What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการ "การสำรวจสุขภาวะในบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"


27 มี.ค. 2561, 09:22 น.


ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำโครงการ "การสำรวจสุขภาวะในบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (HAPPY 2017)"
ซึ่งจะดำเนินการตรวจสุขภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประมาณ 7000 คน และได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้ว จึงขอเชิญชวนบุคลากรที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป (ณ วันที่ 31/12/2560) ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ihappy.medicine.psu.ac.th แล้ว login เข้าระบบด้วย PSU PASSPORT ของท่าน

* ค่าตรวจสุขภาพของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ รวมทั้งเบิกจากกรมบัญชีกลาง
* มีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ งานส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ เบอร์ภายใน 1092หัวข้อข่าวอื่นๆ
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561   
- รับสมัครคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์   
- HANDS AND HEART Start 2gether อันดามัน - อ่าวไทย วิ่ง...ด้วยหัวใจ   
- เสนอชื่อแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- 5 ขั้นตอนปฏิบัติ โอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน   
- ขั้นตอนการเข้าระบบติดตามเอกสารเบิกจ่ายเงิน งานคลัง   
- ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการ "การสำรวจสุขภาวะในบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"   

 
เริ่ม : 27 มี.ค. 2561
สิ้นสุด : 27 เม.ย. 2561
โดย :
เมื่อ : 27 มี.ค. 2561
แก้ไข : 27 เม.ย. 2561
เข้าชมทั้งหมด : 504 ครั้ง