>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       Medicine   PSU
 
  ร้องเรียนผ่านองค์กรแพทย์  
     
 
Authen Status (Forescout)  
 
แพทยศาสตรศึกษา  
 
Thai Medical
Education Database (TMED)
 
 
Tell Me More
คณะแพทยศาสตร์
 

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
ประกาศ
     
    งานพัสดุ คณะแพทย์  

ร่างประกาศ TOR / ประกาศ TOR
(15/08/60)
 

ประกาศสอบราคา
จัดซื้อ/จัดจ้าง/ขาย

(22/09/60)
 

ประกาศราคากลาง
(สำนักงาน ป.ป.ช.)

(21/09/60)
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา/
ประกวดราคา

(22/09/60)
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
(ตามแบบ สขร.1)

(30/07/60)
 

คุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุคงคลัง

 

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุแพทย์
(05/09/55)
 

การประเมินคุณภาพ
วัสดุการแพทย์เพื่อ
ขึ้นบัญชีรายการวัสดุ
ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

(22/06/58)
 
     
    ฝ่ายเภสัชกรรม  

ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์  

ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์
 

ประกาศ TOR  

ประกาศเสนอราคาเพื่อจัดซื้อ  

สรุปการจัดซื้อ
(ตามแบบ สขร.1)
 

คุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์  

ฐานข้อมูลเภสัชภัณฑ์
(cPICS) / DrugBASE
 
     
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
รับสมัครงาน
       

ข่าวประกาศรับสมัครงาน
(21/09/60)
 
 

 
 
 
 
ประกาศรับสมัครอาจารย์
ประจำภาควิชาชีวเวชศาสตร์

(07/09/60)
 
 
รับสมัครอาจารย์ประจำหน่วย
จุชีววิทยา ภ.พยาธิวิทยา

(05/07/60)
 
 
ประกาศรับสมัครอาจารย์
ประจำหน่วยมนุษยพันธุศาสตร์
ภาควิชาพยาธิวิทยา

(21/06/60)
 
 
ประกาศรับสมัครอาจารย์
ประจำหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค

(15/06/60)
 
 
รับสมัคร อ.ประจำหน่วยอาชีวอนามัย
(07/06/60)
 
 
สมัครรับทุนเพื่อเป็นอาจารย์
ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา

(30/05/60)
 
 
รับสมัครอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
และเวชศาสตร์ป้องกัน 4 อัตรา

(19/05/60)
 
 
รับสมัครอาจารย์ จำนวน 7 อัตรา
ภาควิชาอายุรศาสตร์

(02/08/60)
 
 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
จำนวน 1 อัตรา

(09/08/60)
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
เวชสารสนเทศ
       
 
รายละเอียด Load Unit  
 
วิธีการ Setup เพื่อเข้าใช้งาน
Internet คณะแพทย์
 
 
การตั้งค่าใช้งาน
PSU Wi-Fi
 
 
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน E-Mail
คณะแพทยศาสตร์
 
 
แบบฟอร์มการขอข้อมูล
เพื่อใช้สำหรับงานวิจัย
 
       
 
 
อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559  
 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561  
 
*** ดาวน์โหลดไฟล์ ตราสัญลักษณ์ 45 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ***  
 
ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา จำนวน 1 อัตรา  
 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเนื่องใน,พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม,
ใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด,ใบประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล และใบประกาศเกียรติคุณ
 
 
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานนำเสนอ HA Southern Regional Forum ประจำปี 2560
(1-3 พ.ย. 2560)
 
 
Q&A AUN QA  
 
กิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชาครั้งที่ 101 (3/2560)
เรื่อง Targeted Research
 
 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Yensira Charity  
 
Research Inspiration Series  
 
 

