What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ขอเชิญบุคลากรคณะแพทย์ส่งผลงาน Kaizen เข้าประกวด Med PSU Kaizen Award 2019 ถอดหน้ากาก Kaizen


13 พ.ย. 2561, 14:48 น.


ขอเชิญบุคลากรคณะแพทย์ส่งผลงาน Kaizen เข้าประกวด
Med PSU Kaizen Award 2019
ถอดหน้ากาก Kaizen

กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561
ประกาศผลรางวัลวันที่ 29 ธันวาคม 2561
ในเว็บไซต์ ของ QSC ที่ http://medinfo2.psu.ac.th/qsc
ส่งผลงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ (คุณนวนิษฐ์ สุขสุอรรถ)
โทร. 1142  Email: nurapin@medicine.psu.ac.th
Download เอกสารการประกวดได้ที่ ที่ http://medinfo2.psu.ac.th/qsc

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- โครงการ Strong Heart & Smart Health   
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- ขอเชิญบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมโครงการ "SMART HEALTH ปลุกพลังองค์กร ก่อนเป็นโรค"   
- ขั้นตอนการเข้าระบบพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงาน   
- กิจกรรมเสนอผลงานการพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชา(QAภาควิชา) เรื่อง Advanced HA   
- ประกวด อัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- ประชุมวิชาการนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่1 (1st MedPSU Innovation Conference 2019) INNOVATION IN ACTION   
- คลินิกบริการพิเศษ (PREMIUM CLINIC)   
- พิธีทำบุญโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562   
- "การสร้างสรรค์ นวัตกรรมแบบมืออาชีพ หลักสูตร Design Thinking โดยทีมวิทยากร หน่วยนวัตกรรม คณะแพทย์ ม.อ."   

 
เริ่ม : 13 พ.ย. 2561
สิ้นสุด : 20 ธ.ค. 2561
โดย :
เมื่อ : 2018-11-13 14:48:27
แก้ไข : 2018-11-13 14:51:22
เข้าชมทั้งหมด : 357 ครั้ง