ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามแผนการศึกษาแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิค โรงพยาบาลหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564