What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

"การสร้างสรรค์ นวัตกรรมแบบมืออาชีพ หลักสูตร Design Thinking โดยทีมวิทยากร หน่วยนวัตกรรม คณะแพทย์ ม.อ."


22 ม.ค. 2562, 16:21 น.


หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ส่วนงานนวัตกรรม 
ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติ 
"การสร้างสรรค์ นวัตกรรมแบบมืออาชีพ หลักสูตร Design Thinking  
โดยทีมวิทยากร หน่วยนวัตกรรม คณะแพทย์ ม.อ." 

รุ่นที่ 4 : Design Thinking special class for Research Assistant 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 08.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  
ชั้น 9 อาคารศรีเวชวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 

รุ่นที่ 5 : Design Thinking for Product Innovation 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 08.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องกิตติ ลิ่มอภิชาต  
ศูนย์จัดการประชุมและอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ 

รับจำนวนรุ่นละ 30 คนเท่านั้น!!! 

"สามารถสมัครเดี่ยวหรือทีม (ไม่เกินทีมละ 6 คน)" 
สแกน QR CODE หรือลงทะเบียนได้ที่ : https://goo.gl/RVoSst 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : MED PSU Innovation Center โทร 1188 
Email: psuinnovation008@gmail.com 

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- โครงการ Strong Heart & Smart Health   
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- กิจกรรมเสนอผลงานการพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชา เรื่อง กัญชา การใช้ประโยชน์-โทษทางการแพทย์   
- นโยบาย 2P Safety Goals (Patient and Personnel Safety Goals)    
- กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562   
- โครงการยกระดับการดูแลรักษามะเร็งเต้านมยุค 2019   
- ขอแสดงความยินดีกับ คุณรัตนาภรณ์ ประยูรเต็ม ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๒ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้   
- ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์   
- ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561   
- ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกผลงาน โครงการความร่วมมือทางวิชากร ร่วมกับ มทร.ศรีวิชัย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณสวนหย่อมภายในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- รับสมัครบุคคลเข้าจำหน่ายอาหารและสินค้าประเภทต่างๆ ในศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   

 
เริ่ม : 22 ม.ค. 2562
สิ้นสุด : 20 ก.พ. 2562
โดย :
เมื่อ : 2019-01-22 16:21:15
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 373 ครั้ง