What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เฉลิมฉลอง 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.


18 ม.ค. 2565, 13:14 น.


กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เฉลิมฉลอง 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
บุคลากรที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เขียนบรรยาย
เหตุผลความจำเป็น อยากให้ทางคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เข้าไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม 
เกี่ยวกับสถานที่ โรงเรียน ชุมชน วัด มัสยิด ในชุมชนบ้านเกิดของตนเอง เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
1. บริจาค
2. ฝึกอบรมให้ความรู้
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์
เพียงท่าน สแกน QR CODE ไม่ต้องร่างหนังสือและเขียนโครงการ
คณะกรรมการ CSR จะพิจารณาทุกชุมชนที่ท่านส่งเข้ามา
ส่งแบบสอบถาม ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565
ติดต่อ คุณชยพัทธ์ แก้วมณี โทร.1144
คุณปานฤดี จันทบูรณ์ โทร. 1142หัวข้อข่าวอื่นๆ
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 87 อัตรา    
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- 2P SAFETY GOALS 2022 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- ประกาศผลประกวดตราสัญลักษณ์ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- แนวปฏิบัติเมื่อมีความเสี่ยงจากการรับเชื้อโควิด (V.2) สำหรับบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และญาติ(อยู่บ้านเดียวกับบุคลากร)   
- The 1st Annual Health Research International Conference 2022 (AHR-iCON 2022)    
- เตรียมพร้อมกันนะคะ!!! 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2565 ตรวจประเมิน 5 ส ทุกพื้นที่   
- โครงการเสริมสร้างทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาปีการศึกษา 2565 เรื่อง Growth mindset in education   
- โครงการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ "AVOID RETRACTIONS: PUBLISH ETHICALLY"  by Dr. Jacob Wickham    
- ผลการคัดเลือกผู้เข้าจำหน่ายอาหาร สินค้าและบริการประเภทต่างๆ บริเวณชั้น B ชั้น 1 และชั้น 5 อาคารศรีเวชวัฒน์   
- ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัสและนักศึกษาร่วมกิจกรรม Meeting with Advisor Day พบอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส ปีการศึกษา 2564   
- รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล(Prince Mahidol Award)   
- การประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล โดยการตอบข้อมูลผ่านทาง online ปี 2565 ขยายระยะเวลาในการเข้าตอบแบบสำรวจออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565    
- SixPack Project (ขยายระยะเวลาในการส่งประกวด วันนี้– 31 พฤษภาคม 2565)   
- รับสมัครสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2565     
- การประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   

 
เริ่ม : 18 ม.ค. 2565
สิ้นสุด : 21 ม.ค. 2565
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2022-01-18 13:14:20
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 160 ครั้ง