What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

แพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2564


10 ก.ย. 2564, 11:48 น.


แพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2564
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ได้แก่
- พันเอก (พิเศษ) นายแพทย์โชคชัย ขวัญพิชิต 
  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  คลิก --> ประวัติ และ ผลงานดีเด่น

- นายแพทย์วรวุฒิ  พัฒนโภครัตนา
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน โรงพยาบาลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  คลิก --> ประวัติ และ ผลงานดีเด่น
 







หัวข้อข่าวอื่นๆ
- รับสมัครสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2565     
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่   
- คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
- คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์   
- ขอแสดงความยินดี กับแพทย์ที่ได้รับรางวัล แพทย์ผู้อุทิศตน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น ในงานวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2564    
- วันแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ ครั้งที่2 ประจำปี 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดี   
- แพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2564   
- ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564   
- 24 กันยายน "วันมหิดล"   

 
เริ่ม : 10 ก.ย. 2564
สิ้นสุด : 01 ต.ค. 2564
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2021-09-10 11:48:49
แก้ไข : 2021-09-15 10:41:03
เข้าชมทั้งหมด : 374 ครั้ง