What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ประกวดสื่อคลิปวิดีโอ Safety culture: Identification, Medication error, Fall, Line &Tube, SRP (service recovery process)


13 ก.พ. 2561, 10:12 น.


คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 ผู้เข้าสมัครเป็นบุคลากรคณะแพทยศาสตร์คณะอื่นๆและบุคคลทั่วไปเยาวชนนิสิต-นักศึกษา-แบบทีม หรือเดี่ยว พร้อมตั้งชื่อทีม    
- เปิดรับสมัคร ส่งผลงาน เพื่อคัดเลือก 15 ทีม ระว่างวันที่ 31 มกราคม – 24 สิงหาคม 2561
ส่งผลงานให้คณะกรรมการรอบคัดเลือกวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2561 อ่านผลงานรอบแรก 
นัดตัดสินผลงานคัดเลือกวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น.
-ประกาศผล 15 ทีม เข้ารอบ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทาง http://medinfo.psu.ac.th/nurse/
-นำเสนอผลงาน และ ประกาศผลมอบรางวัล วันที่ 4 กันยายน 2561
แนวคิดการประกวดสื่อคลิปวิดิโอ  
“ Safety culture : Identification การบ่งชี้ผู้ป่วย , Medication error การให้ยาผิด, Fall พลัดตกหกล้ม, Line &Tubeท่อเลื่อนหลุด , SRP (service recovery process) การกู้คืนสถานการณ์ที่มีประสิทธิภาพ” เป็นการสื่อสารให้เห็นถึงจิตสำนึกด้านความเสี่ยงและความปลอดภัย และให้บุคลากรมีการตื่นตัวและมีความรู้เรื่องระบบรายงานอุบัติการณ์ การให้ยาผิด ท่อต่างๆเลื่อนหลุด ผู้ป่วยตกเตียง  การบ่งชี้ตัวบุคคลผิด ตลอดจนความผิดพลาดต่อการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้รับบริการ หากบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวอุบัติการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการ/กู้คืนสถานการณ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดข้อร้องเรียนและสร้างความพึงพอใจด้านคุณภาพการรักษาพยาบาลคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจองบุคลากรทางด้านการแพทย์ที่จะเกิดวัฒนธรรมความความปลอดภัยซึ่งเป็นหัวใจของระบบบริการทางด้านการแพทย์
                                          
หลักเกณฑ์กติกา/เงื่อนไข/ระเบียบการประกวด
1. เนื้อหา ของผลงานต้องมีเนื้อหาเหล่านี้ “Safety culture: I dent  , Med error, Fall, Line &Tube, SRP”
- ผู้ส่งผลงานสามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อ และเนื้อหาการประกวด
- ความยาวของผลงานไม่เกิน 2 - 4 นาที รวม title intro และ end credit
- ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนออาทิละครสั้น ภาพยนตร์ วิดีโอแอนนิเมชั่น วิดีโอ และวิธีการถ่ายทำ สามารถใช้ได้ทั้งไฟล์ AVI, MPEG, MP4, MPG
ลงแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่นมาที่ นางรัตนา หลีนุ่ม    ฝ่ายบริการพยาบาล รพ.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 90110
2. ผลงานทั้งหมดจะต้องมีเนื้อหา ภาพ และเสียงที่ให้ความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่พาดพิง จาบจ้วง ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคล สมาคม หรือองค์กรใดๆ อันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมจริยธรรม หรือหลักศาสนาใดๆ ไม่สื่อในทางลามก อนาจาร และไม่ใช้ถ้อยคาหรือการแสดงออกที่สื่อในทางหยาบคาย ดูหมิ่น เสียดสี นินทา ว่าร้าย ยั่วยุ สร้างความแตกแยกอย่างเด็ดขาด รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับมิตรประเทศ
3. คณะกรรมการจะเก็บรักษาเอกสารการสมัคร และผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นไว้ โดยไม่มีการส่งคืนผู้สมัคร
4.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ“คณะกรรมการความเสี่ยงความปลอดภัยฝ่ายบริการพยาบาล” โดยทางกรรมการ มีสิทธิ์ในการนาไปเผยแพร่ ตีพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือดัดแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า
5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด ไม่เคยได้รับรางวัลใด หรือ เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนทางสื่อใดๆ มาก่อน คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ทันที หากพบว่าผลงานนั้นมีการละเมิดลิขสิทธิ์
7. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป Video Software หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยไม่ต้องละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และ ทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
8. ทางคณะกรรมการไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
9. การส่งคลิปวิดีโอ เข้าประกวดให้ถือว่าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบข้อบังคับในการส่งผลงานเข้าประกวดทุกรายการ
10. ทางคณะกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่สามารถดำเนินการร้องเรียน/ฟ้องร้องทางกฎหมายได้
12. ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามกติกา/เงื่อนไข/ระเบียบข้างต้น
13. ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ

รางวัลผลงานประเภท
รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 4,000 บาท จำนวน    1    รางวัล                            
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล                         
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท 2 รางวัล                         
ชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลละ 500 บาท                        
Popular Vote 2 รางวัลรางวัลละ 1,000 บาท                    
รางวัลผู้นำเสนอบนเวที 15 ผลงานผลงานละ 300 บาท            
การตัดสินประกาศผลการคัดเลือด
1.    ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการจัดโครงการ คะแนนการพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ การสื่อความหมาย และสวยงาม
2.    ผลการตัดสินจะแจ้งให้ทราบทางในวันที่  31สิงหาคม 2561
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://medinfo.psu.ac.th/nurse/

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- VDO แนะนำวิธีการใช้เครื่อง AED   
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้รถยนต์ของคณะแพทย์   
- ขอเชิญบุคลากรคณะแพทย์ส่งผลงาน Kaizen เข้าประกวด Med PSU Kaizen Award 2019 ถอดหน้ากาก Kaizen   
-  การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแก่แพทย์ใช้ทุนรัฐบาล *** หมดเขตยื่นเอกสาร (สด35-ปี62) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ***   
- "รู้ไว ใส่ใจ คัดกรองฉับไว มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม"   
- 30 Running Challenge Present for New Year 2019   
- บริการวิชาการ เรื่อง "การทดสอบความเป็นพิษของสารต่อเซลล์โดยวิธี MTT assay"   
- ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าจำหน่ายอาหารและสินค้าประเภทต่างๆ บริเวณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนชีวรักษ์ และศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- ศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าจำหน่ายอาหารและ สินค้าประเภทต่างๆ ในศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   

 
เริ่ม : 22 ต.ค. 2561
สิ้นสุด : 20 พ.ย. 2561
โดย :
เมื่อ : 22 ต.ค. 2561
แก้ไข : 20 พ.ย. 2561
เข้าชมทั้งหมด : 1112 ครั้ง