ประกาศ
     
    งานพัสดุ คณะแพทย์  

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(19/03/62)
 

ร่างประกาศ TOR / ประกาศ TOR
(18/03/62)
 

ประกาศเชิญชวนทั่วไป
(14/03/62)
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

(20/03/62)