>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       Medicine   PSU
 
     
 
Authen Status (Forescout)  
 
แพทยศาสตรศึกษา  
 
Thai Medical
Education Database (TMED)
 
 
Tell Me More
คณะแพทยศาสตร์
 

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
ประกาศ
     
    งานพัสดุ คณะแพทย์  

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้า
(ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP)
 

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้า
(คณะแพทยศาสตร์ Upload)
 

ประกาศราคากลาง
(สำนักงาน ป.ป.ช.)

(17/01/63)
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
(ตามแบบ สขร.1)

(30/12/62)
 

การประเมินคุณภาพ
วัสดุการแพทย์เพื่อ
ขึ้นบัญชีรายการวัสดุ
ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

(22/06/58)
 
     
    ฝ่ายเภสัชกรรม  

แผนการจัดซื้อ  

ร่างขอบเขตงาน (TOR)  

ประกาศและเอกสาร
เชิญชวนเสนอราคา
 

คุณลักษณะเฉพาะ  

ราคากลาง  

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก  

แบบฟอร์มเสนอยาเข้าใหม่  

สรุปการจัดซื้อ
(ตามแบบ สขร.1)
 

ฐานข้อมูลเภสัชภัณฑ์
(cPICS) / DrugBASE
 
     
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
รับสมัครงาน
       

ข่าวประกาศรับสมัครงาน
(29/08/62)
 
 

 
 
 
 

รับสมัครตำแหน่งแพทย์บริการ (Service Staff)
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล


(30/04/62)
 
 

ประกาศรับแพทย์
Premium Staff


(30/08/62)
 
 
รับสมัครหัวหน้างานพัสดุ
และหัวหน้าหน่วยคลังพัสดุ

(03/01/63)
 
 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
อุดหนุนการศึกษา
นักศึกษาพยาบาล


(13/01/63)
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
เวชสารสนเทศ
       
 
รายละเอียด Load Unit  
 
วิธีการ Setup เพื่อเข้าใช้งาน
Internet คณะแพทย์
 
 
การตั้งค่าใช้งาน
PSU Wi-Fi
 
 
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน E-Mail
คณะแพทยศาสตร์
 
 
แบบฟอร์มการขอข้อมูล
เพื่อใช้สำหรับงานวิจัย
 
       
 
 

ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivajchavat Premium Center)

 
 

The 2nd Southern Arrhythmia Conference
Atrial Fibrillation: From Mechanism to Future Direction in Therapy

 
 

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ ๒ (RT&Innovation: From Routine to Professional#๒)

 
 

การประชุมวิชาการศัลยศาสตร์หัวใจ ม.อ. ครั้งที่ 2 "พัฒนาระบบการบริจาคอวัยวะ และการปลูกถ่ายอวัยวะ"

 
 

การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 เรื่อง “Good prescribing for RDU country”

 
 

การประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
“Elderly Musculoskeletal Management in General Practice”

 
 

ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกชมรม

 
 

แผนพัฒนาการรักษาพยาบาลรายโรคเพื่อขอรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification : DSC)
ภายใน 1 ปี

 
 

ประชุมวิชาการ “นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 2”

 
 
โครงการ Strong Heart & Smart Health  
 
รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562  
 
อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559  
 

ขอแสดงความยินดีกับ พญ.ปิยะนันท์  วังกุลางกูร

 
 

การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและร่วมหารือ/ระดมความคิดเห็น "การปักหมุดองค์กรธรรมาภิบาล และการกำหนดอัตลักษณ์"

 
 
 

วันที่
เรื่อง

5 ส.ค.62 – 17 ม.ค.63

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2562)
Program of Nursing Specialty in Renal Replacement
Therapy Nurse Practitioner (Hemodialysis)

12-14 ก.พ.63

ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563
หัวข้อเรื่อง “Good prescribing for RDU country”

(มีคะแนน CNEU / CPE)

28 ม.ค.63

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Palliative Care (ไม่มีค่าลงทะเบียน)

รุ่น 1 : 12 ม.ค.63
รุ่น 2 : 16 ก.พ.63
รุ่น 3 : 15 มี.ค.63

โครงการฝึกอบรมการดูแลเส้นฟอกเลือดสำหรับแพทย์และพยาบาลไตเทียมในภาคใต้
(ไม่มี CNEU)

30-31 ม.ค.63

ประชุมวิชาการ “นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 2”(2nd MedPSU Innovation Conference 2020)

14-17 ม.ค.63

ประชุมวิชาการภูมิภาค ครั้งที่ 17 เรื่อง Practical Points and Updates in 
Neonatal Care และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด (มี CNEU)

