What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

5ส. ดีอย่างไร...ทำไมต้องตรวจ 


6 มิ.ย. 2561, 15:38 น.


5ส. ดีอย่างไร...ทำไมต้องตรวจ
ร่วมด้วยช่วยกันกับการเตรียมพร้อม
การตรวจเยี่ยมประเมินกิจกรรม 5ส. อย่างสร้างสรรค์
1-15 มิถุนายน 2561
แบ่งพื้นที่ เป็น 4 ประเภทงาน
1. กลุ่มสำนักงาน
2. กลุ่มฝ่ายการพยาบาล
3. กลุ่มโรงงาน
4. กลุ่มห้องปฏิบัติการ

โดยทีมคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพของคณะแพทยศาสตร์และอนุกรรมการ 5ส.
จากตัวแทนของทุกๆ หน่วยงาน (มากกว่า 194 หน่วยงาน)
 

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- กำหนดการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผู้ผ่านการคัดเลือกระบบรับตรง ของ กสพท ปีการศึกษา 2561   
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2560   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้รถยนต์ของคณะแพทย์   
- คลินิกบริการพิเศษ (PREMIUM CLINIC)   
- หิ้วเป๋าไม่เอาถุงพลาสติก   
- คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดี   
- ขอแสดงความยินดีกับรศ.พญ. ลัดดา เหมาะสุวรรณ   
- ประกวดสื่อคลิปวิดีโอ Safety culture: Identification, Medication error, Fall, Line &Tube, SRP (service recovery process)   
- การอบรมวิจัยเรื่อง “Human Subject Protection Course”   
- ม.อ. วิชาการ 2561 (PSU OPEN HOUSE 2018)   

 
เริ่ม : 15 ส.ค. 2561
สิ้นสุด : 18 ส.ค. 2561
โดย :
เมื่อ : 15 ส.ค. 2561
แก้ไข : 18 ส.ค. 2561
เข้าชมทั้งหมด : 143 ครั้ง