What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์


27 ก.ย. 2564, 09:27 น.


คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย
สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 422(5/2564) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
1. รศ.พญ.อรพรรณ อาญาสิทธิ์ สาขาวิชาจักษุวิทยา ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจักษุวิทยา (รหัส 2187) ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
2. รศ.พญ.วิราภรณ์ อัจฉริยะเสถียร สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยา (รหัส 2190) ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
3. รศ.พญ.ปฐมา ภูรยานนทชัย สาขาวิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจักษุวิทยา (รหัส 2187) ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
4. รศ.นพ.วีรพงศ์ วัฒนาวนิช สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (รหัส 2131) ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
5. รศ.นพ.ศิวศักดิ์ จุทอง สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ (รหัส 2141) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไปหัวข้อข่าวอื่นๆ
- รับสมัครสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2565     
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่   
- ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์ผู้เป็นแบบอย่างดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม  ซึ่งได้รับการเชิดชูเกียรติจาก แพทยสภา ประจำปี 2564   
- ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งได้รับการเชิดชูเกียรติจาก แพทยสภา ประจำปี 2564   
- ประชุมวิชาการออนไลน์ รวมพลังต้านภัย "มะเร็งเต้านม" สไตล์ผู้หญิงยุค New Normal    
- โครงการการอบรมปฏิบัติธรรมออนไลน์ หัวข้อ “จิตใส ใจสบาย คลายทุกข์” (ผ่านระบบ Zoom)   

 
เริ่ม : 27 ก.ย. 2564
สิ้นสุด : 18 ต.ค. 2564
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2021-09-27 09:27:28
แก้ไข : 2021-09-27 09:28:37
เข้าชมทั้งหมด : 241 ครั้ง