>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       Medicine   PSU
 
  ร้องเรียนผ่านองค์กรแพทย์  
     
 
Authen Status (Forescout)  
 
แพทยศาสตรศึกษา  
 
Thai Medical
Education Database (TMED)
 
 
Tell Me More
คณะแพทยศาสตร์
 

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
ประกาศ
     
    งานพัสดุ คณะแพทย์  

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(26/04/61)
 

ร่างประกาศ TOR / ประกาศ TOR
(26/04/61)
 

ประกาศเชิญชวนทั่วไป
(24/04/61)
 

ประกาศราคากลาง
(สำนักงาน ป.ป.ช.)

(27/04/61)
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(27/04/61)
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
(ตามแบบ สขร.1)

(31/03/61)
 

คุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุคงคลัง

 

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุแพทย์
(05/09/55)
 

การประเมินคุณภาพ
วัสดุการแพทย์เพื่อ
ขึ้นบัญชีรายการวัสดุ
ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

(22/06/58)
 
     
    ฝ่ายเภสัชกรรม  

แผนการจัดซื้อ  

ร่างขอบเขตงาน (TOR)  

ประกาศและเอกสาร
เชิญชวนเสนอราคา
 

คุณลักษณะเฉพาะ  

ราคากลาง  

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก  

แบบฟอร์มเสนอยาเข้าใหม่  

สรุปการจัดซื้อ
(ตามแบบ สขร.1)
 

ฐานข้อมูลเภสัชภัณฑ์
(cPICS) / DrugBASE
 
     
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
รับสมัครงาน
       

ข่าวประกาศรับสมัครงาน
(17/04/61)
 
 

 
 
 
 
รับสมัครเพื่อคัดเลือกรับทุนอุดหนุน และเป็นอาจารย์ประจำ
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน

(26/04/61)
 
 
รับสมัครอาจารย์
ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา

(17/04/61)
 
 
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์

(05/04/61)
 
 
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเวชศาสตร์

(04/04/61)
 
 
รับสมัครตำแหน่งพยาบาล (วิสัญญี)
(07/03/61)
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
เวชสารสนเทศ
       
 
รายละเอียด Load Unit  
 
วิธีการ Setup เพื่อเข้าใช้งาน
Internet คณะแพทย์
 
 
การตั้งค่าใช้งาน
PSU Wi-Fi
 
 
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน E-Mail
คณะแพทยศาสตร์
 
 
แบบฟอร์มการขอข้อมูล
เพื่อใช้สำหรับงานวิจัย
 
       
 
 
อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559  
 
ประกาศกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484  
 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561  
 
รับสมัครคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์  
 
HANDS AND HEART Start 2gether อันดามัน - อ่าวไทย วิ่ง...ด้วยหัวใจ  
 
เสนอชื่อแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2561
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
5 ขั้นตอนปฏิบัติ โอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน  
 
ขั้นตอนการเข้าระบบติดตามเอกสารเบิกจ่ายเงิน งานคลัง  
 
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
เข้าร่วมโครงการ "การสำรวจสุขภาวะในบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"
 
 
 

วันที่
เรื่อง
รุ่นที่ 1 : 18-19 ม.ค.61
รุ่นที่ 2 :  3-4 พ.ค.61
การดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดดำส่วนปลาย "We care IV care"
(CNEU รุ่นละ 12 หน่วยคะแนน)(รุ่น 2 เต็มแล้ว)
1 ก.พ.-31 พ.ค.61
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ รุ่นที่ 4
(CNEU 50 หน่วยคะแนน)
19 ก.พ.-30 ต.ค.60
รับสมัครแพทย์และพยาบาลภายนอก ม.อ.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
Provider Course for Pediatric Advance Life Support”(PALS)
(มีหน่วย CME, CNEU)
21 ก.พ. - 1 พ.ย.61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Provider Course for Pediatric Advance Life Support (PALS)" (มี CME, CNEU)
รุ่นที่ 1: 10–11 เม.ย. 61
รุ่นที่ 2: 30–31 พ.ค. 61
รุ่นที่ 3: 27–28 มิ.ย. 61
โครงการ Non - Technical Skill as a Quality Tool
(สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11และ 12)
ภาคทฤษฏี(5 วัน) 14 –18 พ.ค.61
ภาคปฏิบัติ(5 วัน) 5 รุ่น
อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
หลักสูตรการอบรมระยะสั้น (10 วัน ) รุ่นที่ 2/2561
15-16 พ.ค.61
โครงการอบรมมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4
(สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11 และ 12)
(เต็มแล้ว)

