What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

พิธีทำบุญโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562


9 ม.ค. 2562, 10:14 น.


พิธีทำบุญโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ณ บริเวณสวนศรีตรัง รังบินหลา
(บริเวณป้ายคณะแพทยศาสตร์)
เวลา 07.00-08.30น.

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- โครงการ Strong Heart & Smart Health   
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- ประกวด อัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ขยายเวลา)   
- ขอเชิญบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมโครงการ "SMART HEALTH ปลุกพลังองค์กร ก่อนเป็นโรค"   
- ขั้นตอนการเข้าระบบพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงาน   
- กิจกรรมเสนอผลงานการพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชา(QAภาควิชา) เรื่อง Advanced HA   

 
เริ่ม : 09 ม.ค. 2562
สิ้นสุด : 22 ก.พ. 2562
โดย :
เมื่อ : 2019-01-09 10:14:02
แก้ไข : 2019-01-25 10:10:46
เข้าชมทั้งหมด : 419 ครั้ง