What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ระเบียบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการใช้ที่พักของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2560


1 พ.ย. 2560, 16:39 น.


ระเบียบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการใช้ที่พักของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2560
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559   
- ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484   
- รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561   
- รับสมัครคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์   
- HANDS AND HEART Start 2gether อันดามัน - อ่าวไทย วิ่ง...ด้วยหัวใจ   
- เสนอชื่อแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- 5 ขั้นตอนปฏิบัติ โอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน   
- ขั้นตอนการเข้าระบบติดตามเอกสารเบิกจ่ายเงิน งานคลัง   
- ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการ "การสำรวจสุขภาวะในบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"   

 
เริ่ม : 27 มี.ค. 2561
สิ้นสุด : 27 เม.ย. 2561
โดย :
เมื่อ : 27 มี.ค. 2561
แก้ไข : 27 เม.ย. 2561
เข้าชมทั้งหมด : 1144 ครั้ง