What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

เรื่อง Health Care System in Disruptive Era


21 ม.ค. 2563, 09:27 น.


ขอเชิญ แพทย์ แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปี นักศึกษาแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการคณะฯ
เรื่อง Health Care System in Disruptive Era
วิทยากร : ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
ศ.นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์
พล.ต.ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล
จาก แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30-16.30
ณ ห้องวิจารณ์ พานิช
อาคารเรียนรวมและหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หัวข้อข่าวอื่นๆ
- ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)   
- การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบันและ 45 ปีภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564   
- รับสมัครผู้เข้าจำหน่ายอาหารประเภทอาหารอีสาน ในศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- งานแถลงข่าวโครงการ 1,000,000 กิโลเมตร VIRTUAL RUN เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ   
- โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ปี 2563   
- อบรมหลักสูตรออนไลน์ Visualization and Modelling of Logitudinal Data   
- สมัครคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์   
- วิ่งสู้โควิด-19 กับครัวอิ่มอุ่น “Fight COVID-19 with Im Oun Kitchen”   
- ขอเชิญร่วมบริจาคเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2563   
- งานเกษียณอายุราชการ 21 กันยายน 2563   
- งานเกษียณอายุราชการ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   

 
เริ่ม : 21 ม.ค. 2563
สิ้นสุด : 19 ก.พ. 2563
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2020-01-21 09:27:04
แก้ไข : 2020-02-06 11:49:16
เข้าชมทั้งหมด : 279 ครั้ง