 
15-16 พ.ค.61
อบรมมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4
17-18 พ.ค.61
การสืบค้นฐานข้อมูลทางการแพทย์เพื่อการวิจัยและ
การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
22-24 พ.ค. 61
ประชุมวิชาการผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 3 ก้าวทันการบริการผู้ป่วยนอกยุคไทยแลนด์ 4.0
(Update Outpatient Service in Thailand 4.0)
(CNEU 18.5 หน่วยคะแนน)
24-25 พ.ค. 61
อบรมวิชาการ "Learn and Share in Nutrition fordialysis patients"
(CNEU 7 หน่วยคะแนน)
31 พ.ค.-1 มิ.ย.61
อบรมเชิงปฏิบัติการนมแม่ครั้งที่ 2
Challenging practice for the best care in breastfeeding

(มี CNEU)
1  มิ.ย.-16.พ.ย.61
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
การบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) 24 สัปดาห์
7-9 มิ.ย.61
การประชุมวิชาการประจำปีหน่วยมะเร็งนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์และ นรีเวชวิทยา
(STOP….STrategies and Options for gynecologic cancer Prevention)

(มี CME)
11-13 มิ.ย.61
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย"
(มีคะแนน CNEU)
13-15 มิ.ย.61
ประชุมวิชาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2561
"Everyday Pediatrics: Practice in the real world"
14-15 มิ.ย.61
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง"
16-18 พ.ค.61
อบรมการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ : Update in Pediatrics Nursing care 2018
(CNEU 16.5 หน่วยคะแนน)
18-22 มิ.ย. 2561
การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 15 (CNEU 27 หน่วยคะแนน)
20-22 มิ.ย 61
อบรมเชิงปฏิบัติการ "อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับพยาบาล รุ่นที่ 13"
(CNEU 17 หน่วยคะแนน)
27-29 มิ.ย.61
การดูแลออสโตมีและบาดแผลภาคใต้ ครั้งที่ 1 (มีคะแนน CNEU)
12-13 ก.ค.61
อบรมวิชาการเรื่อง PSU SOUTHERN PAIN CONFERENCE
(มี CME,CNEU)
29-31 ส.ค.61
การดูแลปัญหาที่พบบ่อยในบริการปฐมภูมิทันยุค
(Update Management in Common Problems in Primary Care)
(CNEU อยู่ระหว่างดำเนินการ)

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **
     
 
 
 
ICD-9-CM 2010, ICD10 2010, Thai DRGs Vol.1,2  
 
เกณฑ์ในการส่งผู้ป่วยไปตรวจที่ ศูนย์คัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ

 
 
ทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร เรื่องไข้หวัดใหญ่ 2009  
 
การประกันคุณภาพงาน (Quality Assurance)  
 
ICD-10 Version : 2010, ICD-9-CM 2010  
     
       
   
 
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1 type A)  
 
วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย  
 
โรคชิคุนกุนยา  
 
การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก  
 
คำแนะนำโรคไข้หวัดนก  
     

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
รอบรั้วคณะแพทย์
       
  MEDTV PSU
 
  คุณอำนวย (ดาวน์โหลดโลโก้,
ภาพ, powerpoint)

 
 
ข่าวคณะแพทย์ (11/59)  
 
what's news (12/59)  
     
  ภาพกิจกรรมคณะแพทย์
 
  LEAN คณะแพทย์ ม.อ.
 
  KM คณะแพทย์ ม.อ.
 
 
กิจกรรม 7ส
 
 
Book Corner
 
 
สงขลานครินทร์เวชสาร
 
 
สารแพทยศาสตรศึกษา
 
 
ความก้าวหน้าและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์

 
 
Scholar
 
 
E-Consult (อายุรศาสตร์)
 
 
สายตรงรองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

 
     
 
จรรยาบรรณ ข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2537

 
 
จรรยาบรรณ อาจารย์ ม.อ.
 
  รายงานประเมินคุณภาพ (SAR)

 
  สลิปเงินเดือน (สำหรับข้าราชการ/
ลูกจ้างประจำ/พนักงานมหาวิทยาลัย)
 
  สลิปเงินเดือน
(สำหรับพนักงานเงินรายได้)
 
  ระบบเอกสาร (E-Documents)  
  แบบประเมิน & แบบฟอร์มต่างๆ
(09/09/58)
 
  รายงานสำหรับผู้บริหาร  
  ระบบข้อมูลสำรวจแบบสอบถาม  
  ระบบบันทึกข้อมูลผู้เข้าอบรม/
สัมมนา
 
  ระบบลงทะเบียนผู้เข้าประชุม  
     
 
ความไวของเชื้อแบคทีเรีย
ต่อยาต้านจุลชีพ
 
 
Internet Course in Epidemiology  
       
s
>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
แนะนำเว็บไซต์
     
 
ชมรมโรคระบบหายใจและ
เวชบำบัดวิกฤต
ในเด็กแห่งประเทศไทย

 
 
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย

 
 
US National GuideLines
 
 
Medical News :
อ่านข่าวใหม่สำหรับแพทย์
เฉพาะทางทุกสาขา
 
 
ระบบสารสนเทศบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
ค้นหาข้อมูลภายใน Website
     
   
     จำนวนผู้เยี่ยมชม :แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900


Your IP Address : 54.144.14.134