6 ก.พ.63

การประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
Elderly Musculoskeletal Management in General Practice

20-21 ก.พ.63

การประชุมวิชาการศัลยศาสตร์หัวใจ ม.อ. ครั้งที่ 2
"พัฒนาระบบการบริจาคอวัยวะ และการปลูกถ่ายอวัยวะ"
(มีCNEU)

24-25 ก.พ.63

โครงการอบรม Risk Management/Risk Register
(สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11 และ 12)

3-5 มี.ค.63

ประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2
(RT &Innovation: > From Routine to Professional#2)

13 มี.ค.63

The 2nd Southern Arrhythmia Conference
: Atrial Fibrillation: From Mechanism to Future Direction in Therapy 
(ฟรี..ไม่มีค่าลงทะเบียน)

14 มี.ค.63

จังหวะหัวใจ: รู้ทันภัยเงียบจากภาวะหัวใจเต้นระริก
(ฟรี..พร้อมรับของที่ระลึกในงาน)

19-20 มี.ค.63

ประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจขึ้นสูง
(Advanced Airway Management)"
(มีคะแนนCNEU)

19-20 มี.ค.63

การบริหารจัดการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจขั้นสูง
(Advance Airway Management)

31 มี.ค.-1 เม.ย.63

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Provider Course for Pediatric Advance
Life Support” (ตามมาตรฐาน American Heart Association; AHA)


** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **
     
 
 
 
ICD-9-CM 2010, ICD10 2010, Thai DRGs Vol.1,2  
 
เกณฑ์ในการส่งผู้ป่วยไปตรวจที่ ศูนย์คัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ

 
 
ทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร เรื่องไข้หวัดใหญ่ 2009  
 
การประกันคุณภาพงาน (Quality Assurance)  
 
ICD-10 Version : 2010, ICD-9-CM 2010  
     
       
   
 
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1 type A)  
 
วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย  
 
โรคชิคุนกุนยา  
 
การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก  
 
คำแนะนำโรคไข้หวัดนก  
     

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
รอบรั้วคณะแพทย์
       
  MEDTV PSU
 
  คุณอำนวย (ดาวน์โหลดโลโก้,
ภาพ, powerpoint)

 
 
ข่าวคณะแพทย์ (03/61)  
 
what's news (03/61)  
     
  ภาพกิจกรรมคณะแพทย์
 
  LEAN คณะแพทย์ ม.อ.
 
  KM คณะแพทย์ ม.อ.
 
 
กิจกรรม 7ส
 
 
Book Corner
 
 
สงขลานครินทร์เวชสาร
 
 
Journal of Health Science
and Medical Research
(JHSMR)

 
 
สารแพทยศาสตรศึกษา
 
 
ความก้าวหน้าและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์

 
 
Scholar
 
 
E-Consult (อายุรศาสตร์)
 
 
สายตรงรองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

 
     
 
จรรยาบรรณ ข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2537

 
 
จรรยาบรรณ อาจารย์ ม.อ.
 
  รายงานประเมินคุณภาพ (SAR)

 
  สลิปเงินเดือน (สำหรับข้าราชการ/
ลูกจ้างประจำ/พนักงานมหาวิทยาลัย)
 
  สลิปเงินเดือน
(สำหรับพนักงานเงินรายได้)
 
  ระบบเอกสาร (E-Documents)  
  แบบประเมิน & แบบฟอร์มต่างๆ
(09/09/58)
 
  รายงานสำหรับผู้บริหาร  
  ระบบข้อมูลสำรวจแบบสอบถาม  
  ระบบบันทึกข้อมูลผู้เข้าอบรม/
สัมมนา
 
  ระบบลงทะเบียนผู้เข้าประชุม  
     
 
ความไวของเชื้อแบคทีเรีย
ต่อยาต้านจุลชีพ
 
 
Internet Course in Epidemiology  
       
s
>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
แนะนำเว็บไซต์
     
 
ชมรมโรคระบบหายใจและ
เวชบำบัดวิกฤต
ในเด็กแห่งประเทศไทย

 
 
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย

 
 
US National GuideLines
 
 
Medical News :
อ่านข่าวใหม่สำหรับแพทย์
เฉพาะทางทุกสาขา
 
 
ระบบสารสนเทศบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
ค้นหาข้อมูลภายใน Website
     
   
     จำนวนผู้เยี่ยมชม :แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900


Your IP Address : 35.175.201.14