What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้รถยนต์ของคณะแพทย์


9 พ.ค. 2561, 14:37 น.


บันทึกข้อความ

คู่มือการใช้งาน เว็บแสดงข้อมูลการใช้ยานพาหนะ

 

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- กำหนดการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผู้ผ่านการคัดเลือกระบบรับตรง ของ กสพท ปีการศึกษา 2561   
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2560   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้รถยนต์ของคณะแพทย์   
- ประกวดสื่อคลิปวิดีโอ Safety culture: Identification, Medication error, Fall, Line &Tube, SRP (service recovery process)   
- ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 34 "Smart Medicine in Thailand 4.0"   
- Microfluidic devices and their applications in medicine and other fields   
- โครงการ “มหัศจรรย์นมแม่ ครั้งที่ ๖”   

 
เริ่ม : 06 ก.ค. 2561
สิ้นสุด : 22 ก.ค. 2561
โดย : สุรเชษฐ์ หนูแท้
เมื่อ : 06 ก.ค. 2561
แก้ไข : 22 ก.ค. 2561
เข้าชมทั้งหมด : 281 ครั้ง