What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์


27 ก.ย. 2564, 09:35 น.


คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 9 ราย
สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 422(5/2564) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. ผศ.นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย สาขาวิชารังสีวิทยา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชารังสีวิทยา (รหัส 2176) อนุสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย (รหัส 217601) ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
2. ผศ.พญ.รุจิมาส คุ้มทอง สาขาวิชารังสีวิทยา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสีวิทยา (รหัส 2176) อนุสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย (รหัส 217601) ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
3. ผศ.ดร.ณภัควรรต บัวทอง สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (รหัส 3501) ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
4. ผศ.พญ.รัตนาภรณ์ ชูทอง สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (รหัส 2113) ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
5. ผศ.พญ.ชนนิษฏ์ ลิ่มสกุล สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (รหัส 2168) ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
6. ผศ.พญ.สิริพร จุทอง สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม (รหัส 2142) ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
7. ผศ.นพ.วิโรจน์ เฉลียวปัญญาวงศ์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโร (รหัส 2156) อนุสาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ (รหัส 215601) ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
8. ผศ.นพ.พรพนิต ดิสนีเวทย์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ (รหัส 2166) ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
9. ผศ.นพ.สิทธิพงศ์ สุวรรณาพิสิทธิ์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ (รหัส 2166) ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปหัวข้อข่าวอื่นๆ
- รับสมัครสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2565     
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่   
- ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์ผู้เป็นแบบอย่างดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม  ซึ่งได้รับการเชิดชูเกียรติจาก แพทยสภา ประจำปี 2564   
- ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งได้รับการเชิดชูเกียรติจาก แพทยสภา ประจำปี 2564   
- ประชุมวิชาการออนไลน์ รวมพลังต้านภัย "มะเร็งเต้านม" สไตล์ผู้หญิงยุค New Normal    
- โครงการการอบรมปฏิบัติธรรมออนไลน์ หัวข้อ “จิตใส ใจสบาย คลายทุกข์” (ผ่านระบบ Zoom)   

 
เริ่ม : 27 ก.ย. 2564
สิ้นสุด : 18 ต.ค. 2564
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2021-09-27 09:35:31
แก้ไข : 2021-10-11 11:36:47
เข้าชมทั้งหมด : 256 ครั้ง