ประกาศ
     
    งานพัสดุ คณะแพทย์  

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(12/05/65)
 

ประกาศร่าง TOR
(24/05/65)
 

ประกาศเชิญชวนทั่วไป
(23/05/65)
 

ประกาศขายทอดตลาด
(29/04/65)
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

(24/05/65)
 

ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
(09/05/65)