การยืมหนังสือต่อ (Renew)

     ในกรณีที่ยืมหนังสือหรือวัสดุอื่นๆ ออกจากห้องสมุด  เมื่อถึงวันกำหนดส่งท่านสามารถยืมต่อ (Renew) ด้วยตนเอง  อีก  2  ครั้ง  ที่   http://opac2.clib.psu.ac.th  โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.     คลิก Main Menu

2.     เลือก Patron Information

3.     ใส่ User Name, Password  ของ  PSU Mail  คลิก Login (สำหรับนักศึกษา Username ไม่ต้องใส่ S )

4.     คลิกที่ช่อง  Check box  ที่หน้ารายการที่ต้องการยืมต่อ  และ คลิก  Renew

5.     คลิก OK เพื่อยืนยันหมายเลขของรายการที่ต้องการยืมต่อ

6.     คลิก OK เพื่อยืนยันหมายเลขบาร์โค้ดของรายการที่ต้องการยืมต่อ

7.     เมื่อทำรายการยืมต่อ(Renew) เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏวันกำหนดส่งครั้งใหม่ขึ้นแทนที่ของเก่า

 

การจองหนังสือ

         ท่านสามารถจองหนังสือที่มีผู้ยืมออกจากห้องสมุด (โดยสังเกตุที่ Status เป็น “Check Out”) ด้วยตนเองได้ที่  http://opac2.clib.psu.ac.th  โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ค้นหาหนังสือและวัสดุที่  http://opac2.clib.psu.ac.th
  2. คลิกที่ช่อง Check box  หน้ารายการหนังสือที่ต้องการจองที่อยู่ใน Status “Check Out”
  3. คลิก  Hold
  4. ใส่  User Name, Password ของ PSU Mail  คลิก Login
  5. คลิก OK

                                                                               

                มีปัญหากรุณาติดต่อบริการยืม-คืน  โทร. 1172