ประกาศ
     
    งานพัสดุ คณะแพทย์  

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(16/01/62)
 

ร่างประกาศ TOR / ประกาศ TOR
(16/01/62)
 

ประกาศเชิญชวนทั่วไป
(17/01/62)
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

(16/01/62)