What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

การประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล โดยการตอบข้อมูลผ่านทาง online ปี 2565 ขยายระยะเวลาในการเข้าตอบแบบสำรวจออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 


18 มี.ค. 2565, 13:17 น.


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรผ่านเครื่องมือพัฒนาคุณภาพใน
การประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล โดยการตอบข้อมูลผ่านทาง online ปี 2565

ขอแจ้งขยายระยะเวลาในการเข้าตอบแบบสำรวจออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 (จากเดิมวันที่ 30 เมษายน 2565) และขอความอนุเคราะห์ให้ท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าตอบแบบสำรวจออนไลน์ โดยใช้รหัส 14 หลักตามขั้นตอน (โดยใช้รหัส 14 หลัก ได้ส่งมอบให้หน่วยงานแล้ว)

1.เข้าสู่ Website : http://hscs.ha.or.th/65/ หรือ SCAN QR code
2.เข้าสู่ เมนู เข้าสู่แบบสำรวจ
3.ใส่รหัสผ่าน 14 หลักของท่าน
4.ตอบแบบสำรวจทั้ง 2 ส่วน

สรพ. กำหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์และรายงานผลการสำรวจเฉพาะโรงพยาบาลที่บุคลากรแต่ละกลุ่มตอบครบตามจำนวนเกณฑ์กำหนดตั้งแต่ 60% ขึ้นไป

สามารถตรวจสอบเลขรหัส 14 หลัก ได้ทาง Link : https://shorturl.at/fhG04หัวข้อข่าวอื่นๆ
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 87 อัตรา    
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- 2P SAFETY GOALS 2022 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- ประกาศผลประกวดตราสัญลักษณ์ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- แนวปฏิบัติเมื่อมีความเสี่ยงจากการรับเชื้อโควิด (V.2) สำหรับบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และญาติ(อยู่บ้านเดียวกับบุคลากร)   
- The 1st Annual Health Research International Conference 2022 (AHR-iCON 2022)    
- เตรียมพร้อมกันนะคะ!!! 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2565 ตรวจประเมิน 5 ส ทุกพื้นที่   
- โครงการเสริมสร้างทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาปีการศึกษา 2565 เรื่อง Growth mindset in education   
- โครงการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ "AVOID RETRACTIONS: PUBLISH ETHICALLY"  by Dr. Jacob Wickham    
- ผลการคัดเลือกผู้เข้าจำหน่ายอาหาร สินค้าและบริการประเภทต่างๆ บริเวณชั้น B ชั้น 1 และชั้น 5 อาคารศรีเวชวัฒน์   
- ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัสและนักศึกษาร่วมกิจกรรม Meeting with Advisor Day พบอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส ปีการศึกษา 2564   
- รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล(Prince Mahidol Award)   
- การประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล โดยการตอบข้อมูลผ่านทาง online ปี 2565 ขยายระยะเวลาในการเข้าตอบแบบสำรวจออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565    
- SixPack Project (ขยายระยะเวลาในการส่งประกวด วันนี้– 31 พฤษภาคม 2565)   
- รับสมัครสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2565     
- การประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   

 
เริ่ม : 18 มี.ค. 2565
สิ้นสุด : 31 พ.ค. 2565
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2022-03-18 13:17:20
แก้ไข : 2022-04-29 13:48:55
เข้าชมทั้งหมด : 1024 ครั้ง