|  หน้าแรก   |  สายตรงคณบดี   |  ภาควิชา/หน่วยงาน   |  ห้องสมุด   |  โรงพยาบาล   |  กระดานอภิปราย   |  WorkLoad   |  Link   |          Eng    วิสัยทัศน์

ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพจะเป็นศูนย์กลางการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทางด้านการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่ทันสมัยในภาคใต้ สามารถตอบสนองตอบสนองความต้องการด้านการเรียนการสอน
การค้นคว้าวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


พันธกิจ

-
จัดหา จัดเก็บ เผยแพร่ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทางด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในด้านการเรียน การสอน การค้นคว้าวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม โดยเน้นการบริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
-
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางการแพทย์ และสาธารณสุขภาคใต้ ที่ทันสมัยและสมบูรณ์
-
เป็นศูนย์กลางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทางด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ และความสนใจเฉพาะบุคคล
-
เป็นแหล่งบริการวิชาการทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลชุมชนใน 14 จังหวัดภาคใต้
 
 


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900