What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ขั้นตอนการเข้าระบบติดตามเอกสารเบิกจ่ายเงิน งานคลัง


28 พ.ย. 2560, 09:36 น.


ขั้นตอนการเข้าระบบติดตามเอกสารเบิกจ่ายเงิน งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
https://medtax.medicine.psu.ac.th/tran/login.php


หัวข้อข่าวอื่นๆ
- กำหนดการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผู้ผ่านการคัดเลือกระบบรับตรง ของ กสพท ปีการศึกษา 2561   
- รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2560   
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้รถยนต์ของคณะแพทย์   
- ประกวดสื่อคลิปวิดีโอ Safety culture: Identification, Medication error, Fall, Line &Tube, SRP (service recovery process)   
- ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 34 "Smart Medicine in Thailand 4.0"   
- Microfluidic devices and their applications in medicine and other fields   
- โครงการ “มหัศจรรย์นมแม่ ครั้งที่ ๖”   

 
เริ่ม : 06 ก.ค. 2561
สิ้นสุด : 22 ก.ค. 2561
โดย :
เมื่อ : 06 ก.ค. 2561
แก้ไข : 22 ก.ค. 2561
เข้าชมทั้งหมด : 2119 ครั้ง