What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ขอแสดงความยินดี สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 409(5/2562) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์


31 ต.ค. 2562, 11:19 น.


ขอแสดงความยินดี
สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 409(5/2562) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562
มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์

1. อาจารย์ นายแพทย์ธาราณ์ ตันธนาธิป ภาควิชาศัลยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 

2. อาจารย์ นายแพทย์คณินทร์ เอี่ยมธนาภรณ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

3. อาจารย์ แพทย์หญิงชุษณา เพชรพิเชฐเชียร ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 

4. อาจารย์ แพทย์หญิงชณัฐี กิจศิริพันธ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

5. อาจารย์ นายแพทย์ภควัต วิวัฒนวรเศรษฐ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศุภิกา กฤษณีไพบูลย์ ภาควิชารังสีวิทยา ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา รังสีวินิจฉัย ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วีระ ชัยยะมงคล ภาควิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปหัวข้อข่าวอื่นๆ
- การประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ ๒ (RT&Innovation: From Routine to Professional#๒)   
- ประชุมวิชาการ “นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 2”   
- โครงการ Strong Heart & Smart Health   
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- แนวทางปฏิบัติ S2 : Social Media and Communication Professionalism   
- ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และคำขวัญ (สโลแกน) ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Premium)   
- In Our Remembrance นพ.ประเสริฐ  วศินานุกร   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- เตรียมพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจขั้นก้าวหน้า (AHA) โดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)   
- 5ส มาแล้ว !!   
- หลักสูตร กัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์ Medical Cannabis and Cannabinoids   
- รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระดับการศึกษาหลังปริญญาประจำปีการศึกษา 2563   
- ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ส่งผลงาน Kaizen เข้าประกวด Med PSU Kaizen Award 2020   

 
เริ่ม : 31 ต.ค. 2562
สิ้นสุด : 19 พ.ย. 2562
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2019-10-31 11:19:34
แก้ไข : 2019-11-20 10:13:10
เข้าชมทั้งหมด : 417 ครั้ง