med lib


หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแหล่งวิชาความรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล เภสัช และ ทันตกรรม เป็นแหล่งรวมความรู้ทางสาธารณสุขการแพทย์ ซึ่งนอกจากสื่อหนังสื่อ แล้วยังมีสื่ออื่น ๆ เช่น โสตทัศนูปกรณ์ CD-ROM เปิดให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย


แนะนำห้องสมุด รายการบอกรับวารสารต่างประเทศ ค้นรายการตำรา
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ วารสารทางการแพทย์ หนังสือ/ตำราทางการแพทย์


ผู้สนใจจะใช้บริการของหอสมุดฯ สามารถติดต่อได้ที คุณรัชฎา ชลารัตน์ งานบริการตอบคำถามและข่วยค้นคว้า หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ด้วยตนเอง หรือ
โทรศัพท์ 212905 หรือ 212070 ต่อ 1171,1172 ในเวลาราชการ
โทรสารหมายเลข 212905
email cratchad@ratree.psu.ac.th
หรือ จดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ปณ. 84 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110