What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ขั้นตอนการเข้าระบบติดตามเอกสารเบิกจ่ายเงิน งานคลัง


28 พ.ย. 2560, 09:36 น.


ขั้นตอนการเข้าระบบติดตามเอกสารเบิกจ่ายเงิน งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
https://medtax.medicine.psu.ac.th/tran/login.php


หัวข้อข่าวอื่นๆ
- โครงการ Strong Heart & Smart Health   
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- ประกวด อัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ขยายเวลา)   
- ขอเชิญบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมโครงการ "SMART HEALTH ปลุกพลังองค์กร ก่อนเป็นโรค"   
- ขั้นตอนการเข้าระบบพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงาน   
- กิจกรรมเสนอผลงานการพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชา(QAภาควิชา) เรื่อง Advanced HA   

 
เริ่ม : 28 พ.ย. 2560
สิ้นสุด : 28 เม.ย. 2561
โดย :
เมื่อ : 2017-11-28 09:36:54
แก้ไข : 2017-12-06 15:08:58
เข้าชมทั้งหมด : 2422 ครั้ง