>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       Medicine   PSU
 
  ร้องเรียนผ่านองค์กรแพทย์  
     
 
Authen Status (Forescout)  
 
แพทยศาสตรศึกษา  
 
Thai Medical
Education Database (TMED)
 
 
Tell Me More
คณะแพทยศาสตร์
 

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
ประกาศ
     
    งานพัสดุ คณะแพทย์  

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(06/11/60)
 

ร่างประกาศ TOR / ประกาศ TOR
(22/11/60)
 

ประกาศเชิญชวนทั่วไป
(22/11/60)
 

ประกาศราคากลาง
(สำนักงาน ป.ป.ช.)

(21/11/60)
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(22/11/60)
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
(ตามแบบ สขร.1)

(30/09/60)
 

คุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุคงคลัง

 

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุแพทย์
(05/09/55)
 

การประเมินคุณภาพ
วัสดุการแพทย์เพื่อ
ขึ้นบัญชีรายการวัสดุ
ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

(22/06/58)
 
     
    ฝ่ายเภสัชกรรม  

ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์  

ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์
 

ประกาศ TOR  

ประกาศเสนอราคาเพื่อจัดซื้อ  

สรุปการจัดซื้อ
(ตามแบบ สขร.1)
 

คุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์  

ฐานข้อมูลเภสัชภัณฑ์
(cPICS) / DrugBASE
 
     
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
รับสมัครงาน
       

ข่าวประกาศรับสมัครงาน
(20/11/60)
 
 

 
 
 
 
ประกาศรับสมัครอาจารย์
ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

(08/11/60)
 
 
รับสมัครอาจารย์ประจำหน่วย
จุชีววิทยา ภ.พยาธิวิทยา

(05/07/60)
 
 
ประกาศรับสมัครอาจารย์
ประจำหน่วยมนุษยพันธุศาสตร์
ภาควิชาพยาธิวิทยา

(21/06/60)
 
 
ประกาศรับสมัครอาจารย์
ประจำหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค

(15/06/60)
 
 
รับสมัคร อ.ประจำหน่วยอาชีวอนามัย
(07/06/60)
 
 
สมัครรับทุนเพื่อเป็นอาจารย์
ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา

(30/05/60)
 
 
รับสมัครอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
และเวชศาสตร์ป้องกัน 4 อัตรา

(19/05/60)
 
 
รับสมัครอาจารย์
ภาควิชาอายุรศาสตร์

(05/10/60)
 
 
รับสมัครหัวหน้าหน่วยจ่ายยา
ผู้ป่วยใน ฝ่ายเภสัชกรรม

(02/11/60)
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
เวชสารสนเทศ
       
 
รายละเอียด Load Unit  
 
วิธีการ Setup เพื่อเข้าใช้งาน
Internet คณะแพทย์
 
 
การตั้งค่าใช้งาน
PSU Wi-Fi
 
 
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน E-Mail
คณะแพทยศาสตร์
 
 
แบบฟอร์มการขอข้อมูล
เพื่อใช้สำหรับงานวิจัย
 
       
 
 
อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559  
 
รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติมจำนวน 7 อัตรา  
 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561  
 
งานประชุมวิชาการ “The 1st PSU-UNSJoint Conference on Medical Science and Technology 2018”  
 
ระเบียบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยการใช้ที่พักของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2560
 
 
*** ดาวน์โหลดไฟล์ ตราสัญลักษณ์ 45 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ***  
 
ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ส่งผลงานkaizen เข้าประกวด Med PSU Kaizen Award 2018  
 
*** เปิดโลกกิจกรรม 15 ธ.ค. 60 ***  
 
 

