What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์


30 มี.ค. 2564, 16:04 น.


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ซึ่งได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
- รศ.นพ.วรวิทย์ จิตติถาวร ได้รับตำแหน่ง ศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ

#คณะแพทยศาสตร์เพื่อเพื่อนมนุษย์
#MEDPSUหัวข้อข่าวอื่นๆ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่   
- การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564   
- กัญชาทางการแพทย์สำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์: จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติจริงในคลินิก   
- How to... แนวทางปฏิบัติ ณ ที่พักอาศัย   
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Medical Innovation Camp”    
- คำสั่งและประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตนในการเดินทาง ตามมาตราการป้องกันโรค   
- แนวทางการจัดการ Upskill & Reskill เพื่อตอบสนองต่อทิศทางของประเทศ   
- การประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลโดยการตอบข้อมูลผ่านทาง online ปี 2564   
- การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564   
- คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ซึ่งได้รับตำแหน่งทางวิชาการ   
- ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์   
- ขอเชิญเสนอชื่อแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2564   
- ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ร่วมประกวดคลิปวิดีโอ MEDPSU WE CARE WE CLEAN WE FIGHT COVID   

 
เริ่ม : 30 มี.ค. 2564
สิ้นสุด : 19 เม.ย. 2564
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2021-03-30 16:04:55
แก้ไข : 2021-03-30 16:43:07
เข้าชมทั้งหมด : 66 ครั้ง