What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ประชุมวิชาการนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่1 (1st MedPSU Innovation Conference 2019) INNOVATION IN ACTION


11 ม.ค. 2562, 14:13 น.


ประชุมวิชาการนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่1
(1st MedPSU Innovation Conference 2019)
INNOVATION IN ACTION

วันที่ 14-15 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น14
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันที่ 13 มีนาคม 2562
Workshop : Design Thinking for Product Innovation
ณ ห้องกิตติ ลิ่มอภิชาติ อาคารเรียนรวมฯ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

หัวข้อการประชุม
- Innovation in Action
- HealthTech Innovation
- Innovation show cases
- Funding for Innovation
- Robotics in Healthcare

สนใจติดต่อ
งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โทร. 074-451147
E-mail: meeting@medicine.psu.ac.th

ค่าลงทะเบียน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ และประชุมวิชาการ (13-15 มี.ค.62) 4,500 บาท
- ประชุมวิชาการ (14-15 มี.ค.62) 2,500 บาท
สำหรับบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. (ลงทะเบียนฟรี 30 ที่นั่ง)
ไฟล์เอกสาร :
หนังสือเชิญภายใน
เอกสารโครงการประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ 

 

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- โครงการ Strong Heart & Smart Health   
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- ประกวด อัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ขยายเวลา)   
- ขอเชิญบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมโครงการ "SMART HEALTH ปลุกพลังองค์กร ก่อนเป็นโรค"   
- ขั้นตอนการเข้าระบบพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงาน   
- กิจกรรมเสนอผลงานการพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชา(QAภาควิชา) เรื่อง Advanced HA   

 
เริ่ม : 11 ม.ค. 2562
สิ้นสุด : 15 มี.ค. 2562
โดย :
เมื่อ : 2019-01-11 14:13:08
แก้ไข : 2019-01-11 15:28:24
เข้าชมทั้งหมด : 503 ครั้ง