ประกาศ
     
    งานพัสดุ คณะแพทย์  

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(18/07/62)
 

ร่างประกาศ TOR / ประกาศ TOR
(11/07/62)
 

ประกาศเชิญชวนทั่วไป
(18/07/62)
 

ประกาศขายทอดตลาด
(10/07/62)
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

(19/07/62)