วันที่
เรื่อง
19 พ.ค.-22 ธ.ค. 60
โครงการอบรมให้ความรู้และ Workshop การประเมินระบบทางเดินหายใจและ
การจัดเตรียมอุปกรณ์ในผู้ป่วยที่มีภาวะ difficult airway (4 รุ่น)
25-26 ก.ย.60
อบรมเชิงปฏิบัติการ Provider Course for Pediatric Advance Life Support (PALS)
(มีหน่วย CME และ CNEU)
(เต็มแล้ว ปิดรับสมัคร )
4-6 ต.ค.60
การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย "ศาสตร์สุดท้ายที่เราจะใช้...ทางแยก
สุดท้ายที่เราจะเดิน THE FINAL WISDOM…..THE FINAL PATH"
(ยกเลิกงานประชุม)
4 ต.ค.60
First Southern Epilepsy Meeting: Practical point in epilepsy management
(ฟรี...รับจำนวนจำกัด)
6-8 ต.ค. 60
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ทักษะ Facilitator for
non-technical skills-training for trainer สำหรับอาจารย์แพทย์
1-3 พ.ย. 60
ประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum และ
คัดเลือกผลงานเด่นระดับภูมิภาค
(มี CNEU)
9-10 พ.ย. 60
Gynecologic Laparoscopic Surgery Conference From Basic to Advance
1 ก.พ.-31 พ.ค.61
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ รุ่นที่ 4
(CNEU 50 หน่วยคะแนน)

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **
     
 
 
 
ICD-9-CM 2010, ICD10 2010, Thai DRGs Vol.1,2  
 
เกณฑ์ในการส่งผู้ป่วยไปตรวจที่ ศูนย์คัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ

 
 
ทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร เรื่องไข้หวัดใหญ่ 2009  
 
การประกันคุณภาพงาน (Quality Assurance)  
 
ICD-10 Version : 2010, ICD-9-CM 2010  
     
       
   
 
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1 type A)  
 
วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย  
 
โรคชิคุนกุนยา  
 
การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก  
 
คำแนะนำโรคไข้หวัดนก  
     

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
รอบรั้วคณะแพทย์
       
  MEDTV PSU
 
  คุณอำนวย (ดาวน์โหลดโลโก้,
ภาพ, powerpoint)

 
 
ข่าวคณะแพทย์ (11/59)  
 
what's news (12/59)  
     
  ภาพกิจกรรมคณะแพทย์
 
  LEAN คณะแพทย์ ม.อ.
 
  KM คณะแพทย์ ม.อ.
 
 
กิจกรรม 7ส
 
 
Book Corner
 
 
สงขลานครินทร์เวชสาร
 
 
สารแพทยศาสตรศึกษา
 
 
ความก้าวหน้าและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์

 
 
Scholar
 
 
E-Consult (อายุรศาสตร์)
 
 
สายตรงรองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

 
     
 
จรรยาบรรณ ข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2537

 
 
จรรยาบรรณ อาจารย์ ม.อ.
 
  รายงานประเมินคุณภาพ (SAR)

 
  สลิปเงินเดือน (สำหรับข้าราชการ/
ลูกจ้างประจำ/พนักงานมหาวิทยาลัย)
 
  สลิปเงินเดือน
(สำหรับพนักงานเงินรายได้)
 
  ระบบเอกสาร (E-Documents)  
  แบบประเมิน & แบบฟอร์มต่างๆ
(09/09/58)
 
  รายงานสำหรับผู้บริหาร  
  ระบบข้อมูลสำรวจแบบสอบถาม  
  ระบบบันทึกข้อมูลผู้เข้าอบรม/
สัมมนา
 
  ระบบลงทะเบียนผู้เข้าประชุม  
     
 
ความไวของเชื้อแบคทีเรีย
ต่อยาต้านจุลชีพ
 
 
Internet Course in Epidemiology  
       
s
>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
แนะนำเว็บไซต์
     
 
ชมรมโรคระบบหายใจและ
เวชบำบัดวิกฤต
ในเด็กแห่งประเทศไทย

 
 
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย

 
 
US National GuideLines
 
 
Medical News :
อ่านข่าวใหม่สำหรับแพทย์
เฉพาะทางทุกสาขา
 
 
ระบบสารสนเทศบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
ค้นหาข้อมูลภายใน Website
     
   
     จำนวนผู้เยี่ยมชม :แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900


Your IP Address : 54.225.3.207