What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

แนวทางการจัดการ Upskill & Reskill เพื่อตอบสนองต่อทิศทางของประเทศ


19 มี.ค. 2564, 16:19 น.


การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานของสาขาวิชา ครั้งที่ 115(2/2564)
เรื่อง แนวทางการจัดการ Upskill & Reskill เพื่อตอบสนองต่อทิศทางของประเทศ
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุม A 501 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยได้รับเกียรติจาก
- ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลักสูตร)
- รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร)
เป็นวิทยากรให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมได้ผ่านทาง Email: mwarunee@medicine.psu.ac.th
หรือ QR Code ตามเอกสารแนบ คลิกที่นี่หัวข้อข่าวอื่นๆ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่   
- การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564   
- กัญชาทางการแพทย์สำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์: จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติจริงในคลินิก   
- How to... แนวทางปฏิบัติ ณ ที่พักอาศัย   
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Medical Innovation Camp”    
- คำสั่งและประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตนในการเดินทาง ตามมาตราการป้องกันโรค   
- แนวทางการจัดการ Upskill & Reskill เพื่อตอบสนองต่อทิศทางของประเทศ   
- การประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลโดยการตอบข้อมูลผ่านทาง online ปี 2564   
- การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564   
- คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ซึ่งได้รับตำแหน่งทางวิชาการ   
- ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์   
- ขอเชิญเสนอชื่อแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2564   
- ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ร่วมประกวดคลิปวิดีโอ MEDPSU WE CARE WE CLEAN WE FIGHT COVID   

 
เริ่ม : 19 มี.ค. 2564
สิ้นสุด : 30 เม.ย. 2564
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2021-03-19 16:19:10
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 99 ครั้ง