโลกนิยมใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการค้นคว้าหาข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อประกอบการทำวิจัย/สร้างองค์ความรู้ และใช้เพื่อตรวจสอบการอ้างอิงบทความวิชาการ    อีกทั้งบทความที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ยังได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ประเทศไทย) ในการใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการระดับสูง

    วารสาร JHSMR หรือชื่อเดิมว่า สงขลานครินทร์เวชสาร หรือ Songklanagarind Medical Journal ได้ดำเนินการตีพิมพ์มาเป็นปีที่ 38  โดยมีหัวหน้ากองบรรณาธิการท่านแรก คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช  โดยบทความในวารสารมีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยอดีตหัวหน้ากองบรรณาธิการที่ผ่านมาทั้งหมด 8 ท่าน  ร่วมกับอดีตกองบรรณาธิการ ปัจจุบันมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตติ หาญประเสริฐพงษ์ เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ ร่วมกับกองบรรณาธิการจากในประเทศ และต่างประเทศ (ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.jhsmr.org/index.php/jhsmr)

   ปัจจุบันวารสาร JHSMR นอกจากได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus   วารสารยังถูกจัดให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI)  โดยได้รับการรับรองคุณภาพเป็นวารสารวิชาการ (กลุ่มที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2567 และในฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น Asian Citation Index (ACI), Crossref, ThaiJO, Google Scholar และEuroPubเป็นต้น

   ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ทำงานวิจัยด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ส่งบทความมาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร JHSMR 

   สุดท้ายนี้ทีมบรรณาธิการวารสาร JHSMR  ขอขอบคุณโครงการความร่วมมือ TCI-TRF-SCOPUS โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และคณะกรรมการ สำหรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพของ JHSMR    นอกจากนี้ขอแสดงความขอบคุณต่ออดีตหัวหน้ากองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการทุกท่านที่อุทิศตนและทำงานอย่างหนัก รวมทั้งการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทีมบรรณาธิการวารสาร JHSMR  
 หัวข้อข่าวอื่นๆ
- ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)   
- การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบันและ 45 ปีภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564   
- รับสมัครผู้เข้าจำหน่ายอาหารประเภทอาหารอีสาน ในศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- งานแถลงข่าวโครงการ 1,000,000 กิโลเมตร VIRTUAL RUN เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ   
- โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ปี 2563   
- อบรมหลักสูตรออนไลน์ Visualization and Modelling of Logitudinal Data   
- สมัครคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์   
- วิ่งสู้โควิด-19 กับครัวอิ่มอุ่น “Fight COVID-19 with Im Oun Kitchen”   
- ขอเชิญร่วมบริจาคเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2563   
- งานเกษียณอายุราชการ 21 กันยายน 2563   
- งานเกษียณอายุราชการ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   

 
เริ่ม : 06 ก.พ. 2563
สิ้นสุด : 28 ก.พ. 2563
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2020-02-06 14:55:07
แก้ไข : 2020-02-06 14:57:30
เข้าชมทั้งหมด : 1042 ครั้ง