>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       Medicine   PSU
 
     
 
Authen Status (Forescout)  
 
แพทยศาสตรศึกษา  
 
Thai Medical
Education Database (TMED)
 
 
Tell Me More
คณะแพทยศาสตร์
 

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
ประกาศ
     
    งานพัสดุ คณะแพทย์  

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้า
(ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP)
 

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้า
(คณะแพทยศาสตร์ Upload)
 

ประกาศราคากลาง
(สำนักงาน ป.ป.ช.)

(21/01/65)
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
(ตามแบบ สขร.1)

(30/08/64)
 

การประเมินคุณภาพ
วัสดุการแพทย์เพื่อ
ขึ้นบัญชีรายการวัสดุ
ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

(22/06/58)
 
     
    ฝ่ายเภสัชกรรม  

แผนการจัดซื้อ  

ร่างขอบเขตงาน (TOR)  

ประกาศและเอกสาร
เชิญชวนเสนอราคา
 

คุณลักษณะเฉพาะ  

ราคากลาง  

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก  

แบบฟอร์มเสนอยาเข้าใหม่  

สรุปการจัดซื้อ
(ตามแบบ สขร.1)
 

ฐานข้อมูลเภสัชภัณฑ์
(cPICS) / DrugBASE
 
     
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
รับสมัครงาน
       

ข่าวประกาศรับสมัครงาน
(29/08/62)
 
 

 
 
 
 

รับสมัครให้ทุนสนับสนุนการศึกษา
หลักสูตรนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก


(11/03/63)
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
เวชสารสนเทศ
       
 
รายละเอียด Load Unit  
 
วิธีการ Setup เพื่อเข้าใช้งาน
Internet คณะแพทย์
 
 
การตั้งค่าใช้งาน
PSU Wi-Fi
 
 
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน E-Mail
คณะแพทยศาสตร์
 
 
แบบฟอร์มการขอข้อมูล
เพื่อใช้สำหรับงานวิจัย
 
       
 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567

 
 

ประกาศผลประกวดตราสัญลักษณ์ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 
 

รับสมัครสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2565  

 
 

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ครบรอบ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 

*** ประกาศผลรางวัล กิจกรรมร้อง เล่น เต้น ฮาาาาาา ตามประสา MEDPSU ***

 
 

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. จับมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

 
 

ขอเชิญชวนบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์  ที่สนใจเข้าร่วมเสนอ Ideas & Concepts ในกิจกรรม Innovation Journey

 
 

อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19/2559

 
 

"21st Thai Medical Education Conference: TMEC 2022"
Theme: “Job Roles of the 2030 Medical Educator: Imagineering the Education Futurists”

 
 

สัมมนาทางวิชาการ Biomedical and Technological Sciences Seminar  (BTS’s Seminar)

 
 

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เฉลิมฉลอง 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.

 
 
 

วันที่
เรื่อง

26-28 ม.ค.65

21st Thai Medical Education Conference: TMEC 2022
“Job Roles of the 2030 Medical Educator: Imagineering the Education Futurists”

1 ก.พ.-31 พ.ค.65

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ รุ่นที่ 7
(Program of Nursing Specialty in Ophthalmic Nurse Practitioner)  CNEU 50 หน่วยคะแนน

24-25 ก.พ.65

ประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ “Trust in healthcare:ความเชื่อมั่น ศรัทธาในระบบบริการสุขภาพ” (อยู่ระหว่างดำเนินการขอคะแนน CNEU/CPE) 

17-18 ก.พ.65

อบรมเชิงปฏิบัติการ Southern Pediatric Respiratory Forum (SPRF) ฟรี!! รับจำนวนจำกัด

24 ม.ค.65

เวทีเสวนาและแถลงข่าว "ส่องพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยในยุคโควิด-19" Live Facebook (14.30-16.30น.)

9-11 ก.พ.65

ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 (32nd Annual Medicine PSU Meeting) ผ่านระบบ Zoom Webinar **ไม่มีค่าลงทะเบียน

รุ่น 1 : 31 มี.ค.-1 เม.ย.65
รุ่น 2 : 20-21 มิ.ย.65

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Provider Course for Pediatric Advance Life Support” (PALS) จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 35 คน


** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **
     
 
 
 
ICD-9-CM 2010, ICD10 2010, Thai DRGs Vol.1,2  
 
เกณฑ์ในการส่งผู้ป่วยไปตรวจที่ ศูนย์คัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ

 
 
ทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร เรื่องไข้หวัดใหญ่ 2009  
 
การประกันคุณภาพงาน (Quality Assurance)  
 
ICD-10 Version : 2010, ICD-9-CM 2010  
     
       
   
 
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1 type A)  
 
วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย  
 
โรคชิคุนกุนยา  
 
การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก  
 
คำแนะนำโรคไข้หวัดนก  
     

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
รอบรั้วคณะแพทย์
       
  MEDTV PSU
 
  คุณอำนวย (ดาวน์โหลดโลโก้,
ภาพ, powerpoint)

 
 
ข่าวคณะแพทย์ (03/61)  
 
what's news (03/61)  
     
  ภาพกิจกรรมคณะแพทย์
 
  LEAN คณะแพทย์ ม.อ.
 
  KM คณะแพทย์ ม.อ.
 
 
กิจกรรม 7ส
 
 
Book Corner
 
 
สงขลานครินทร์เวชสาร
 
 
Journal of Health Science
and Medical Research
(JHSMR)

 
 
สารแพทยศาสตรศึกษา
 
 
ความก้าวหน้าและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์

 
 
Scholar
 
 
E-Consult (อายุรศาสตร์)
 
 
สายตรงรองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

 
     
 
จรรยาบรรณ ข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2537

 
 
จรรยาบรรณ อาจารย์ ม.อ.
 
  รายงานประเมินคุณภาพ (SAR)

 
  สลิปเงินเดือน (สำหรับข้าราชการ/
ลูกจ้างประจำ/พนักงานมหาวิทยาลัย)
 
  สลิปเงินเดือน
(สำหรับพนักงานเงินรายได้)
 
  ระบบเอกสาร (E-Documents)  
  แบบประเมิน & แบบฟอร์มต่างๆ
(09/09/58)
 
  รายงานสำหรับผู้บริหาร  
  ระบบข้อมูลสำรวจแบบสอบถาม  
  ระบบบันทึกข้อมูลผู้เข้าอบรม/
สัมมนา
 
  ระบบลงทะเบียนผู้เข้าประชุม  
     
 
ความไวของเชื้อแบคทีเรีย
ต่อยาต้านจุลชีพ
 
 
Internet Course in Epidemiology  
       
s
>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
แนะนำเว็บไซต์
     
 
ชมรมโรคระบบหายใจและ
เวชบำบัดวิกฤต
ในเด็กแห่งประเทศไทย

 
 
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย

 
 
US National GuideLines
 
 
Medical News :
อ่านข่าวใหม่สำหรับแพทย์
เฉพาะทางทุกสาขา
 
 
ระบบสารสนเทศบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
ค้นหาข้อมูลภายใน Website
     
   
     จำนวนผู้เยี่ยมชม :webmaster@medicine.psu.ac.th -->

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7428-1103

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban-hdy-med@psu.ac.th


Your IP Address : 54.224.117.125