วันที่
เรื่อง
19 พ.ค.-22 ธ.ค. 60
โครงการอบรมให้ความรู้และ Workshop การประเมินระบบทางเดินหายใจและ
การจัดเตรียมอุปกรณ์ในผู้ป่วยที่มีภาวะ difficult airway (4 รุ่น)
23-24 พ.ย. 60
การพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง (CNEU 11.5 หน่วยคะแนน)
23-24 พ.ย.60
Preceptorship Program on Thalassemia (ฟรี)
23-25 พ.ย.60
MIS in Gynecologic Oncology, Take the First Step : TLH, How to success
25 พ.ย. 60
มะเร็งเต้านมระยะกระจายรักษาได้แบบองค์รวม (08.30-12.00น.)(ฟรี!!)
25 พ.ย.60
Intensive movement disorders course for the clinical practitioner (ฟรี!!)
1 ธ.ค. 60
อบรมรู้รักษ์ พิทักษ์สิทธิ์ (ฟรี)
2 ธ.ค.60
รู้ทัน เจาะลึก มะเร็งต่อมลูกหมาก (ฟรี!!)
12-13 ธ.ค.60
การประชุมวิชาการเวชศาสตร์กีฬาสัญจร 2560
(Regional Sports Medicine Meeting 2017)(ฟรี!!)
14-15 ธ.ค.60
TOSSM Advance Knee Cadaveric Workshop
15 ธ.ค.60
การขอรับบริจาคอวัยวะในผู้ป่วยสมองตาย (ฟรี!!)
18 ธ.ค. 60
How to Write a Manuscript for International Publication
(หมดเขต 30 พ.ย.60)
21-22 ธ.ค. 60
Interpretation of cell motility through 3D wound healing and transwell assay
รุ่นที่ 1 : 18-19 ม.ค.61
รุ่นที่ 2 :  3-4 พ.ค.61
การดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดดำส่วนปลาย "We care IV care" (CNEU รุ่นละ 12 หน่วยคะแนน)
28 ม.ค.61
การจัดประชุม: Pediatric Radiology
"New concepts, practical points and patient care in pediatrics" (ฟรี!!)
1 ก.พ.-31 พ.ค.61
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ รุ่นที่ 4
(CNEU 50 หน่วยคะแนน)
21-23 ก.พ.61
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าในยุค Thailand 4.0
(Improving Patient Safety with Early Warning Systems)

(CNEU 18 หน่วยคะแนน)

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **
     
 
 
 
ICD-9-CM 2010, ICD10 2010, Thai DRGs Vol.1,2  
 
เกณฑ์ในการส่งผู้ป่วยไปตรวจที่ ศูนย์คัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ

 
 
ทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร เรื่องไข้หวัดใหญ่ 2009  
 
การประกันคุณภาพงาน (Quality Assurance)  
 
ICD-10 Version : 2010, ICD-9-CM 2010  
     
       
   
 
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1 type A)  
 
วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย  
 
โรคชิคุนกุนยา  
 
การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก  
 
คำแนะนำโรคไข้หวัดนก  
     

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
รอบรั้วคณะแพทย์
       
  MEDTV PSU
 
  คุณอำนวย (ดาวน์โหลดโลโก้,
ภาพ, powerpoint)

 
 
ข่าวคณะแพทย์ (11/59)  
 
what's news (12/59)  
     
  ภาพกิจกรรมคณะแพทย์
 
  LEAN คณะแพทย์ ม.อ.
 
  KM คณะแพทย์ ม.อ.
 
 
กิจกรรม 7ส
 
 
Book Corner
 
 
สงขลานครินทร์เวชสาร
 
 
สารแพทยศาสตรศึกษา
 
 
ความก้าวหน้าและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์

 
 
Scholar
 
 
E-Consult (อายุรศาสตร์)
 
 
สายตรงรองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

 
     
 
จรรยาบรรณ ข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2537

 
 
จรรยาบรรณ อาจารย์ ม.อ.
 
  รายงานประเมินคุณภาพ (SAR)

 
  สลิปเงินเดือน (สำหรับข้าราชการ/
ลูกจ้างประจำ/พนักงานมหาวิทยาลัย)
 
  สลิปเงินเดือน
(สำหรับพนักงานเงินรายได้)
 
  ระบบเอกสาร (E-Documents)  
  แบบประเมิน & แบบฟอร์มต่างๆ
(09/09/58)
 
  รายงานสำหรับผู้บริหาร  
  ระบบข้อมูลสำรวจแบบสอบถาม  
  ระบบบันทึกข้อมูลผู้เข้าอบรม/
สัมมนา
 
  ระบบลงทะเบียนผู้เข้าประชุม  
     
 
ความไวของเชื้อแบคทีเรีย
ต่อยาต้านจุลชีพ
 
 
Internet Course in Epidemiology  
       
s
>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
แนะนำเว็บไซต์
     
 
ชมรมโรคระบบหายใจและ
เวชบำบัดวิกฤต
ในเด็กแห่งประเทศไทย

 
 
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย

 
 
US National GuideLines
 
 
Medical News :
อ่านข่าวใหม่สำหรับแพทย์
เฉพาะทางทุกสาขา
 
 
ระบบสารสนเทศบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
ค้นหาข้อมูลภายใน Website
     
   
     จำนวนผู้เยี่ยมชม :แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900


Your IP Address : 54.80.146.251